Ponuky:

Predavač v obchodnej prevádzke

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v obchodnej prevádzke


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj v maloobchode. Pracovné miesto je vhodné len pre uchádzača so zdravotným postihnutím, ktorý má pokles vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Termín stretnutia je potrebné si dohodnúť telefonicky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Obchodný konzultant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný konzultant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Administratíva, kominikácia s ľuďmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka (Lučenec)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka (Lučenec)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – upratovacie a čistiace práce v výrobnej hale, – 4 hod denne (12:00 – 16:00).
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

odborný garant komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestského úradu, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania : • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax, • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a). Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant KC sú: V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to: 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a), alebo 2. vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a). V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b.) a ktorá vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a.), sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v §5 ods. 1 písm. a.) za splnený. V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. Januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocný pracovník pri elektromontážnych prácach.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: elektrikár
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Barman/ka v espresse

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barman/ka v espresse


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov espressa, účtovanie tovaru prostredníctvom registračnej pokladne, preberanie a dokladanie tovaru do regálu, udržiavanie čistoty a poriadku Vhodní uchádzači si môžu zaslať životopis na mailovú adresu zamestnávateľa alebo sa kontaktovať telefonicky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Grafik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Grafik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Grafické spracovanie bannerov, letákov, prospektov, výroba animácií, tvorba a údržba webstránok (web, print)
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Predavač – pokladník (Lučenec)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník (Lučenec)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi). • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti. • Starostlivosť o zverený úsek tovarov. • Kontrola doby spotreby na tovare. • Kontrola správnosti cenoviek. • Starostlivosť o zákazníka. • Ochrana majetkových hodnôt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladový robotník / skladová robotníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladový robotník / skladová robotníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca v sklade spodnej bielizne – prebaľovanie, označovanie výrobkov, balenie do krabíc
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Zástupca/Zástupkyňa vedúceho predajne,Lučenec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zástupca/Zástupkyňa vedúceho predajne,Lučenec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zastupovanie vedúceho predajne v dobe jeho neprítomnosti, – vedenie a motivácia personálu, – administratívna činnost’ súvisiaca s prevádzkou predajne, – práca na pokladni a doplňovanie tovaru na predajnej ploche.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľ – chránená dielňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ – chránená dielňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovné miesto je pre občana so zdravotným postihnutím (osoba s mierou invalidity) v chránených dielňach. Náplň práce je prispôsobená zdravotnému stavu pracovníka: – pomoc pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít – čítanie pre klientov, lúštenie krížoviek, zabezpečenie účasti pri spoločenských hrách klientov, realizácia ručných práce s klientmi, nácvik jemnej motoriky s klientmi – kreslenie, maľovanie, modelovanie, – pravidelné vychádzky s klientmi a doprovod na rôzne aktivity – výstavy, divadlo, múzeum…, – pomôcť klientom efektívne prežiť voľný čas, stimulovať aktivitu, zabrániť pocitom osamelosti a opustenosti, ich izolovanosti a tým zabrániť rôznym psychickým problémom klientov, – ergoterapia – výroba rôznych jednoduchých darčekových a reklamných predmetov pre rôzne neziskové organizácie, partnerov, prípadne pre náhradné plnenie povinného podielu ZPO pre zamestnávateľov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vrátnik – informátor (chránené pracovisko)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vrátnik – informátor (chránené pracovisko)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovné miesto vrátnik-informátor v chránenom pracovisku. je určené len pre občana so zdravotným postihnutím (osoba s mierou invalidity). Náplň práce je prispôsobená zdravotnému stavu pracovníka: – zodpovedá za stráženie objektu počas dňa – svojej pracovnej zmeny, nevpúšťa do zariadenia cudzie osoby – s osobami, ktoré majú záujem o poskytnutí sociálnej služby zrealizuje prvý kontakt, odovzdá im prvé vstupné informácie, zrealizuje s klientmi pohovor ich usmernenie v zmysle kancelárie prvého kontaktu – vypomáha pri administratívnych prácach – kopírovanie dokladov, vybavovanie pošty, nákupov pre zariadenie, kontakty s úradmi a inštitúciami – dohliada nad dodržiavaním čistoty a poriadku u klientov v ubytovacích priestoroch – pomáha pri estetizácii interiéru ako aj exteriéri zariadenia – kontroluje úroveň dodržiavania čistoty a poriadku na zariadení – kontroluje dodržiavanie vnútorného poriadku klientov – realizuje dozor pri dodržiavaní návštevných hodín klientov, vedenie knihy návštev
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič TAXI

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič TAXI


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie Osobného motorového vozidla PRAX min. 3 roky!!!
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zástupca/Zástupkyňa vedúceho predajne, Lučenec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zástupca/Zástupkyňa vedúceho predajne, Lučenec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zastupovanie vedúceho predajne v dobe jeho neprítomnosti, – vedenie a motivácia personálu, – administratívna činnost’ súvisiaca s prevádzkou predajne, – práca na pokladni a doplňovanie tovaru na predajnej ploche.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Konštruktér, technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konštruktér, technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Konštrukčné a technologické práce pri spustení technológie na výrobu jednotlivých dielov montovaných domov, starostlivosť o jej prevádzku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Donáškar v pizzérii

Ponúkame pracovnú pozíciu : Donáškar v pizzérii


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz pizze v meste Lučenec a okolí. Podmienkou je znalosť mesta Lučenec podľa ulíc a orientačných bodov. Veľkou výhodou je prax v Taxi, Donáške či rozvoze v rámci Lučenca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : pekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontaktovať sa osobne na adrese prevádzky v čase od 8.00 do 12.00 hod. – pani Kučerová. Vyučený pekár prípadne zaučený pekár, ale môže byť aj vyučený cukrár.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií