Ponuky:

Vedúca klientskeho centra v zariadení sociálnych služieb

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca klientskeho centra v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Implementáciu legislatívnych zmien do klientskych zmlúv, riadne vypracovávanie klientskych zmlúv, dodatkov a ich archivácia, – vypracovávanie cenníkov a podkladov ku zmluvám, – súčinnosť pri vybavovaní posudkov a potrebných podkladov k uzavretiu zmluvy s klientom, – komplexnosť a kompletnosť agendy klienta, – spracovanie a plán čerpania pridelených dotácií, podklady k zúčtovaniu podľa zmluvných podmienok, hlásenia a s tým súvisiaca administratíva, – dohľad nad súladom klientskych zmlúv, posudkov a fakturácie, prerozdeľovanie klientov medzi jednotlivé druhy sociálnych služieb, – evidenciu klientov a vypracovávanie štatistík, – ISO ako manažér kvality ISO procesov a dokumentácie, – kompletnú agendu PR a Promo, – koordinácia, riadenie a kontrola pracovníkov recepcie, – zariadenia a pracovníkov sociálneho úseku a terapeutov, – komunikácia so štátnymi orgánmi, – fakturácia (vydané faktúry, vyúčtovania ukončených pobytov, sledovanie pohľadávok, zúčtovanie trvalých príkazov), – klientsky servis počas celého pobytu klienta, – spracovanie podkladov k mzdám zamestnancov, výkazov a plánov služieb sociálneho úseku a recepcie, – aktívna spolupráca s manažérmi zariadenia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pomocná sila do kuchyne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila do kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni podľa pokynov kuchára.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka / Opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka / Opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexná starostlivosť o klientov – seniorov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Liečebný pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Liečebný pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Realizácia terapií a aktivizácií seniorov, skupinová a individuálna práca so seniormi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výpravca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výpravca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie, koordinovanie a zabezpečovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvode železničnej stanice, trate alebo na diaľkovo obsluhovaných úsekoch tratí. Riadenie a kontrola posunu a vlakotvornej činnosti. Riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancov v železničnej stanici, vlakového personálu pri pobyte v železničnej stanici a v priľahlom medzistaničnom úseku a v ovládaných dopravniach.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – objednávať klientov na vyšetrenie, zabezpečiť transport a dokumentáciu klienta na vyšetrenie, – plánovať všetky výjazdy na vyšetrenie klientov, – usmerňovať nižší zdravotný personál podľa pokynov vrchnej sestry, – podieľať sa na výkonoch, ktoré vyžadujú kvalifikáciu zdravotnej sestry, – sledovať zdravotnú dokumentáciu, – aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa vizít so zmluvnými lekármi a plniť ich ordinácie, – zodpovedať za spracované základné anamnestické údaje a dokumentáciu ošetrovateľského procesu zdravotnej sestry, – aplikovať kožné, podkožné, vnútro svalové injekcie, intravenózne aplikovať na základe písomného poverenia lekára, – kontrolovať a podávať lieky podľa ordinácie lekára, – kontrolovať doplnenie a uloženie liekov, správnosť a dávku lieku a jeho uskladnenie a expiráciu, – odoberať biologický materiál na vyšetrenie, – vypisovať žiadanky, – zabezpečovať transport materiálu do laboratória, – poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných vedomostí a zabezpečovať predlekársku pomoc do príchodu odbornej lekárskej pomoci, – zvyšovať svoje odborné znalosti, – zúčastňovať sa seminárnych školení, – osvojovať si nové metódy práce a tieto uplatňovať v praxi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca kuchyne/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca kuchyne/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedať za každodenné zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu výdaja stravy, – zodpovedať za vypracovanie pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s 21-dňovým predstihom s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedať za dodržiavanie technologického postupu pri príprave jedál, – zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál, – zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií, – zodpovednosť za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál, – plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, – zodpovedať za stav potravín na sklade, – zabezpečovať ročnú inventarizáciu stavu zásob, v prípade potreby mimoriadnu inventarizáciu, – zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na zariadenie sociálnych služieb, – zodpovedať za prípravu občerstvenia pre rôzne slávnostné, kultúrne a spoločenské podujatia, – vykonávať pracovnú činnosť kuchára podľa schváleného rozpisu pracovných zmien, – plniť príkazy priameho nadriadeného, – práca s PC, – dodržiavať HCCP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií