Ponuky:

Kuchár/kuchárka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál a obedového menu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Hotelová recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hotelová recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ubytovanie hotelových hostí, komunikácia v cudzom jazyku, prijímanie rezervácií, poskytovanie dôležitých informácií o hateli a okolí, obsluha rezervačných portálov,…
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hotelová chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hotelová chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: upratovanie hotelových izieb, dopĺňanie minibarov, umývanie okien a podláh, umývanie terasy a upratovanie okolia hotela,…
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Účtovníčka na mzdy a personalistiku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka na mzdy a personalistiku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: spracovanie miezd, registrácia zamestnancov, vedenie kompletnej mzdovej a personálnej agendy, spracovanie podkladov k dotáciam, účtovanie dokladov, ostatné administratívne práce spojené s účtovaním a spracovaním miezd a personalistiky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Delegát cestovnej kancelárie a pracovník TIC

Ponúkame pracovnú pozíciu : Delegát cestovnej kancelárie a pracovník TIC


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: delegát zastupuje CK v mieste zájazdov (Slovensko a Morava), poskytuje informačný servis a pomoc klientom + pomoc v turisticko informačnej kancelárii v Bojniciach, predaj zájazdov a poskytovanie informácií
Pracovný pomer: dobrovoľnícka práca
Viac informácií

Vedúci úseku kopytníkov, šeliem a slonov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci úseku kopytníkov, šeliem a slonov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Metodické usmerňovanie, odborný dohľad a priama zodpovednosť za vytváranie optimálnych podmienok pre chov zvierat vybraného úseku, vrátane riadenia príslušného personálu. – Spracovávanie komplexných koncepcii chovu cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zvierat v súlade s príslušnými štandardami a populačným manažmentom pre jednotlivé skupiny zvierat v náväznosti na medzinárodné záchranné, reintrodukčné, repatriačné a in-situ programy. – Spracovávanie návrhov koncepčných zámerov a priorít rozvoja chovu živočíšnych druhov v súlade s plánom kolekcie zoologickej záhrady. – Riadne vedenie zoologickej dokumentácie a evidencie chránených živočíchov podľa príslušných zákonov a nadväzujúcich predpisov a usmernení MŽP SR, vrátane príprav transportov (dovoz/vývoz) zvierat. – Reprezentovanie zoologickej záhrady profesionálnym spôsobom za každých okolností, a to predovšetkým v rámci prezentovania chovateľských výsledkov, publicistickej a prednáškovej činnosti, komunikácie s verejnosťou a médiami, a pri spolupráci so zahraničnými zoologickými záhradami a podobnými inštitúciami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Recepčná/ný

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná/ný


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hotelový recepčný zodpovedá za administratívu spojenú s ubytovaním hotelových hostí, ich zúčtovaním a plnením ich požiadaviek, pracuje s rezervačným systémom. Zodpovedá za pokladňu, vybavovanie a prepájanie telefonických hovorov do/z hotela, prezentuje ponuky a služby hotela. Pracuje aj na sociálnych sieťach a promo aktivitách hotela. Je prvým kontaktným bodom hotelového hosťa, vystupuje v mene hotela a je hlavným kontaktom prijímania a odovzdávania informácií. Príležitostne je nápomocný/á pri príprave izieb, kongresových priestorov, wellness a spoločenských priestorov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovač/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovač/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov, dozor na podujatiach a výstavách, uvádzanie divákov a iné pomocné práce podľa potreby zamestnávateľa.
Pracovný pomer: dobrovoľnícka práca
Viac informácií

Všeobecný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – všeobecné administratívne práce; – pomoc pri organizovaní podujatí; – spolupracuje pri spoločných prácach; – ďalšie práce vykonáva podľa pokynov riaditeľky;
Pracovný pomer: dobrovoľnícka práca
Viac informácií

Ekonómka, účtovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ekonómka, účtovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ovládanie podvojného účtovníctva príspevkovej organizácie, DPH. Samostatne zabezpečuje komplexnú účtovnícku agendu a účtovnícke práce vrátane štatistických výkazov, daňových priznaní, rozpočtovania a financovania organizácie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca autodielov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca autodielov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: AUTODIELYSHOP.SK Predaj náhradných dielov na osobné a úžitkové automobily info@autodielyshop.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik – servisný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik – servisný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – výkon v autoservise (meranie a nastavenie geometrie, čistenie klimatizácie, výmena oleja, nastavenie svetiel, výmeny a opravy podvozkových častí, servisné prehliadky) – výkon pneuservisných činností v osobnom a nákladnom servise (montáž, demontáž, opravy pneumatík a duší, vyvažovanie)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník SBS

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník SBS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stráženie objektu v Bojniciach – stavenisko v nemocnici. Preukaz odbornej spôsobilosti, odpis registra trestov, čestné vyhlásenie, lekárska správa, 1x foto 3,5 x 4,5 cm. Pracovná doba: od 7.00 do 19.00. Kontakt najprv telefonicky: 0908 925 826 p. Kapustík.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Floriasta

Ponúkame pracovnú pozíciu : Floriasta


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kvetinár/ka – aranžér/ka – floristka s prácou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme kuchára do reštaurácie – predpokladaný nástup 25.3.2017.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Vedúci úseku kopytníkov, šeliem a slonov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci úseku kopytníkov, šeliem a slonov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Metodické usmerňovanie, odborný dohľad a priama zodpovednosť za vytváranie optimálnych podmienok pre chov zvierat vybraného úseku, vrátane riadenia príslušného personálu. – Spracovávanie komplexných koncepcii chovu cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zvierat v súlade s príslušnými štandardami a populačným manažmentom pre jednotlivé skupiny zvierat v náväznosti na medzinárodné záchranné, reintrodukčné, repatriačné a in-situ programy. – Spracovávanie návrhov koncepčných zámerov a priorít rozvoja chovu živočíšnych druhov v súlade s plánom kolekcie zoologickej záhrady. – Riadne vedenie zoologickej dokumentácie a evidencie chránených živočíchov podľa príslušných zákonov a nadväzujúcich predpisov a usmernení MŽP SR, vrátane príprav transportov (dovoz/vývoz) zvierat. – Reprezentovanie zoologickej záhrady profesionálnym spôsobom za každých okolností, a to predovšetkým v rámci prezentovania chovateľských výsledkov, publicistickej a prednáškovej činnosti, komunikácie s verejnosťou a médiami, a pri spolupráci so zahraničnými zoologickými záhradami a podobnými inštitúciami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Chovateľ zvierat

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chovateľ zvierat


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Komplexné ošetrovanie a chov vzácnych alebo ohrozených druhov zvierat vrátane samostatného vedenia umelého odchovu ich mláďat. 2. Samostatná expozičná činnosť na prezentáciu zvierat návštevníkom; úprava životného prostredia v expozíciách podľa biologických a teritoriálnych nárokov jednotlivých druhov zvierat. 3. Na základe príkazu vedúceho útvaru manipulovať so zvieratami, umiestňovať ich do expozícií, pomáhať pri veterinárnych zákrokoch, zúčastňovať sa odchytov, nakladania, vykladania a sprevádzania transportov zvierat. Odovzdávať skúsenosti služobne mladším spolupracovníkom, konzultovať poznatky so svojimi nadriadenými. 4. Zodpovedať za preberanie a odovzdávanie zvierat v dobrom kondičnom stave pri nákupe, predaji, výmene a deponácii, odovzdávať uhynuté zvieratá do asanačného útvaru alebo veterinárnej ošetrovne, odovzdávať kostrový a iný biologický materiál vedeniu zoo (parohy, rohy, lebky, kože a pod.). 5. Kontrolovať a zodpovedať za množstvo a kvalitu krmiva určeného zvieratám. Závadné krmivo vyraďovať, zamedziť strate a znehodnoteniu krmiva. Otázky výživy a prípadných zmien konzultovať so svojím nadriadeným. Zabezpečovať dovoz podľa potreby. 6. Dodržiavať veterinárne predpisy, zoohygienické, protinákazové a karanténne opatrenia, predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisy protipožiarnej ochrany a vnútorné smernice zoo. 7. Viesť a denne zapisovať hlásenie o úseku, všetky významné okolnosti, zdravotný stav zvierat, vykonané mimoriadne práce. 8. Svojím vystupovaním a upravenosťou reprezentovať zariadenie zvlášť pri styku s návštevníkmi, kvalifikovane ich informovať a usmerňovať ich k dodržiavaniu návštevného poriadku zoo. V prípade potreby sa zúčastniť osvetových akcií. 9. Zvyšovať si svoje odborné skúsenosti a znalosti z oblasti chovu, biológie a etológie zverených zvierat a snažiť sa ich využiť v praxi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha v kaviarni
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač v záhradnom centre

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v záhradnom centre


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v záhradnom centre, predaj ovocných výpestkov a doplnkového tovaru, práca s pokladňou, obsluha zákazníkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií