Samostatný radca – inšpektor práce

Mgr. Alena Gaálová osobný úrad tel.: +421905596069

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný radca – inšpektor práce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hlavné úlohy: Vyplývajú z ustanovení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná, dozorná a inšpekčná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy. V prvom roku po prijatí je to odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce (ďalej len „uchádzač“). Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy uchádzača – zúčastňovanie sa dozornej činnosti pod vedením vedúceho, alebo povereného inšpektora práce a prípravy na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu (inšpektor práce).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax: bez požiadavky na odbornú prax
Zmeny :
Počet ponúkaných pozícií : 4
Pracovná oblasť : Štátna správa
Ponúkaná mzda :

Požiadavky na zamestnanca :


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy;Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Právne vedy
spoľahlivosť komunikatívnosť

Všeobecné spôsobilosti:

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
tímová práca

Počítače:

Microsoft Word – elementárna
Microsoft Excel – elementárna
Microsoft Outlook – elementárna
Open Office – elementárna
Lotus Notes – elementárna
Internet – elementárna

Ďalšie požiadavky:

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
Vyrovnaná, adaptabilná, flexibilná, harmonická osobnosť. Schopnosť pre tímovú prácu, zodpovednosť a vôľa permanentne sa vzdelávať, pracovať pod tlakom.

Požadované odborné znalosti:
Základná (informatívna) znalosť legislatívy v oblasti:
– Ústavy SR – zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
– zákon NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
– zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
– zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
– zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady sa nevyžadujú, inšpektor práce, uchádzač ich získava počas 12 mesačnej odbornej prípravy.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.

Do výberu budú zaradení len uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberu a všetky požadované doklady.
Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi elektronicky je povinný najneskôr v deň konania výberu pred jeho začiatkom doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj písomne.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Alena Gaálová
Telefón: 02/32182715, 0905 596069
E-mail: alena.gaalova@ba.ip.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky (služobný úrad):
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovú adresu ip.bratislava@ba.ip.gov.sk
Žiadosť s číslom označenia výber č. 2017/02/50 spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 25. 01. 2017 na uvedenú adresu služobného úradu.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

Zoznam požadovaných dokladov pre „výber č. 2017/02/50“:
1) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
2) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
3) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
4) profesijný štruktúrovaný životopis,
5) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise,
6) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
7) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pracovné výhody : ,
Kontakt : Mgr. Alena Gaálová osobný úrad tel.: +421905596069
Okres : okres Bratislava
Pridanie pracovnej pozície :2017-01-13
Dátum nástupu : 1. 3. 2017

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ :

Obchodné meno: Inšpektorát práce Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia
IČO: 00166367
Internetová adresa: alena.gaalova@ba.ip.gov.sk
Telefón: +421905596069

Charakteristika:

výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresa:

Za kasárňou 1
83264 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko

Adresa zamestnávateľa : Bratislava-Nové Mesto okres Bratislava Za kasárňou 1 83264

Sponzorované odkazy :