Ponuky:

Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Rešpektovať pokyny nadriadeného, 2. prevziať a pripraviť vozidlo pred začatím jazdy, 3. priebežne zabezpečovať bežnú údržbu a opravy vozidla, 4. opravy nad rozsah bežnej údržby bezodkladne nahlásiť zamestnávateľovi, 5. efektívne využívať pracovný čas, 6. zabezpečiť včas obnovenie platnosti príslušného lekárskeho potvrdenia o spôsobilosti vykonávať funkciu podľa pracovnej zmluvy, 7. sledovať platnosť STK, emisnej kontroly a certifikátu „S“ a hlásiť zamestnávateľovi ukončenie platnosti 30 dní vopred, 8. kontrolovať pri preberaní vozidla jeho kompletnosť ako aj inventár, akékoľvek rozdie-ly okamžite hlásiť zamestnávateľovi, 9. kontrolovať pri preberaní vozidla jeho prípadné poškodenie ako aj poškodenie inven-táru, akékoľvek rozdiely okamžite hlásiť zamestnávateľovi, 10. dodržiavať bezpečnostné predpisy, predpisy požiarnej ochrany, 11. dodržiavať predpisy cestnej dopravy ako aj predpisy o bezpečnostných prestávkach, 12. zodpovedá za správne a bezpečné uloženie prepravovaného nákladu, 13. dodržiavať zákaz požívania alkoholu a psychotropných látok počas jazdy ako aj pred jazdou, 14. dodržiavať zásady čestnosti a dobrých mravov,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Remeselník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Remeselník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií