Ponuky:

NN poradca – Lučenec

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : NN poradca – Lučenec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme zodpovedných ľudí do obchodného tímu, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať sa a hľadajú dlhodobú perspektívnu v dobrej spoločnosti. Staňte sa expertom na poradenstvo v oblasti dôchodkových produktov a produktov životného poistenia. Pracujte pre poisťovňu roka 2016, na ktorú sa klienti môžu spoľahnúť vďaka jej excelentnému poistnému plneniu a pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá je jednotkou na slovenskom trhu. Náplň práce NN poradcu: • Kontaktuje klientov, analyzuje ich potreby a získava odporúčania za kvalitné poradenstvo. • Radí klientom ako si zabezpečiť dostatočnú výšku dôchodku a kryť životné riziká, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výšku ich príjmu. • Uzatvára nové zmluvy k dôchodkovým produktom 2. a 3. piliera, životného poistenia, či podielovým fondom a vykonáva servis na starých zmluvách. • Pomáha klientom s likvidáciou poistných udalostí. Ak Vás ponuka práce zaujala, pošlite životopis na nižšie uvedené kontaktné údaje. • Mimoriadne atraktívny systém odmeňovania, ktorý vám poskytne možnosti nadštandardného zárobku. Maximálny mesačný zárobok závisí len od vás. Priemerný zárobok NN poradcu je 1 000 eur mesačne. Fixná mesačná odmena počas adaptácie – prvých 6 mesiacov. • Sprostredkujeme vám kontakty so záujmom o uzatvorenie zmlúv životného poistenia. • Pridelíme vám portfólio klientov o ktoré sa budete starať. • Až tretina NN poradcov cestuje každý rok do atraktívnej destinácie. • Flexibilný pracovný čas. • Bezplatný, kvalitný systém vzdelávania. • Podpora skúseného manažéra, ktorý vám pomôže s adaptáciou a získaním predajných zručností. • Možnosť kariérneho rastu. • Priateľskú atmosféru v tíme renomovanej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Advokátsky koncipient

Ponúkame pracovnú pozíciu : Advokátsky koncipient


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Žiadosť, životopis a motivačný list zasielať na e-mail: Na výberové konanie budú pozvaní len vybraní uchádzači. Pohovory budú prebiehať v priebehu mesiaca september a október 2017. Náplň práce: Príprava písomných podaní (žaloby, vyjadrenia a pod.) a zastupovanie klientov pred súdmi a štátnymi orgánmi, príprava zmlúv a analýz. Vzdelanie: VŠ 2. stupňa – právo absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zmrzlinár

Ponúkame pracovnú pozíciu : zmrzlinár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba zmrzliny. strava ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

čašník/čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník/čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha v reštaurácii, vzdelanie: čašník-čašníčka absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

hlavný referent – asistent/ka senátu

Ponúkame pracovnú pozíciu : hlavný referent – asistent/ka senátu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stručný opis prac. činnosti: vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu. Odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu. Predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby: vek najmenej 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. Na obsadzované štátnozamestnanecké miesto nie je potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.Z. o ochrane utajovaných skutočností. Zoznam požadovaných listín a dokladov: vlastnoručne podpísaná písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením tel. a e-mailového kontaktu, kópia OP, fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, občan iného členského štátu EU, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občan Švajčiarskej konfederácie, pripojí k predloženému dokladu o dosiahnutom vzdelaní aj jeho platnú nostrifikáciu, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný štruktúrovaný životopis, písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby, písomné čestné vyhlásenie o tom, že spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR, písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a v profesijnom štruktúrovanom životopise, písomný súhlas o tom, že okresný súd môže spracovať osobné údaje uchádzača na účely VK do ukončenia VK. Výberové konanie overí schopnosti a odborné znalosti uchádzača, či spĺňa predpoklady potrebné na výkon štátnej služby písomnou formou a následným ústnym pohovorom. Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a miesto jej podania – do 12.10.2017 na Okresný súd Lučenec, Dr. Herza 14, 984 37 Lučenec, elektronická adresa: , pod zn. VK-AS/3/17. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke elebo dátum podania na podateľni súdu. Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať. Predpokladaný termín výberu je dňa 19.10.2017. Presný termín samotného výberu bude všetkým riadne a včas prihláseným uchádzačom oznámený písomne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predajca / Predajkyňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca / Predajkyňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj mobilných telefónov a príslušenstva, riešenie požiadaviek zákazníkov a reklamácií, zodpovednosť za chod prevádzky. absolventa Práca na pracovnú zmluvu, stravné lístky podľa zákona, služobný telefón, práca v mladom kolektíve, možnosť kariérneho rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predajca / Predajkyňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca / Predajkyňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj mobilných telefónov a príslušenstva, riešenie požiadaviek zákazníkov a reklamácií, zodpovednosť za chod prevádzky. absolventa Práca na pracovnú zmluvu, stravné lístky podľa zákona, služobný telefón, práca v mladom kolektíve, možnosť kariérneho rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lekár bez špecializácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár bez špecializácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôžkovom oddelení nemocnice ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodovanie s hovädzím mäsom, sprostredkovanie predaja HM, komunikácia s úradmi v Macedónskej republike a Turecku v macedónskom a tureckom jazyku, komunikácia s colným úradom. ubytovanie, stravovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

administratívny asisten

Ponúkame pracovnú pozíciu : administratívny asisten


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Chránená dielňa – miesto je vhodné pre zdravotne postihnutého uchádzača o zamestnanie. Náplň práce: administratívne práce , stavebné, technologické zameranie Stretnutie u zamestnávateľa je potrebné dohodnúť dopredu telefonicky: 0905363527 Ing. Ivan Marák /konateľ/ zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zváračské a zámočnícke práce Vhodní uchádzači so zváračským preukazom č. 111, 135, 136, 141 (zváračské metódy WIG, MAG, TIG) si dohodnú termín stretnutia telefonicky, alebo si môžu zaslať životopis na mailovú adresu zamestnávateľa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava pracoviska na prevádzku, uplatňovanie zásad hygieny, jednoduchá obsluha, vybavenie objedávok, podávanie nápojov. Pracovný čas od 11.00 do 22.15 hod. (krátky – dlhý týždeň) absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lekár bez špecializácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár bez špecializácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie lekárskej starostlivosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Strojník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie ovládania a riadenia technologického zariadenia prevádzky, – zabezpečenie kontroly, vykonávanie údržby a opravy technologického zariadenia prevádzky, – koordinácia výroby na stredisku, – vykonávanie ostatných úloh súvisiacich s prevádzkou spoločnosti pridelené príslušným vedúcim. zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistentka predaja v obchodnom centre Galéria Lučenec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka predaja v obchodnom centre Galéria Lučenec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj v pekne zariadenom Bytovom textile EMI, práca v obchodnom centre bez stresu a v čistom prostredí. zdravotne postihnutého absolventa Zamestnanecké zľavy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár v spoločnosti Schindler v Dunajskej Strede

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár v spoločnosti Schindler v Dunajskej Strede


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – montáž eskalátorov, resp. pohyblivých chodníkov – čítanie technických výkresov – ručné opracúvanie strojných súčastí pilovaním, rezaním, sekaním, vyrovnávaním, ohýbaním, brúsením, vŕtaním a vystruhovaním – elektrická kontrola eskalátorov, resp. pohyblivých chodníkov – samostatné nastavovanie strojov absolventa – dlhodobá práca na základe pracovnej zmluvy – ubytovanie – príplatok za nadčas: pracovný deň +25%, soboty +50%, nedeľa + sviatok +100% – pracovné oblečenie zabezpečené zadarmo – strava zabezpečená zadarmo – stravné lístky za odpracované víkendy a sviatky – vstupné lekárske vyšetrenie na termín zabezpečené zadarmo
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník s VZV v spoločnosti Schindler v Dunajskej Strede

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník s VZV v spoločnosti Schindler v Dunajskej Strede


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zaskladnenie a vyskladnenie tovaru – príprava tovaru podľa výrobných príkazov – čiastočné prebalenie tovaru – inventúra materiálov/ tovarov – vykládka došlého tovaru v príjmovej zóne tovaru – kontrola a potvrdenie dodacích listov – koordinovanie došlých kamiónov – vykládka kontajnerových dodávok a čistenie kontajnerov absolventa – dlhodobá práca na základe pracovnej zmluvy – ubytovanie – príplatok za nadčas: pracovný deň +25%, soboty +50%, nedeľa + sviatok +100% – pracovné oblečenie zabezpečené zadarmo – strava zabezpečená zadarmo – stravné lístky za odpracované víkendy a sviatky – vstupné lekárske vyšetrenie na termín zabezpečené zadarmo
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií