Ponuky:

Klientsky pracovník (Bratislava)

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky pracovník (Bratislava)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Video: Firemná kultúra u nás: https://vimeo.com/109211628 Obchodná spoločnosť hľadá do biznis centra v Bratislave ľudí na pracovnú pozíciu klientsky pracovník. Úlohy: Vybavovanie klientskych zložiek, spracovanie žiadostí, tvorba portfólia, vyhľadávanie najlepšej možnosti na trhu, výber najvýhodnejšej spoločnosti pre klienta, nezávislé poradenstvo, komunikácia s klientmi a obchodnými partnermi. Hľadáme aj absolventov vysokých škôl alebo študentov, ktorí si chcú privyrobiť popri škole. Informácie pre záujemcu: Štruktúrované životopisy (uvádzajte aj tel. kontakt) zasielajte na email, následne budeme telefonicky kontaktovať vybraných uchádzačov a dohodneme si s nimi termín osobného pohovoru, na základe ktorého si vyberieme vhodných uchádzačov pre našu spoločnosť. absolventa Pružná pracovná doba. Práca v mladom rozvíjajúcom sa tíme. Atraktívny, zmluvne garantovaný kariérny postup. Výška príjmu/ohodnotenie závislé od výkonu a nasadenia. Možnosť práce v mieste bydliska. Možnosť zaškolenia prostredníctvom trainee programu popri štúdiu alebo zamestnaní. Pružná pracovná doba. Práca v mladom rozvíjajúcom sa tíme. Atraktívny, zmluvne garantovaný kariérny postup. Výška príjmu/ohodnotenie závislé od výkonu a nasadenia. Možnosť práce v mieste bydliska. Možnosť zaškolenia prostredníctvom trainee programu popri štúdiu alebo zamestnaní. Pružná pracovná doba. Práca v mladom rozvíjajúcom sa tíme. Atraktívny, zmluvne garantovaný kariérny postup. Výška príjmu/ohodnotenie závislé od výkonu a nasadenia. Možnosť práce v mieste bydliska. Možnosť zaškolenia prostredníctvom trainee programu popri štúdiu alebo zamestnaní. Pružná pracovná doba. Práca v mladom rozvíjajúcom sa tíme. Atraktívny, zmluvne garantovaný kariérny postup. Výška príjmu/ohodnotenie závislé od výkonu a nasadenia. Možnosť práce v mieste bydliska. Možnosť zaškolenia prostredníctvom trainee programu popri štúdiu alebo zamestnaní. Pružná pracovná doba. Práca v mladom rozvíjajúcom sa tíme. Atraktívny, zmluvne garantovaný kariérny postup. Výška príjmu/ohodnotenie závislé od výkonu a nasadenia. Možnosť práce v mieste bydliska. Možnosť zaškolenia prostredníctvom trainee programu popri štúdiu alebo zamestnaní. Pružná pracovná doba. Práca v mladom rozvíjajúcom sa tíme. Atraktívny, zmluvne garantovaný kariérny postup. Výška príjmu/ohodnotenie závislé od výkonu a nasadenia. Možnosť práce v mieste bydliska. Možnosť zaškolenia prostredníctvom trainee programu popri štúdiu alebo zamestnaní. Pružná pracovná doba. Práca v mladom rozvíjajúcom sa tíme. Atraktívny, zmluvne garantovaný kariérny postup. Výška príjmu/ohodnotenie závislé od výkonu a nasadenia. Možnosť práce v mieste bydliska. Možnosť zaškolenia prostredníctvom trainee programu popri štúdiu alebo zamestnaní. Pružná pracovná doba. Práca v mladom rozvíjajúcom sa tíme. Atraktívny, zmluvne garantovaný kariérny postup. Výška príjmu/ohodnotenie závislé od výkonu a nasadenia. Možnosť práce v mieste bydliska. Možnosť zaškolenia prostredníctvom trainee programu popri štúdiu alebo zamestnaní.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Šofér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šofér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz obedov do firiem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná sila

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný riaditeľ (Chief Commercial Officer)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný riaditeľ (Chief Commercial Officer)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: CCO podlieha priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa (CEO) a je primárne orientovaný na zaistenie obchodného úspechu spoločnosti. Táto pozícia vyžaduje kombináciu silných technických riešení, predajných zručností so silnými marketingovými a obchodnými zručnosťami. CCO bude zodpovedný za vedenie globálnych predajných a marketingových tímov v navrhovaní, implementácii a vyhodnocovaní rozhodnutí, ktoré umožnia spoločnosti dosiahnuť jej dlhodobé ciele. Náplň práce: • výkon podrobných obchodných analýz a úzka spolupráca v súlade so všetkými členmi manažmentu, • zodpovednosť za realizáciu a dosahovanie osobných cieľov a finančných cieľov obchodnej spoločnosti, • rozvoj dlhodobých plánov spoločnosti a plánovanie predaja, • sledovanie pokroku, zabezpečenie dodržiavania a vyhodnotenie výkonnosti, • zabezpečovanie fungovania systémov a postupov potrebných na riadne fungovanie jednotlivých oddelení, • správa predajných aktivít spoločnosti, organizácia predaja, • príprava ročných marketingových plánov na v jednotlivých regiónoch a odvetviach trhu, • správa predajných línií pre zabezpečenie presných prísunov tovarov k dosiahnutiu predajných cieľov, • analýza a príprava ročných a dlhodobých rozpočtov pre príjmy a výdavky, • kontrola rozvoja kvality s cieľom zabezpečiť vynikajúce služby a zákaznícku podporu, • identifikácia nových trhových príležitosti pre produktové portfólio spoločnosti, • vytváranie a riadenie cenovej stratégie organizácie. Výkonostné odmeňovanie, profesionálny rast.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Masér/ka – Thajské masáže

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masér/ka – Thajské masáže


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie špeciálnych thajských masáží. Strava
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavbyvedúci HSV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavbyvedúci HSV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: riadenie stavebných zákaziek
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrotechnik – EZS a kamerové systémy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrotechnik – EZS a kamerové systémy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž a údržba elektronických zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov. absolventa Mobilný telefón.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riaditeľ Odboru hospodárskej správy a služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ Odboru hospodárskej správy a služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Samostatné vykonávanie odbornej, organizačnej, riadiacej a kontrolnej činnosti súvisiacej so správou hnuteľného a nehnuteľného majetku celej organizácie • Zodpovednosť za vedenie operatívnej evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku • Dodržiavanie zmlúv organizácie týkajúcich sa nehnuteľného a hnuteľného majetku • Zabezpečenie predbežných kontrol účtovných operácií • Zaistenie účtovných a fyzických presunov majetku na príslučné hospodárske strediská • Zabezpečovanie vyraďovania, prevodov majetku organizácie, inventarizácie majetku v celom rozsahu, • Zabezpečenie organizácie riadnej a mimoriadnej inventarizácie majetku a zásob • Zodpovednosť za spracovanie podkladov na vyradenie nepotrebného majetku • V súčinnosti s právnym oddelením, zabezpečenie podkladov pre ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného, hnuteľného a drobného majetku • Zodpovednosť za spracovanie evidencie majetku v aplikácii • Plánovanie a monitorovanie procesov pre oblasť údržby • Príprava rozpočtu na zabezpečenie chodu a údržby spravovaného majetku organizácie, zodpovednosť za rozpočet • Podieľanie sa na rokovaniach s dodávateľmi • Zodpovednosť za spracovaniepodkladov a technickej dokumentácie pre verejné obstarávanie • V spolupráci s oddelením verejného obstarávania realizuje výber najvýhodnejších dodávateľov externých služieb • Príprava a zabezpečenie výkonu v oblasti investičnej činnosti organizácie • Návrh opatrení smerujúcich k hospodárnemu využitiu majetku organizácie • Návrh a podiel na realizácii opatrení spojených so zabezpečením objektov organizácie pred neoprávneným vniknutím • Participácia na rôznych projektoch organizácie • Delegovanie komunikácie s nájomníkmi, riešenie prípadných reklamácií • Zodpovednosť za hospodárne a efektívne investovanie finančných prostriedkov do nákupu ako aj do údržby a opráv majetku a technicko-materiálneho vybavenia nehnuteľného a hnuteľného majetku • Zodpovednosť za prevádzku autoparku a poľnohospodárskej techniky organizácie • Zabezpečenie archivácie dokumentov súvisiacich so správou budov, vykon reportingu • Vedenie, koordinácia, motivácia, hodnotenie a kontrola zamestnancov odboru hospodárskej správy • Koordinácia, hodnotenie a kontrola pracovníkov na recepciách a dodávateľov služieb napr. strážnej služby a upratovacej služby • Zodpovednosť za pravidelné a včasné odborné prehliadky, revízie a skúšky na všetky typy zariadení, ktoré si ich vo svojej prevádzke vyžadujú v zmysle platných predpisov, ako aj za preventívnu protipožiarnu ochranu • Riadenie postupov údržby a opráv, koordinácia všetkých aktivít realizovaných prostredníctvom zmluvných partnerov • Zodpovednosť za implementáciu BOZP a PO • Zabezpečenie aktualizácie príslušných údajov v informačnom systéme po realizovaných zmenách u všetkých zamestnancov • Vytvorenie a náležité vybavenie priestorov pre novoprijatých a presťahovaných zamestnancov • Zabezpečenie opatrení spojených s optimálnym využitím energií (elektrická energia, plyn, PHM) a vody • Zabezpečenie agendy spojenej s nakladaním s odpadmi, ktoré produkuje organizácia • S prácou je spojené cestovanie cca 25% pracovnej doby – len SK
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Finančný poradca – Financial Analysis Advisor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Finančný poradca – Financial Analysis Advisor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava finančných a obchodných analýz, asistencia pri rozvoji obchodnej politiky, vykonávať ekonomický výskum a štúdium v oblasti sadzieb a vypracovávanie kapitálových požiadaviek. Develops, interprets and implements financial concepts for financial planning and control. Performs technical analysis to determine present and future financial performance. Gathers, analyzes, prepares and summarizes recommendations for financial plans, acquisition activity, customer deals, trended future requirements and operating forecasts. Performs economic research and studies in the areas of rates of return, depreciations, revenue recognition, working capital requirements, investment opportunities, investment performance and impact of government requirements.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca nábytku a doplnkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca nábytku a doplnkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Prezentácia a predaj nábytku a bytových doplnkov, – komunikácia so zákazníkom, poradenstvo, – vypracovanie cenových ponúk, spracovanie objednávok, – práca s pokladňou, vystavovanie faktúr, – starostlivosť o vystavený tovar a predajňu. absolventa – Zaujímavá a kreatívna práca v príjemnom prostredí, – zamestnanecké zľavy, – dlhodobá pracovná perspektíva, – možnosť kariérneho rastu, – motivujúci systém odmeňovania a vianočné odmeny, – zaškolenie a zapracovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor call centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor call centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do našej medzinárodnej spoločnosti hľadáme ľudí na pozíciu operátor call centra. Jednoduchá komunikácia s novým ale aj stálym klientom prostredníctvom: – telefónu – e-mailu – dohadovanie osobných stretnutí Typická kancelárska práca. Nástup IHNEĎ! absolventa mladistvého Ponúkame: – profesionálne zaškolenia – prácu na TPP – stravné lístky – kariérny rast – telefón – tablet – zaujímavé finančné ohodnotenie + bonusy + motivačné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: upratovacie práce v priestoroch fakulty (pracovne, poschuchárne, chodby, …) zdravotne postihnutého absolventa serióznosť a spoľahlivosť, gastrolśtky
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexná opatrovateľská starostlivosť o deti a dospelých v domove sociálnych služieb. absolventa Poskytujeme lacné ubytovanie. Benefity: 10 dní dovolenky nad rámec, stravovanie, rehabilitácia, príspevok zamestnávateľa na III. pilier DDS, príjemný kolektív. Príplatky za: zmennosť, sťažené prostredie, nočná práca, soboty, nedele, sviatky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Projektový manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projektový manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Operačný manažér riadi, spravuje a koordinuje interné prevádzkové činnosti spoločnosti v súlade so zásadami a cieľmi stanovenými generálnym riaditeľom. Pomáha generálnemu riaditeľovi vo vývoji politiky a cieľov organizácie. Náplň práce: • Riadenie vnútorného chodu spoločnosti na dosiahnutie plánovaných výsledkov a iných finančných kritérií; zabezpečenie zachovania kapitálových prostriedkov investovaných do podniku; • podieľanie sa na vývoji a príprave krátkodobých i dlhodobých plánov a rozpočtov založených na organizačných cieľoch a zámeroch. Odporúčanie ich prijatia generálnym riaditeľom; • riadenie rozvoja a implementácie postupov a kontrol na podporu komunikácie a toku informácií; kontrola riadenia a smerovania podniku; • vývoj a zavádzanie prevádzkovej politiky v súlade s hlavnými princípmi a cieľmi spoločnosti; • pravidelné a systematické hodnotenie výsledkov celkovej činnosti a reportovanie výsledkov generálnemu riaditeľovi • zabezpečovanie všetkých činností a operácií v súlade s príslušnými miestnymi, národnými a európskymi predpismi a zákonmi • Profesionálny rast, • odmeňovanie na základe pracovných výsledkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pekár – pekárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pekár – pekárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Váľanie cesta, výroba chleba, pečiva. Zabezpečené ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zapisovanie odberných miest elektriny a plynu – BA Ružinov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zapisovanie odberných miest elektriny a plynu – BA Ružinov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektronické zapisovanie odberných miest pomocou TABLETU, vykonávanie optimalizácie cien energií, energetické poradenstvo, starostlivosť o klientov, akvizičná činnosť pre dodávateľa energií. absolventa – Finančný náborový príspevok, – školiaci program na náklady spoločnosti, – kariérny postup, – stabilný nadštandardný príjem, – služobný automobil (možnosť aj na súkromné účely), – rôzne finančné bonusy, – mladý kolektív, – firemné akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Account Manager in TELCO

Ponúkame pracovnú pozíciu : Account Manager in TELCO


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ▪ Starostlivosť o existujúcich zákazníkov väčšinou v nemecky hovoriacich krajinách (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko). ▪ Akvizícia nových zákazníkov najmä v oblasti Telco. ▪ Poskytovanie poradenských služieb v rámci obchodných činností. ▪ Emailová, telefonická a osobná komunikácia so zákazníkmi. ▪ Vypracovávanie obchodných ponúk a zmlúv. ▪ Aktívna komunikácia s konzultantmi a technickými špecialistami. ▪ Motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od dosiahnutých výsledkov. ▪ Pracovný komfort (notebook, mobil). ▪ Práca v menšej firme, kde je možné riešiť veci rýchlo a efektívne. ▪ Možnosť spoluvytvárať úspechy a rozvoj spoločnosti a tým sa plne profesionálne rozvíjať. ▪ Google-ovská firemná kultúra.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elevator technician

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elevator technician


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Service, repair, maintenance of elevators. You will work with different repair jobs on elevators. It can be change some door, buttoms, frames around doors. Diffrent kind of repair jobs that has to be done on an elevator. You will also work together with one Swedish guy all the time. This job could includes also: – Read blueprints to determine the equipment needed for installation or repair – Install or repair elevator doors, cables, motors, and control systems – Locate malfunctions in brakes, motors, switches, and control systems – Connect electrical wiring to control panels and electric motors – Use test equipment, such as ammeters and voltmeters, to diagnose problems – Adjust counterweights, door mechanisms, and safety controls – Test newly installed equipment to ensure that it meets specifications – Comply with safety regulations and building codes – Keep service records of all maintenance and repair tasks – Monthly gross salary 28 000 SEK. – Two flight tickets refunded by employer ( at the beginning and end of the project). – Accommodation provided (paid by employer) Each worker has own room. Kitchen and living room is shared space and internet connections is available in apartment for free.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií