Ponuky:

Marketingový pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Marketingový pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – prvý kontakt s klientom – získavanie nových klientov – starostlivosť o zverených klientov – starostlivosť o zverených zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predajca pneumatík

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca pneumatík


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj automobilových pneumatík a práca so zákazníkom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Akvizičná činnosť – aktívne získavanie zákaziek, kontrola a smerovanie zákaziek, reporty.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sekretárka generálneho riaditeľa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sekretárka generálneho riaditeľa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Organizovanie rokovaní porád generálneho riaditeľa. – Organizovanie stretnutí. – Evidencia zmlúv. – Evidencia došlej a odoslanej pošty. – Centrálne otváranie a rozposielanie e-mailov. – Vedenie záznamov z pracovných porád generálneho riaditeľa. – Centrálna evidencia nezhodných výrobkov. – Prijímanie a prepájanie telefonických hovorov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca pre predaj pneumatík

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca pre predaj pneumatík


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: získavanie nových zákazníkov a predaj automobilových pneumatík, nutná znalosť pneumatík a prax v odbore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník kontroly kvality a logistiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník kontroly kvality a logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Starostlivosť a kontrola činnosti na všetkých zverených objektoch – pravidelné čistiace služby a nárazové práce. – Organizácia zamestnancov. – Komunikácia s klientom, zamestnancami a vedením spoločnosti. – Dohľad nad výkonom upratovacích služieb v požadovanej kvalite a termínoch. – Školenie zamestnancov – technika čistenia. – Kontrola dochádzky zamestnancov. – Personálne zabezpečenie objektov. – Zabezpečenie potrebnej čistiacej techniky na zverených objektoch. – Plnenie činnosti v zmysle Obchodnej zmluvy s klientom. – Zodpovednosť za hospodárenie s prideleným majetkom. – Hľadanie nových príležitostí a možností na zlepšenie. – Nábor nových zamestnancov a zabezpečenie zastupovania na objektoch. – Objednávanie a nákup čistiacich prostriedkov a pomôcok s dôrazom na hospodárnosť. – Vedenie skladovej evidencie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Starostlivosť o súčasných klientov, aktívne vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu. – Prezentácia portfólia služieb a príprava cenových kalkulácií. – Optimalizácia portfólia ponúkaných služieb v súlade s vývojom trhu a konkurencie. – Vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok a udržiavanie obchodných štandardov. – Monitorovanie trhu, marketingové aktivity a reportovanie. – Aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s klientmi za účelom upevnenia a rozvoja obchodný vzťahov. – Uzatváranie zmlúv o spolupráci a následná starostlivosť o klienta.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný štátny radca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný štátny radca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Funkcia: Hlavný štátny radca Hlavné úlohy: • riadi, koordinuje a kontroluje plnenie úloh na úseku riadenia a koordinácie záchranných prác na celoštátnej úrovni s medzinárodným dosahom. Zabezpečuje metodiku, normy, štandardy a riadenie práce tímov pri realizácii krízových plánov na úseku krízového riadenia, • vypracúva koncepčné a strategické ciele na úseku krízového riadenia v súlade s koncepčnými a strategickými dokumentmi na úseku bezpečnosti štátu v oblasti riadenia a koordinácie záchranných prác, • zabezpečuje tvorbu vzorovej dokumentácie pre riadenie záchranných prác na všetkých úrovniach riadenia, • zabezpečuje tvorbu dokumentácie nácvikov a cvičení a podieľa sa na ich riadení a vyhodnocovaní, • zabezpečuje plánovanie, organizáciu a vykonávanie kontrolnej činnosti v rozsahu svojej pôsobnosti. • organizuje a zabezpečuje prípravu podkladov a informácií pre riadenie záchranných prác, pre rozhodovanie vedúcich zamestnancov sekcie, návrhov pre podpredsedu vlády a ministra vnútra na vyhlásenia a odvolanie mimoriadnej situácie, • spolupracuje so štátnymi orgánmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami a verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním, ktoré v rámci svojej pôsobnosti sú činné v prípadoch mimoriadnej udalosti a pri záchranných prácach, na tento účel spolupracuje aj s obdobnými inštitúciami iných štátov pri poskytovaní vzájomnej pomoci, • podieľa sa príprave podkladov pre činnosť krízového štábu ministerstva a ústredného krízového štábu pri riešení krízových situácií, • zabezpečuje a realizuje projektové riadenie, metodiku, normy, štandardy a riadenie práce akčných skupín sekcie pri riešení mimoriadnych udalostí, pričom spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a medzinárodnými organizáciami, zabezpečuje úlohy pri realizácii projektov verejnej správy financovaných z fondov Európskej únie, • zabezpečuje vyhodnocovania následkov mimoriadnych udalostí a navrhuje opatrenia na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia, • koordinuje v spolupráci so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému a orgánmi verejnej správy spracovávanie plánov poskytovania pomoci a inej dokumentácie na úseku opatrení ciivlnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, • spracúva stanoviská k návrhom právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania, zasielaných ústrednými orgánmi štátnej správy a interných aktov riadenia v rámci vnútrorezortného pripomienkového konania, zasielaných útvarmi ministerstva, • vypracúva na požiadanie odborné stanoviská k materiálom určeným na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ich poradných orgánov, ako aj k ďalším materiálom z oblasti pôsobnosti, • vypracúva a podieľa sa na tvorbe koncepčných a analytických materiálov zásadnej povahy určených na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ich poradných orgánov a poradných orgánov ministra, a štátneho tajomníka ministerstva, • zabezpečuje vypracovanie strategických zámerov vrátane rámcovej pozície a ich presadzovanie v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou, Radou Európskej únie alebo Severoatlantickým paktom, • definuje priority a požiadavky vo vzťahu k využívaniu nástrojov zahraničnej pomoci, vykonáva úlohy na úseku prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia projektov z nástrojov zahraničnej pomoci,rozpracúva plnenie uznesení orgánov Národnej rady Slovenskej republiky vlády Slovenskej republiky a poradných orgánov ministra, vykonáva kontrolu termínov ich plnenia a zabezpečuje ich vyhodnocovanie. Názov služobného úradu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Útvar: Oddelenie civilnej ochrany, odbor civilnej ochrany a krízového plánovania, sekcia krízového riadenia MV SR Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro – Skúšobná doba: 3 mesiace – Ponúkaný plat podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 10. platová trieda
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič autobusu Slovak Lines – regionálna doprava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič autobusu Slovak Lines – regionálna doprava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Preprava a poskytovanie služieb cestujúcej verejnosti v rámci prímestských liniek v Bratislavskom kraji; – základná starostlivosť o čistotu, bežná údržba a drobné opravy zvereného vozidla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný referent – asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný referent – asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva v zmysle vyhl. MS SR 543/2005 Z.z , – zapisovanie v pojednávacej miestnosti, práca so súdnymi spismi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zdravotnícky asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – bežná náplň práce zdravotníckeho asistenta na rôznych – oddeleniach v rámci piatich nemocníc UNB
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný pracovník v poľnohospodárstve

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v poľnohospodárstve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce pri výsadbe viniča, príležitostne iné pomocné práce vo vinohrade.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Order Entry Administrator (suitable for a fresh graduate)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Order Entry Administrator (suitable for a fresh graduate)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Operational support of key business customers in Europe + Middle East: – order entry and order handling – communication with factories overseas, planning department, to correct and on-time filing of all customer orders – process, administrate and report customer orders with discrepancy on price, item, terms and conditions and address details
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manažér reštaurácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér reštaurácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zabezpečovanie plynulého chodu reštaurácie plánovanie zmien kontrola dodržiavania štandardov reštaurácie usádzanie hostí riešenie sťažnosti/komplimentov od zákazníkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka – Sabinovská Bratislava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka – Sabinovská Bratislava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie kancelárskych priestorov vo večerných hodinách po 20 hod. od pondelka do piatku, práca cca na hodinu denne.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií