Ponuky:

Stolár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výroba nábytku na mieru a montáž
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Riaditeľ Základnej školy 1.- 5. ročník / Výberové konanie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ Základnej školy 1.- 5. ročník / Výberové konanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v §3 ods. 5 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení nesk.predpisov v zákone č. 317/2009 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,v jeho vykonávacích predpisoch, ako aj podmienky podľa §3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie: 1. odborná a pedagogická spôsobilosť absolvovania stupňa a odboru vzdelania podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedag.zamestnancov a odborných zamestnancov. 2. vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady v súlade so zákonom č. 318/2009 Z.z. o pedag.zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Iné požiadavky: – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu – bezúhonnosť – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti – ovládanie štátneho jazyka – najmenej 5 rokov pedagogickej praxe – predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy – odborná a pedagogická spôsobilosť ( v rozsahu uvedenom vyššie v rámci kvalifikačných a osobitných kvalifikačných predpokladov). Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie: – komunikačné schopnosti nevyhnutné pre zvládnutie internej komunikačnej stratégie medzi obcou, rodičmi a učiteľským zborom – organizačné a administratívne schopnosti – plánovanie, riadenie a kontrola programovej prípravy chodu školy, organizácie činnosti školy – sociálne a manažérske zručnosti zamerané na budovanie silného multifunkčného tímu s podporou zamestnancov na všetkých úrovniach s cieľom zefektívnenia činnosti školy – zodpovedný prístup k úlohám vyplývajúcim z úrovne postu riaditeľa, dynamické nasadenie pre potreby školy – posilnenie mena školy v regióne, prilákanie rodičov – strategický plán do budúcnosti, projektová časť a aktívna participácia v nich, skúsenosti s efektívnym programom na šetrenie nákladov ( využitie spolupráce s rodičmi a sponzormi) Uchádzač musí k žiadosti o účasť na výberovom konaní doložiť: – overený doklad o vzdelaní preukazujúci dosiahnutie požadovaného pedag.vzdelania – overený doklad preukazujúci najmenej 5 rokov pedagogickej praxe – overený doklad preukazujúci vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady v súlade so zák.č.317/2009 Z.z. – výpis z Registra trestov nie starší ako 3 mesiace – návrh koncepcie rozvoja školy – lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti – overený doklad o vzdelaní preukazujúci vykonanie maturitnej skúšky zo štátneho jazyka alebo štátnej jazykovej skúšky zo štátneho jazyka – profesijný životopis – súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uzávierka prijímania prihlášok o účasť na výberovom konaní so zákonnými prílohami je do 26.4.2017 do 12,00 hod .Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa. Obálky s ozn.„Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy v Limbachu“posielajte na adresu:Obec Limbach,SNP 55, 90091 Limbach,príp. osobne do podateľne OÚ Limbach počas stránk.hodín. Dátum a miesto uskutočnenia výber.konania bude uchádzačom,ktorí splnia podmienky výber.konania,oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií