Ponuky:

Pracovník stávkovej kancelárie

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník stávkovej kancelárie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem, výplata a evidencia kurzových stávok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie a bežná údržba nákladného motorového vozidla s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg. Zodpovednosť za čistotu a údržbu verejného priestranstva.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodno-administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodno-administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obchodno administratívna práca v oblasti sprostredkovania poistenia a hypoték. Nahrávanie zmlúv do systému, komunikácia s klientmi, prehodnocovanie existujúcich zmlúv atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Terénny sociálny pracovník -zastupovanie počas MD – Výberové konanie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Terénny sociálny pracovník -zastupovanie počas MD – Výberové konanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.3.2017 o 09.00 hod.v priestoroch MsÚ Pezinok,zasadačka č. 12. Záujemcovia o prac.pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mesta Pezinok, Radničné nám. 7,90214 Pezinok. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.3.2017.Záujemcovia,ktorých žiadosti do výber.konania boli doručené po termíne uzávierky,nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: •žiadosť o prijatie do prac.pomeru na pozíciu TSP •životopis uchádzača •doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu •uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádz.zamestnávateľa alebo organizácií,s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne), •čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, •súhlas so sprac.osobných údajov. Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú: 1.ukončené VŠ vzdel. II. stupňa v odbore sociálna práca,alebo 2.ukončené VŠ vzdel. II. stupňa v odbore psychológia,právo,sociálne služby a poradenstvo,verejná politika a verejná správa alebo v štud.odboroch pedag.zamerania,alebo má uznaný doklad o takom vysokoškol.vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade,ak k 1. 1.2015 vykonával pracovné činnosti,ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. znení nesk.predpisov alebo 3.ukončené vysokoškolské vzdel. I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade ak k 1. 1.2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka. Výberové kritériá na pozíciu TSP sú: 1.Prac.skúsenosti,prax v oblasti terénnej sociálnej práce,prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe,druh vykonáv.práce a dosiahnuté výsledky). 2.Ďalšie vzdelávanie,ktorého cieľom je priebežné udržiavanie,zdokonaľovanie a dopĺňanie požadov.vedomostí a schopností potrebných na vykon.pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania,zameranie vzdelávania,získané certifikáty a podobne). Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať prostredníctvom: •špec.vzdelávania zabezpečovaného SŠ alebo VŠ nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu, •účasťou na akreditovaných kurzoch, •účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti, •účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch, •lektorská činnosť a publikačná činnosť, •účasť na supervíznych programoch. 3.Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou,napríklad pôsobenie v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskyt.sociálnych služieb,komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava,účasť na organizovaní aktivačných prác alebo admin.práca a podobné činnosti,aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny). 4.Odporúčania a pracovné hodnotenie od predch.zamestnávateľov alebo organizácií,s ktorými uchádzač spolupracoval. Na výber.konanie budú pozvaní všetci záujemcovia,ktorí spĺňajú kvalif.predpoklady na danú pozíciu. Miestom výkonu práce je rómska komunita žijúca na adrese Glejovka 1, Pezinok a kancelária TSP v priestoroch MsÚ Pezinok. Popis práce viď na: www.pezinok.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mechanik v pneuservise

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik v pneuservise


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: prezúvanie pneumatík, drobné úpravy pneumatík ,pomocné práce v pneuservise
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technik montáže telekomunikačných zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik montáže telekomunikačných zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výstavby základňových staníc pre mobilných operátorov -inštalácie, testovnanie a oživovanie LTE, MW, telco aj IT zariadenia. Vzdelanie: odborné vzdelanie technického zamerania (elektro, telekomunikácie, IT) je výhodou (VS,SS,SOU). Skúsenosti: aj pre absolventov škôl, skúsenosti v oblasti telekomunikácií sú však výhodou. Znalosti: AJ prípadne NJ sú výhodou. Zručnosti a schopnosti: samostatná práca s PC/MS Office, s meracou a testovacou technikou, vedenie motorového vozidla do 3,5t – sú podmienkou. Práca je vykonávaná u zákazníka, aj v zahraničí, t.j. ochota cestovať na služobné cesty do zahraničia je podmienkou (pracovný cyklus: týždňovky príp. dvojtýždňovky). Práca je vykonávaná aj vo výškach t.j. získanie preukazu absolvovania školenia pre práce vo výškach je podmienkou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovač – obsluha čistiaceho stroja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovač – obsluha čistiaceho stroja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovacie a dezinfekčné práce vykonávané pomocou čistiaceho stroja. Umývanie veľkých plôch a podláh v jednotlivých pavilónoch nemocnice. Vyprázdňovanie smetných nádob.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač – pokladník (Pezinok)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník (Pezinok)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi). • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti. • Starostlivosť o zverený úsek tovarov. • Kontrola doby spotreby na tovare. • Kontrola správnosti cenoviek. • Starostlivosť o zákazníka. • Ochrana majetkových hodnôt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník vo vinohrade

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník vo vinohrade


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manuálne práce vo vinohrade, rez, viazanie, zelené práce, zber.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka potravín (Šenkvice)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka potravín (Šenkvice)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dokladanie tovaru, kontrola záruk, obsluha zákazníkov, práca na pokladni, komunikácia so zákazníkom, kontrola cenoviek, udržiavanie čistoty na predajni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zástupca vedúcej predajne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zástupca vedúcej predajne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca s PC, práca na predajni, objednávanie tovaru, preberanie tovaru, dokladanie tovaru na predajni, kontrola záruk, práca na pokladni, zastupovanie vedúceho predajne, riadenie pracovného kolektívu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovanie – Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovanie – Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do nášho tímu hľadáme šikovné a zodpovedné upratovačky na ranné upratovanie škodiaceho strediska v Pezinku. Vašou prácou bude: vysávanie, umývanie podlahy, utieranie prachu a udržiavanie bezprašného prostredia na objekte.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Predavačka potravín Modra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka potravín Modra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dokladanie tovaru, kontrola záruk, obsluha zákazníkov, práca na pokladni, komunikácia so zákazníkom, kontrola cenoviek, udržiavanie čistoty na predajni.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Správca Spoločenského domu a športového areálu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca Spoločenského domu a športového areálu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Správca vykonáva nielen kancelársku činnosť, ale najmä činnosť fyzickú, musí byť najmä manuálne zručný. Náplň práce: Zabezpečenie prevádzky Spoločenského domu a športového areálu, drobné opravy, preventívna údržba, vybavovanie objednávok a vystavovanie faktúr za prenájom miestností, vypracovanie zmlúv o prenájme, údržbe zelene, udržiavanie čistoty a hygieny v priestoroch, odpratávanie snehu. Schopnosť zvládať stres, svedomitosť, dochvíľnosť, manuálna zručnosť, samostatnosť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný zástupca, akvizítor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca, akvizítor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – starostlivosť o jestvujúcich a nových zákazníkov – vyhľadávanie nových obchodných príležitostí (akvizícia) a starostlivosť o existujúcich klientov vo zverenom regióne – tvorba objednávok u zákazníka – návštevy Gastro, HoReCa prevádzok a školských jedální – udržiava obchodné kontakty pravidelnými návštevami s osobami zodpovednými za prevádzky (vedúcou, zástupkyňou, prevádzkarom) – reporting
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – rozvoz tovaru s dodávkou v rámci Západoslovenského kraja – pomocné práce v sklade – ručná manipulácia s tovarom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni, čistenie použitých technologických zariadení a nádob, príprava jednoduchých jedál podľa pokynov kuchára a asistenta výživy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač na úseku lahôdok – Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač na úseku lahôdok – Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Prezentácia a doplňovanie tovaru na oddelení lahôdok, – kontrola kvality a čerstvosti tovaru, – dodržiavanie firemných štandardov a smerníc, – poradenstvo a komunikácia so zákazníkom, aktívny predaj.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mzdárka, účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdárka, účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Mzdové účtovníctvo, jednoduché a podvojné účtovníctvo, účtovné závierky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií