Ponuky:

Asistentka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Administratívna činnosť. – Práca vhodná lne pre občana s invalidným dôchodkom. – Výberové konanie dňa 24.01. o 10:00 hod. úrad práce v PD.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kontrolórka gumových výliskov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolórka gumových výliskov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vizuálna kontrola kvality gumových výliskov. Práca je vhodnejšia pre uchádzačky o zamestnanie (ženy).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Gumár – opracovanie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Gumár – opracovanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ručné opracovanie výrobkov, prípadne strojové opracovanie na jednoúčelových strojoch, vzhľadovú kontrolu, balenie vyhovujúcich výrobkov podľa pracovného postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Gumár na kvalite – medzioperačná kontrola výrobkov z gumy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Gumár na kvalite – medzioperačná kontrola výrobkov z gumy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Plnenie úloh v oblasti medzioperačnej a výstupnej kontroly, – komplexná kontrola vytlačovaných výrobkov z technickej gumy, kontrola parametrov procesu vrátane vedenia evidencie a vyhodnocovania výsledkov, – vystavovanie protokolov o nekvalitných výrobkoch, – vykonávanie fyzikálno-mechanických skúšok hotových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy. Nie je to práca v Únii. ADR výhodou. Nutné mať čistý register trestov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inžinier kvality – Senior

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inžinier kvality – Senior


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Spracovanie príslušnej technickej dokumentácie súvisiacej s kontrolnou činnosťou – flowchart, control plan, FMEA, MSA, – Spracovanie vnútorných noriem v oblasti SM, pre kontrolu kvality, pre nezhodný proces a nápravnú a preventívnu činnosť pre audity SM, 8D report, – Spracovanie zoznamov záznamov a prac. inštrukcií, plánov auditov SM a postupu pre reklamačné konanie, komunikácia so zákazníkmi v reklamačnom konaní, – Skúšanie zmesí a testovanie hotových výrobkov, – Pracovné cesty súvisiace s reklamáciami a sťažnosťami zákazníkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladovo-manipulačný zamestnanec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladovo-manipulačný zamestnanec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – prebaľovanie materiálu, – obsluha váhy, – vykladanie a ukladanie materiálu do regálov, – transport materiálu k strojným zariadeniam, – odvoz prázdnych obalov od strojných zariadení, – odvoz hotových výrobkov, – plnenie operatívnych úloh podľa pokynov riadiacich pracovníkov, – práca s vysokozdvižným vozíkom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci pracovník ľudských zdrojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci pracovník ľudských zdrojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vypracovanie cieľov a zásad politiky riadenia ľudských zdrojov v nadväznosti na strategické ciele, vypracovanie metodických pokynov v oblasti zamestnanosti a prípravy zamestnancov, aplikácia legislatívnych noriem do praxe, – spracovanie dokumentácie OLZ, spracovania personálneho plánu, program výchovy a vzdelávania, spolupráca pri stanovení kvalifikačných požiadaviek na pracovné miesta, – zabezpečenie plánovaného počtu zamestnancov v súlade s personálnym plánom a organizačnou štruktúrou, – usmerňovanie mzdovej a sociálnej politiky a činnosti mzdovej učtárne, – organizácia získavania, prijímania, rozmiestňovania a uvoľňovania zamestnancov, spolupráca zo ZPS, – zodpovednosť za správny postup pri uzatváraní, zmene a rozväzovaní pracovného pomeru, odborné riešenie pracovno-právnych vzťahov, – zabezpečovanie agendy o stave zamestnancov so zdravotným postihnutím, vrátane spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, koordinácia agendy Chránenej dielne, – aktívny prístup pri tvorbe Kolektívnej zmluvy a vyhodnotenie jej plnenia, – zabezpečovanie úloh v rámci systému kvality a požiadaviek zákazníkov v personálno-mzdovej oblasti, – riadenie personálneho tímu a podateľne a.s.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Testovací inžinier

Ponúkame pracovnú pozíciu : Testovací inžinier


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Testovanie rôznych technických dielov na základe dokumentácie; – obsluha a programovanie axiálnych, biaxiálnych a triaxiálnych testovacích zariadení; – technická realizácia adaptácie rôznych tvarov výrobkov pre uchytenie na testovacích zariadeniach; – aktívna spolupráca na vývoji a zlepšovaní testovacieho procesu a tvorba protokolov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Preventívna údržba strojov a zariadení; – kontrola technického stavu strojných zariadení a hydraulických agregátov; – oprava hydraulických lisov; – oprava gumárenských strojov a zariadení; – opravy zložitejších strojných častí; – demontáž a montáž jednotlivých celkov energetických zariadení a ich nastavenie; – špecifikácia potrebných náhradných dielov; – zváranie elektrickým oblúkom, plynom a CO2.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedenie a riadenie oddelenia foriem

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedenie a riadenie oddelenia foriem


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – hlavný manažér foriem s riadiacimi schopnosťami a praktickými skúsenosťami v odbore, – riešenie problémov pri nábehu nových foriem a ich odovzdávaní do série, – vedenie projektov v oblasti konštrukcie gumo-kovových a gumo-plastových výrobkov, – vývoj 3D modelov a príprava dokumentácie podľa zákazníckych požiadaviek a štandardov/noriem spoločnosti ContiTech, – optimalizácia konštrukcie použitím metódy konečných prvkov, – spracovanie požiadaviek od zákazníkov a požiadaviek na zlepšovanie a optimalizáciu sériovej výroby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nástrojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kontrola stavu foriem, – oprava foriem, – zhotovenie zariadení a ich častí podľa skíc a konštrukčných výkresov, – montáž dodaných alebo svojpomocne zhotovených zariadení, – kompletovanie, preznačovanie, čistenie foriem, – zámočnícke práce, – zodpovednosť za mechanické uvedenie zariadení alebo ich častí do prevádzky, za dosahovanie plánovanej kvality opráv alebo úprav nástrojov, za pridelené zariadenia, – vykonáva zverené práce v zmysle požiadaviek v súlade s ochranou ŽP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Produktový vývojár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Produktový vývojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vývoj tlmiacich a izolačných komponentov pre automobilový priemysel; – zadávanie a vyhodnocovanie prototypových a testovacích objednávok; – vedenie projektov od zákazníckeho dopytu až po odovzdanie do série; – reportovanie všetkých hľadísk projektu (časový plán, rozpracovanosť, …); – technická podpora predaja pri akvizícií nových zákazníkov; – komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi; – globálna spolupráca s R&D centrami; – benchmarking;
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Frézovanie a sústruženie dielov (kusová výroba) podľa výkresovej dokumentácie a voľba vhodných nástrojov na opracovávanie; – nameranie nástrojov; – tvorba fréz. programov na stroji (Heidenhain); – kontrola rozmerov na obrobku po opracovávaní; – drobné mechanické práce (vŕtanie na vŕtačke, brúsenie).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technik zabezpečenia kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik zabezpečenia kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie dodržiavania štandardov systému kvality požadovaných zákazníkmi, – zavedenie, koordinácia a dohľad nad opatreniami na kontinuálne zlepšenie kvality procesov a produktov, – koordinácia činností spojených so zvyšovaním a kontrolou kvality vo výrobnom procese, – spracovanie reklamácií, – komunikácia so zákazníkmi, – stanovenie miery kvality, spolupráca pri tvorbe katalógov chýb, zaisťovanie zodpovedajúcej realizácie, – sprevádzanie zákazníckych auditov, vykonávanie plánovania kvality pre série, – rozhodovanie v hraničných prípadoch o dodávkach produktov a o zavádzaní podporných opatrení, – odborné vedenie pracovníkov výroby, ktorí sú poverení úlohami relevantnými pre kvalitu, – starostlivosť a vypracovávanie zodpovedajúcich skúšobných plánov v systéme spracovania dát a ich aktualizácia, – vypracovávanie správ prvého vzorkovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci logistických projektov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci logistických projektov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedenie intralogistiky a prípravy materiálov, – vedenie externých logistických projektov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Gumár na kvalite – medzioperačná kontrola výrokov z gumy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Gumár na kvalite – medzioperačná kontrola výrokov z gumy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Plnenie úloh v oblasti medzioperačnej a výstupnej kontroly, – komplexná kontrola vytlačovaných výrobkov z technickej gumy, kontrola parametrov procesu vrátane vedenia evidencie a vyhodnocovania výsledkov, – vystavovanie protokolov o nekvalitných výrobkoch, – vykonávanie fyzikálno-mechanických skúšok hotových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha klasických lisov a lisov v poloautomatickej prevádzke, vulkanizácia gumárenských výrobkov na vstrekolisoch. Obsluha linky kontunuálnej vulkanizácie. Obsluha dvojvalcových strojov a miešacích strojov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií