Ponuky:

Všeobecný lekár pre dospelých

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný lekár pre dospelých


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: lekár všeobecnej ambulancie pre dospelých ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Pravidelná údržba elektrotechnických zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti. • Vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu. • Operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach na základe revíznych správ. • Čítanie technickej dokumentácie a dodržiavanie pracovných postupov v nadväznosti na dokumentáciu. • Navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov a výstražných tabuliek. • Pripájanie, zapájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzačov, vypínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov a iných elektrických zariadení. • Dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj dodržiavanie stanovených pracovných postupov inštalácie jednotlivých zariadení.. • Znalosť používania elektrikárskych nástrojov a prístrojov. • Riadiť sa pokynmi svojho nadriadeného. * práca v stabilnej spoločnosti * rôzne firemné benefity * príspevok na závodné stravovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník do výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník do výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príprava a vyskladnenie komponentov podľa požiadaviek, – výklad a náklad zásielok pomocou vysokozdvižného vozíka, – fyzický príjem a uskladnenie zásielok. – Dlhodobá, stabilná práca na TPP, – odmeny podľa platného bonusového systému, – stravné lístky a ostatné príplatky podľa zákonníka práce, – po 6 mesiacoch možnosť predĺženia zmluvy, – možnosť prechodu do interného stavu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lekár bez špecializácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár bez špecializácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie lekárskej starostlivosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prepravovanie a dodávanie tovaru podľa vopred dohodnutých podmienok v rámci tuzemska a EÚ. Uchádzači s platným vodičským oprávnením sa môžu dostaviť na adresu sídla: Mlynská 10, Fiľakovo služobný telefón, práca v dynamickej spločnosti, stabilné zamestnanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Magister farmácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Magister farmácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Magister v lekárni absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

terénny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : terénny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. júna 2017 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove (1. poschodie, č. dv. 106) Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. júna 2017 do 14.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza, • životopis uchádzača, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu, • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, • súhlas so spracovaním osobných údajov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

odborný garant komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa 19/06/2017 o 9:00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu Fiľakovo (1. poschodie, č.dv.106) Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 98601 Fiľakovo. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OGKC). Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14/06/2017 do 14:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza): • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax, • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

terénny sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : terénny sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. júna 2017 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove (1. poschodie, č. dv. 106) Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. júna 2017 do 14.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza, • životopis uchádzača, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu, • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, • súhlas so spracovaním osobných údajov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník s platným VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník s platným VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príprava a vyskladnenie komponentov podľa požiadaviek, – výklad a náklad zásielok pomocou vysokozdvižného vozíka, – fyzický príjem a uskladnenie zásielok. – Dlhodobá, stabilná práca na TPP, – odmeny podľa platného bonusového systému, – stravné lístky a ostatné príplatky podľa zákonníka práce, – po 6 mesiacoch možnosť predĺženia zmluvy, – možnosť prechodu do interného stavu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zástupca/Zástupkyňa manažéra predajne, Fiľakovo

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zástupca/Zástupkyňa manažéra predajne, Fiľakovo


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zastupovanie manažéra predajne v dobe jeho neprítomnosti, – vedenie a motivácia personálu, – administratívna činnost’ súvisiaca s prevádzkou predajne, – práca na pokladni a doplňovanie tovaru na predajnej ploche. – Stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti, – atraktívne finančné ohodnotenie, – prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve, – rovnaká mzda pre mužov a ženy, – pracovný pomer na dobu neurčitú, – príjemnú atmosféru v motivovanom tíme, – prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera, – systém školení a ďalšieho vzdelávania v oblasti manažmentu, – možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín, – každá odpracovaná minúta zaplatená, – dovolenka nad rámec zákona, – doplnkové dôchodkové sporenie, – sabbatical – dlhodobé neplatené voľno, – stravné lístky v hodnote 3,80 €, – darčekové poukážky v hodnote 160 €, – narodeninový darček, – vitamínový balíček, deň zdravia, – vianočný večierok a letná akcia, – letný tábor pre deti, – firemné jubileum.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Pravidelná údržba elektrotechnických zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti. • Vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu. • Operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach na základe revíznych správ. • Čítanie technickej dokumentácie a dodržiavanie pracovných postupov v nadväznosti na dokumentáciu. • Navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov a výstražných tabuliek. • Pripájanie, zapájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzačov, vypínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov a iných elektrických zariadení. • Dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj dodržiavanie stanovených pracovných postupov inštalácie jednotlivých zariadení.. • Znalosť používania elektrikárskych nástrojov a prístrojov. • Riadiť sa pokynmi svojho nadriadeného. * práca v stabilnej spoločnosti * rôzne firemné benefity * príspevok na závodné stravovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Robotník – operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník – operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha strojov, brúsenie a povrchová úprava dielcov, balenie a kompletizácia výrobkov, plnenie denného plánu v požadovanej kvalite, plnenie pokynov nadriadeného, zabezpečenie kvality vyrobených komponentov. absolventa Práca v stabilnej spoločnosti. Závodné stravovanie. Rôzne firemné benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Personálny referent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personálny referent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: činnosť v oblasti personálnej práce a starostlivosť o zamestnancov, údržba personálnych dát v informačnom systéme.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií