Ponuky:

Vodič kamionu

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamionu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: prevoz materiálu SK – CZ
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava obedov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovníčka v stávkovej kancelárii v Handlovej

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka v stávkovej kancelárii v Handlovej


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovník stávkovej kancelárie obsluhuje zákazníkov stávkovej kancelárie a vedie evidenciu kancelárie. Práca je vhodná aj pre zdravotne postihnutého ale aj pre absolventa školy alebo študenta.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Robotník na lesné práce

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník na lesné práce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pestovateľská činnosť, ťažba dreva.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný garant komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Charakteristika práce odborného garanta KC : Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Odborný garant vykonáva činností: • v spolupráci s poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb; • odborne riadi poskytovanie služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov KC; • odborne koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity; • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC; • monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov; • pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce; • vykonáva sociálnu diagnostiku klienta; • poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka; • konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby; • spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta; • spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb; • zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností KC a spolupracuje s médiami; • zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie klientov; • pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC; • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP;
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Dekoratér porcelánu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dekoratér porcelánu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: dekorovanie porcelánu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lektor čínskeho jazyka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lektor čínskeho jazyka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lektor čínskeho jazyka (native speaker) pre 2 deti – 8 a 5-ročné, výkon práce v meste Handlová.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montážnik, montér, Zámočník Výroba dielov podľa výkresovej dokumentácie. Rezanie, vŕtanie, brúsenie dielov z nerezového materiálu a čierneho materiálu. Montáž dielov podľa výkresovej dokumentácie. Balenie a nakládka hotových výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač / Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač / Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zostava konštrukčných dielov, zámočnícke práce – zváranie podľa špecifikácie a výkresov – kontrola kvality zvaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie spoločných priestorov činžiakov.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Vodič kamiónu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: medzinárodná doprava (ČR).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač – pokladník Handlová

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník Handlová


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi) • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti • Starostlivosť o zverený úsek tovarov • Kontrola doby spotreby na tovare • Kontrola správnosti cenoviek • Starostlivosť o zákazníka • Ochrana majetkových hodnôt
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií