Ponuky:

Administratívna práca s dokumentami a ručným skenerom

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna práca s dokumentami a ručným skenerom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Sortovanie dokumentov podľa zákazníckych kritérii. – Príprava dokumentov na scanovanie, triedenie, zoraďovanie, označovanie a tvorba databázy. – Scanovanie a kontrola kvality dennej produkcie. – Indexovanie a validácia nascanovaných dokumentov. – Triedenie a zakladanie produkcie. – Posielanie pošty. – Vyhľadávanie a označovanie dokumentov. – Nahadzovanie údajov do PC. – Dodatočné činnosti súvisiace so správou dokumentov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Skenovanie dokumentov v digitalizačnom centre

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skenovanie dokumentov v digitalizačnom centre


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Sortovanie dokumentov podľa zákazníckych kritérii. – Príprava dokumentov na scanovanie, triedenie, zoraďovanie, označovanie a tvorba databázy. – Scanovanie a kontrola kvality dennej produkcie. – Indexovanie a validácia nascanovaných dokumentov. – Triedenie a zakladanie produkcie. – Posielanie pošty. – Vyhľadávanie a označovanie dokumentov. – Nahadzovanie údajov do PC. – Dodatočné činnosti súvisiace so správou dokumentov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci pracovník Detského centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci pracovník Detského centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh spojených s činnosťou Detského centra VÚDPaP-u poskytujúceho multidisciplinárnu starostlivosť deťom, ktoré to potrebujú, a ich rodinám. V prvom rade sú to deti s rôznymi postihnutiami, ale aj deti s poruchami učenia, správania i ďalšie deti, ktoré školský zákon nazýva žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane nadaných detí. Činnosť Detského centra je úzko prepojená s výskumnou činnosťou VÚDPaP-u. Skúsenosti s modernou formou pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám využívajú odborní pracovníci Detského centra v účasti na pregraduálnej príprave študentov psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce. Multidisciplinárny tím Detského centra tvoria: detská neurologička a detský psychiater (obaja externe), fyzioterapeutky, sociálna pracovníčka, psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédka, liečebná pedagogička, predškolská pedagogička, detská sestra a asistentky. Klientmi Detského centra sú rodiny s deťmi vo veku od šesť týždňov. Postihnutým klientom, ktorí začali do DC chodiť ako deti, sa služby poskytujú aj po dosiahnutí plnoletosti. Evidovaných je temer 5 tisíc klientov, ročne príde do Detského centra okolo 400 rodín, z toho asi polovica je nových klientov. Úlohou vedúceho pracovníka Detského centra je odborná a metodická koordinácia Detského centra a zabezpečenie chodu Detského centra.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci zamestnanec úseku výskumu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci zamestnanec úseku výskumu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh spojených s realizáciou výskumných projektov pre účely systému VPaP a rezortu školstva SR. Úlohou vedúceho zamestnanca úseku výskumnej činnosti VÚDPaP-u je: – Plánovanie, príprava a realizácia výskumných a vývojových úloh VÚDPaP – Koordinovanie výskumných tímov – Metodologické a metodické vedenie výskumných a vedeckých zamestnancov – Evalvácia výskumných aktivít – Supervízia výskumných činností – Hodnotenie výskumných projektov – Sieťovanie výskumných tímov na národnej a medzinárodnej úrovni – Publikačná činnosť – Odborná diseminácia a verejná prezentácia výsledkov výskumu – Participácia na implementácie výsledkov výskumu do legislatívy a odbornej praxe
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: automechanik
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci technicko-hospodárskeho úseku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci technicko-hospodárskeho úseku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ústav je rezortným vedecko-výskumným pracoviskom pre komplexné skúmanie psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológií, pričom koordinuje na celoštátnej úrovni plnenie úloh spojených s komplexným zabezpečovaním a rozvojom psychologických a poradenských činností vo vzťahu k deťom a mládeži v sústave formálneho a neformálneho vzdelávania vrátane rozvoja výskumnej činnosti v oblasti diagnostiky, poradenstva a prevencie v poradenskom procese v systéme formálneho a neformálneho vzdelávania. Vedúci technicko-hospodárskeho úseku je zodpovedný za riadenie a zabezpečenie úloh v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, výkazníctva v rezortných a ostatných informačných systémoch, koordináciu úhrad v štátnej pokladnici a hotovostnej pokladnici, sledovanie rozpočtu organizácie, príprava rozpočtových opatrení, koordináciu procesu finančnej kontroly, personálnu a mzdovú oblasť, starostlivosť o zamestnancov, nakladanie s majetkom štátu, správu registratúry a vedenie záznamov podľa osobitných predpisov, koordináciu v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia, materiálno-technického zabezpečenia, informačnej a kancelárskej technike, koordinuje proces verejného obstarávania, zabezpečuje úlohy v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, koordináciu úloh spojených so zabezpečením úpravy zelene a súvisiacich úloh na pozemku a priľahlých plochách, zabezpečenie služieb spojených s tlačou s ostatných úloh spojených s ekonomickým, personálnym a prevádzkovým chodom ústavu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci Centra výchovnej a psychologickej prevencie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci Centra výchovnej a psychologickej prevencie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadiaca, metodická a edukačná činnosť pre PZ a OZ v rezorte školstva a rezorte vnútra na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh spojených s implementáciou výsledkov aplikovaného výskumu do odbornej praxe v regionálnom školstve, predovšetkým prostredníctvom metodického usmerňovania a koordinácie v oblasti psychologickej činnosti poradenského procesu v CPPPaP a CŠPP a ďalších zložiek systému výchovného a kariérového poradenstva. Úlohou vedúceho zamestnanca úseku metodickej a vzdelávacej činnosti VÚDPaP-u je odborná a metodická koordinácia všetkých odborných a pedagogických zamestnancov VÚDPaP, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s predmetom činnosti Úseku metodickej a vzdelávacej činnosti. Zabezpečuje rozvoj ľudských zdrojov interných a externých v systéme VPaP. Sieťuje odborníkov systému VPaP v prospech zvyšovania kvality odbornej činnosti VÚDPaP a procesu poradenstva a prevencie v Centrách. Koordinuje proces evalvácie VPaP. Podieľa sa na tvorbe stratégií, koncepcií a kontrakte. Vytvára a dozoruje partnerstvá na národnej a medzinárodnej úrovni. Zodpovedá za odborné personálne zastúpenie VÚDPaP v odborných komisiách s rezortným a multirezortným dosahom. Participuje na realizácii projektov VÚDPP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný projektový manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný projektový manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ústav je rezortným vedecko-výskumným pracoviskom pre komplexné skúmanie psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológií, pričom koordinuje na celoštátnej úrovni plnenie úloh spojených s komplexným zabezpečovaním a rozvojom psychologických a poradenských činností vo vzťahu k deťom a mládeži v sústave formálneho a neformálneho vzdelávania vrátane rozvoja výskumnej činnosti v oblasti diagnostiky, poradenstva a prevencie v poradenskom procese v systéme formálneho a neformálneho vzdelávania. Hlavný projektový manažér bude mať v kompetencii riadenie v oblasti: národných projektov, grantových projektov, dopytovo-orientovaných projektov, projektov financovaných zo zdrojov EÚ a EK, projektov medzirezortnej spolupráce, projektov zahraničnej spolupráce a medzinárodnej výmeny, projektov digitalizácie procesov VPaP a koordináciu systémov KOMPOSYT (viac o predchádzajúcich, prebiehajúcich a plánovaných projektov organizácie na webovom sídle ústavu a projektových stránkach, na ktoré webové sídlo ústavu odkazuje), za rezortnú a medzirezortnú komunikáciu a kooperáciu v oblasti projektovej spolupráce a komunikáciu s tretími stranami. Hlavný projektový manažér zodpovedá za kvalitu personálneho zastúpenia a administratívneho riešenia projektov, za koordináciu odborníkov a ich výstupov, dodržiavanie legislatívnych noriem, dodržiavanie indikatívnych ukazovateľov projektu. Zabezpečuje úzku kooperáciu s ostatnými riadiacimi pracovníkmi ústavu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič skupiny C

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič skupiny C


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz piva v Bratislave.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka elektrospotrebičov (BA-Rača)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka elektrospotrebičov (BA-Rača)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predaj elektrospotrebičov na predajni PLANEO ELEKTRO v Bratislave – Rači – práca s pokladňou – splátkový predaj – manipulácia s tovarom – udržiavanie poriadku na predajni
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výučba v športovom oddelení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič C+E

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič C+E


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedenie nákladného vozidla s kontajnerom a prívesom – zvážanie šrotu v rámci okolia z výrobných spoločností a šrotovísk – práca s hydraulickou rukou (možnosť dorobiť si oprávnenie) – základná starostlivosť o zverený stroj
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výučba keramiky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vytváranie pracovných ponúk. Riadenie pracovných pohovorov. Administratívne práce. Kontrolovanie externých zamestnancov. Vedenie evidencie dohodárov. A iné pracovné povinnosti spojené s pracovnou pozíciou personalista.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník/čka na ekonomickom oddelení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/čka na ekonomickom oddelení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Uzatváranie dodacích listov. – Triedenie došlej pošty. – Evidencia došlých faktúr. – Posielanie faktúr, vytváranie a zakladanie objednávok. – Balenie faktúr.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník na VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník na VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Rozvoz archívneho materiálu / škatúľ pre zákazníka, – odvoz a dovoz archívnych škatúľ pre / od zákazníka, – odvoz skartačných kontajnerov od zákazníka na skartáciu, – odvoz a dovoz dátových nosičov, – zodpovednosť za pridelené firemné vozidlo, udržiavať ho v čistom a dobrom technickom stave, – denne vykonávať kontrolu vozidla a vyplňovať Denný výkaz jázd, – využívať najoptimálnejšie trasy k jednotlivým zákazníkom, – rozumieť informáciám na Dodacom liste (DL) a Transportnom denníku vodiča (DVL), – zodpovednosť za vybavenie dodávky podľa DVL časovo najefektívnejším spôsobom, neštandardné situácie konzultovať so svojím nadriadeným, – kontrolovať odvozy a dovozy materiálov ( zodpovedajúcu kvalitu, kvantitu, počty a potvrdenie DVL a DL zákazníkom), – aktívne spolupracovať s ostatnými oddeleniami, – viesť evidenciu svojich pracovných výkonov, – dodržiavať firemnú politiku, pracovný poriadok a interné smernice, – časť práce zahŕňa aj prácu v sklade a manipuláciu s krabicami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií