Ponuky:

Farmaceut vo verejnej lekárni

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Farmaceut vo verejnej lekárni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Farmaceut, vo verejnej lekárni. Ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore FARMÁCIA je podmienkou. Pracovný čas 8,5hod, práca len počas pracovných dní, flexibilná pracovná doba, gastro listok v hodnote 4Eur, umožnenie sústavného vzdelávania a účast na školeniach v SR + krytie nákladov po dohode, možná úhrada nákladov na cestovanie do práce a ďalšie benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Dôstojník, veliteľ čaty – Viničné

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dôstojník, veliteľ čaty – Viničné


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu kadet prípravnej štátnej služby v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin – absolvent civilnej vysokej školy. Číslo výberového konania: 4K/2017 Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z. Názov funkcie: kadet Predpokladaný nástup: august 2017 a január 2018 Podmienky prijatia do štátnej služby: Do štátnej služby možno prijať občana, ak a) požiadal o prijatie do štátnej služby, b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je 1. členským štátom Európskej únie, alebo 2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika, e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, f) je bezúhonný, g) je spoľahlivý, h) ovláda štátny jazyk, i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý, j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu, k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný, l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13, m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu, o) úspešne absolvoval výberové konanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Referent spoločného stavebného úradu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent spoločného stavebného úradu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborné špecializované práce vo vymedzene oblasti,samostatné zabezpečovanie úloh, agend, analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov. Stavebný odbor. Všeobecné spôsobilosti:znalosť zákonov č. 50/1976, 71/1967 a 369/1990. Osobnostné predpoklady: časová flexibilita, bezúhonnosť, samostanosť, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, spolahlivosť, precíznosť. Zastupovanie počas MD.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocná sila do kuchyne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila do kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce v kuchyni vydávanie obedov
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Vodič – sk. C (Vojenský útvar Viničné)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – sk. C (Vojenský útvar Viničné)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Termín výberového konania: O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR. Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci nižšie uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.vojak.mil.sk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič – sk. E (Vojenský útvar Viničné)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič – sk. E (Vojenský útvar Viničné)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Termín výberového konania: O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR. Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci nižšie uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.vojak.mil.sk.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií