Ponuky:

Predavač obsluhovaného úseku

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač obsluhovaného úseku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predavač obsluhovaného úseku zodpovedá za: – obsluhu zákazníka, – blokovanie tovaru, – dodržiavanie štandardov komunikácie so zákazníkom, – vykonávanie práce na pridelenom úseku predajne, – dokladanie tovaru a kontrolu správnosti jeho vyloženia, – ocenenia a dátumy minimálnej trvanlivosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Riaditeľ Materskej školy Limbach

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ Materskej školy Limbach


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obec Limbach , ako zriaďovateľ Materskej školy Limbach, na základe § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Limbach Zamestnávateľom riaditeľa Materskej školy Limbach je: Obec Limbach, Ul. SNP č. 55, 900 91 Limbach. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 3 ods . 5 zák.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ako aj podmienky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie: 1. odborná a pedagogická spôsobilosť absolvovanie stupňa a odboru vzdelania podľa vyhlášky č. 41/1996 Z.z. ( pre materské školy) 2. absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania 3. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. Uchádzač musí k žiadosti o účasť na výberovom konaní doložiť: 1. Doklad o vzdelaní preukazujúci odbornú a pedagogickú spôsobilosť 2. Doklad preukazujúci najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 4. Návrh koncepcie rozvoja školy 5. Pracovný životopis Uzávierka prijímania prihlášok o účasť na výberovom konaní so zákonnými prílohami je do 11.1.2017. do 12,00 hod . Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa. Obálky s označením „ Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Limbachu“ posielajte na adresu: Obec Limbach, SNP 55, 900 91 Limbach, príp. osobne do podateľne OÚ Limbach počas stránkových hodín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha do baru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií