Ponuky:

Vodič C+E

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič C+E


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vedenie nákladného vozidla s kontajnerom a prívesom, – zvážanie šrotu z výrobných spoločností a šrotovísk, – práca s hydraulickou rukou (možnosť dorobiť si oprávnenie), – základná starostlivosť o zverený stroj. absolventa – seriózny zamestnávateľ, – stabilná a dlhodobá práca, – firemné bonusy, benefity – príspevok na cestovanie – stravné lístky navyše za nadčasy v hodnote 3,60 eur, – firemné akcie, pracovné oblečenie, – možnosť rozšírenia rôznych odborných preukazov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Masér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Robotník – vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník – vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vykonáva činnosti vodiča autoparku útvaru čistoty oddel. životného prostredia Mestskej časti Bratislava-Rača, • udržuje pracovné nástroje a mechanizmy zverené k výkonu práce v bezchybnom stave, • zabezpečuje funkčnosť a prevádzkyschopnosť motorových vozidiel zverených k dennému výkonu, • vedie predpísanú evidenciu a spotrebu pohonných hmôt motorového vozidla, • v zimných mesiacoch vykonáva prácu vodiča podľa rozpisu zimnej údržby ciest, • vykonáva práce údržby verejnej zelene a iné pomocné práce zabezpečované útvarom čistoty oddelenia životného prostredia. absolventa • Príspevok zo sociálneho fondu, • skrátený týždenný pracovný čas, • týždeň dovolenky navyše, • gastrolístky, • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, • možnosť výhodného ubytovania v ubytovni zamestnávateľa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mechanik polygrafických strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik polygrafických strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Samostatná mechanická údržba a oprava polygrafických strojov a technológií: • oprava polygrafických strojov a zariadení, • výmena poškodených náhradných dielov, • renovácia náhradných dielov, • evidencia porúch a ich rozdelenie podľa štruktúry a strojov. • 13. mzda, odmeny – mimoriadne, pri pracovných a životných jubileách, • zabezpečené stravovanie – príspevky v cene hlavného jedla, • príspevky na individuálne sociálne aktivity, • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obrábač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba a renovácia náhradných dielov: • obsluha a samostatný výkon činností na obrábacích strojoch (sústruh, fréza, brúska, odvalovačka, obrážačka), • príprava a delenie materiálu, • výroba prípravkov na výrobu náhradných dielov. • 13. mzda, odmeny – mimoriadne, pri pracovných a životných jubileách, • zabezpečené stravovanie – príspevky v cene hlavného jedla, • príspevky na individuálne sociálne aktivity, • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava ázijských špecialít, zostavovanie jedálnych listkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár, obkladač, izolatér, omietkar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár, obkladač, izolatér, omietkar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: odborný stavebný pracovník, murovanie z akustických tvárnic, zatepľovanie budov, omietkarske práce, sadrová omietka absolventa možnosť ubytovania, motorové vozidlo
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent/ka servisného oddelenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka servisného oddelenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovnou náplňou a zodpovednosťou pracovníka bude: 1. Písanie a vyhotovenie podľa podkladov: ponuky, cenníky, objednávky, korešpondencia, návody, upomienky, zmluvy, záručné listy, tlač štítkov, prehlásenia o zhode. 2. Vybavenie pošty: vyšlá, došlá, balíky, balenie balíkov, dobierky, 3. Vedenie a správa databázy dodávateľov, odberateľov, predaných strojov ( priebežná aktualizácia) 4. Faxovanie, mailovanie, kopírovanie. 5. Preberanie a spájanie telefónnych hovorov, 6. Zabezpečenie chodu servisu kancelárskymi potrebami. 7. Za osobný vzhľad a vystupovanie pred zákazníkmi 8. Evidencia dovoleniek, spotreby firemných áut 9. Preberanie a rozdeľovanie odkazov. 10. Zasielanie kópií ponúk príslušným pobočkám 11. Príprava mesačných podkladov k výplate servisného oddelenia 12. Preberanie strojov do opravy v prípade neprítomnosti dispečera servisu a servisných technikov 13. Evidencia a zakladanie objednávok na servis 14. Evidencia a zakladanie montážnych listov 15. Evidencia odovzdaného náradia servisným technikom 16. Včasné vystavovanie a odosielanie objednávok náhradných dielov na zahraničných dodávateľov na základe podkladov zo servisného oddelenia. 17. Vedenie evidencie zahraničných objednávok, sledovanie prijatia potvrdení objednávok, ich postúpenie obchodnému oddeleniu, príp. inej zodpovednej osobe na schválenie a následne ich potvrdenie, príp. reklamáciu dodávateľovi a archiváciu. 18. Evidencia dodaných – uzavretých objednávok. 19. Komunikáciu a korešpondenciu so zahraničnými dodávateľmi ND – žiadosti o cenové ponuky, termíny dodania, aktuálne cenníky, katalógy, žiadosti o informácie nevyhnutné pre servisné oddelenie, kontrolu ich splnenia. 20. Bezodkladné vystavovanie reklamácií na zahraničných dodávateľov, sledovanie ich riešenia, ich archiváciu. 21. Včasné objednávanie prekladov zahraničných návodov na obsluhu u prekladateľských spoločností, kontrolu termínov dodania a následné postúpenie preložených návodov na grafické spracovanie. absolventa – práca v stabilizovanej spoločnosti – príjemný a komorný kolektív – veľmi dobré medziľudské vzťahy na pracovisku – práca je vhodná pre ľudí, ktorí si hľadajú stabilné a dlhodobé zamestnanie v príjemnom kolektíve
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Tlačiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tlačiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkon a zodpovednosť za tlačiarenské práce na tlačových strojoch a na zariadeniach k nim prislúchajúcim: • zodpovedá za prípravu, tlač a preventívnu údržbu všetkých strojných zariadení a manipulačnú techniku k prislúchajúcemu nákladovému miestu v súlade s technologickou dokumentáciou, technologicko-pracovným postupom a predpismi BOZP a PO, • efektívne organizuje pracovné osádky príslušného stroja, • zodpovedá za dodržiavanie, obnovovanie, zavádzanie a uplatňovanie postupov, • zodpovedá za efektívne využívanie nových technológií a podporných programov, • zodpovedá za kvalitnú tlač, • zodpovedá za dodržiavanie normovanej spotreby jednicového a režijného materiálu na zákazku, • zodpovedá za znižovanie stratových časov z dôvodu technických prestojov, • v prípade zistenia nekvality zabezpečuje výrobu novej tlačovej formy, • je povinný upozorniť na prípadné nedostatky (chyby) týkajúce sa bezpečnosti a starostlivosti o stroj a kvalitu produkcie polotovarov a hotových výrobkov, • zodpovedá za správne vypisovanie pracovných lístkov v IS Cicero a kontrolu pred ich odoslaním, • dodržiava interné predpisy a nariadenia. • Zaučenie odborníkmi z vlastných radov, • zaujímavý sociálny a benefitný program, • doplnkové dôchodkové sporenie po skončení skúšobnej doby, • odmeny pri významných pracovných a životných jubileách zamestnancov, • odmeňovanie v závislosti od úrovne dosahovaného pracovného výkonu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Nastavovač orezových liniek

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nastavovač orezových liniek


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkon obslužných činností pri tlačovom stroji vrátane zodpovednosti za dokončujúcu linku rotačného stroja a manipulačnú techniku prislúchajúcu nákladovému miestu: • zodpovedá za správnu obsluhu a zoraďovanie na dokončujúcich linkách, • nastavuje orezové nože na orezových linkách, • dbá o správne využívanie času pri príprave (údržba, prestoj, porucha) na starostlivosť o technický stav stroja, • v priebehu tlače pravidelne kontroluje kvalitu tlače (základné kvalitatívne parametre pre falcovanie a orez produktu), v prípade zistenia nepresnosti, resp. nezhody oznamuje to vedúcemu nákladového miesta alebo zmenovému majstrovi pre tlač, • podľa rozhodnutia zmenového majstra pre tlač môže byť pridelený na všetky nákladové miesta v rámci výrobného úseku, • pripravuje a kontroluje spôsob vykladania podľa technologického predpisu (TP), pričom samotné počty, vykladanie a ostatné náležitosti konzultuje s vedúcim nákladového miesta, resp. so zmenovým majstrom pre tlač, kontroluje predpísaný počet produktov na TP a rozdeľovníku z expedície, • zodpovedá za odovzdanie signálnych a redakčných výtlačkov na určené miesto – voči podpisu do knihy signálnych výtlačkov v zmysle technologicko-pracovného postupu TPP – 05, • kontroluje správnosť zapisovania vytlačených paliet nákladu a úplnosť vypísaných paletových štítkov vrátane presného načítania (snímanie) QR kódov z paletových štítkov počas pracovnej zmeny, • pri zaradení na odvíjač preberá kotúče papiera voči výdajke papiera, kontroluje pritom šírku, názov, gramáž a kvalitu kotúča, ako aj jeho prípadné poškodenie, • je povinný upozorniť na prípadné nedostatky (chyby) týkajúce sa bezpečnosti a starostlivosti o stroj a kvalitu produkcie polotovarov a hotových výrobkov, • zodpovedá za správne vypisovanie pracovných lístkov v IS a kontrolu pred ich odoslaním, • koordinuje robotníkov pri tlači, • zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku, • je povinný riadiť sa a dodržiavať TPP, TP a organizačné smernice vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú a predpisy BOZP a PO. • Zamestnanie v stabilnej spoločnosti, po uplynutí doby určitej doba neurčitá, • zaučenie odborníkmi z vlastných radov • zaujímavý sociálny a benefitný program, • doplnkové dôchodkové sporenie po skončení skúšobnej doby, • odmeny pri významných pracovných a životných jubileách zamestnancov, • odmeňovanie v závislosti od úrovne dosahovaného pracovného výkonu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci oddel. správy majetku, invest. činností a cestn.hosp.

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci oddel. správy majetku, invest. činností a cestn.hosp.


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: riadi činnosť 8 podriadených referentov oddelenia, správcu zdravotného strediska a ubytovne, pričom zodpovedá za činnosti na úseku zabezpečovania úloh – investičnej činnosti mestskej časti (príprava a realizácia vlastnej investičnej výstavby, zmluvy, objednávky, projekty, dokumentácia pre stavebné konania), – cestného správneho orgánu a správy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, – na úseku správy majetku (spracovanie evidencie, majetkoprávne vysporiadanie, rozúčtovanie nákladov za služby a správa bytov a budov, nebytových priestorov, nehnuteľného majetku v správe mestskej časti a zvereného majetku do správy mestskej časti, – na úseku verejného obstarávania, priebeh a zverejňovanie verejných obstarávaní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, – zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií, zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie, plnenie uznesení ai. Práca je vhodná pre záujemcov s kvalifikáciou v odbore právo, verejná správa, stavebné odbory, geografické vedy, ekonomika a organizácia, riadenie dopravy, manažment. • skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h • jeden týždeň dovolenky naviac • sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie • príspevok na stravovanie a doplnkové dôchodkové sporenie • možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Informatik – správca informačných systémov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Informatik – správca informačných systémov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Komplexná správa integrovaného informačného systému, EGOV a WEBGIS portálu mestskej časti (prístupové práva, nastavenia, číselníky, šablóny pre tlač, hromadné tlačové výstupy, import/export dát, inštalácia nových verzií a opráv, zálohovanie dát, používateľská podpora, metodické a organizačné pokyny, komunikácia s dodávateľom), – komplexné zastrešenie všetkých elektronických služieb vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám v rámci aplikácie zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), – vytváranie nových a pravidelná aktualizácia existujúcich vrstiev v geografickom informačnom systéme mestskej časti, v súčinnosti s inými oddeleniami miestneho úradu, – administrácia, technická a používateľská podpora pre inštalované programové vybavenie miestneho úradu. zdravotne postihnutého – Skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h, – jeden týždeň dovolenky naviac, – sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie, – príspevok na stravovanie a doplnkové dôchodkové sporenie, – možnosť výhodného ubytovania v ubytovni zamestnávateľa, – pracovný pomer je na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pickovanie paliet s potravinami na expedíciu, príjem tovaru. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka detí v zariadení starostlivosti o deti do 3 r.

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka detí v zariadení starostlivosti o deti do 3 r.


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Socializácia detí, pohybové aktivity s deťmi, dbanie o osobnú hygienu detí, vedenie detí k ich správnemu vývoju, spoločenským návykom a rozvoju, kŕmenie detí, denná komunikácia s rodičmi detí, písanie denného záznamu o každom dieťati, dezinfekcia hračiek, dodržiavanie práv a bezpečnosti dieťaťa. absolventa Gastrolístky, týždenný pracovný čas 37,5 h., možnosť výhodného ubytovania v ubytovni zamestnávateľa, príspevok zo sociálneho fondu, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky navyše. Pracovný pomer je na dobu určitú do 31.08.2018. Prácu môžu vykonávať aj poberateľ starobného dôchodku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník externého balenia dokumentov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník externého balenia dokumentov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca v archívnom sklade dokumentov – Evidencia dokumentov a spisov do Excel súboru – Dodatočné činnosti súvisiace so správou dokumentov – Nakladanie a vykladanie krabíc z/do vozidiel – Pomocné manipulačné práce v sklade – Balenie/ predbalenie dokumentov do krabíc u zákazníkov – Manuálna práca s krabicami – Manipulácia s paletovým vozíkom absolventa – Kvartálne odmeny vo výške 13. platu rozdeleného na 4 časti, – práca v stabilnej spoločnosti, – pravidelná pracovná doba PO – PIA: – 1-zmenná prevádzka: 08:00 hod. -17:00 hod. – príspevok na cestovanie, – odporúčací bonus, – príspevok zamestnávateľa na 3. pilier dôchodkového sporenia po 1 roku v spoločnosti, – stravné lístky, – pracovné oblečenie a pracie prášky, – teambuildingové akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník/pracovníčka – práca s dokumentmi

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník/pracovníčka – práca s dokumentmi


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Sortovanie dokumentov podľa zákazníckych kritérií. – Príprava dokumentov na scanovanie, triedenie, zoraďovanie, označovanie a tvorba databázy. – Scanovanie a kontrola kvality dennej produkcie. – Indexovanie a validácia nascanovaných dokumentov. – Triedenie a zakladanie produkcie. – Posielanie pošty. – Vyhľadávanie a označovanie dokumentov. – Nahadzovanie údajov do PC. – Dodatočné činnosti súvisiace so správou dokumentov. absolventa – Kvartálne odmeny vo výške 13. platu rozdeleného na 4 časti. – Práca v stabilnej spoločnosti. – Pravidelná pracovná doba PON – PIA: * 1 – zmenná prevádzka: 08:00 hod. -17:00 hod. – Príspevok na cestovanie. – Odporúčací bonus. – Príspevok zamestnávateľa na 3. pilier dôchodkového sporenia po 1 roku v spoločnosti. – Stravné lístky. – Pracovné oblečenie a pracie prášky. – Teambuildingové akcie. – Iné.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Koordinačný pracovník v sklade

Ponúkame pracovnú pozíciu : Koordinačný pracovník v sklade


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca v skladovom systéme (SAP), – ošetrovanie dát, – kontrola prijatého a vyskladneného tovaru, – evidencia skladových zásob, – organizovanie transportu materiálu absolventa – Po skúšobnej dobe výkonostné prémie do výšky 100 EUR mesačne, – sociálne výhody, – gastrolístky, – práca v stabilnej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič sk. B / vychystávač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič sk. B / vychystávač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príjem a uskladnenie tovaru, – rozvoz tovaru, – manipulačné práce v sklade, – kvalitatívne a kvantitatívne vychystanie objednávky, – expedícia vychystaného tovaru, – pravidelné inventúry, – ostatné skladové práce. absolventa – Stabilné zamestnanie na trvalý pracovný pomer, – motivujúce finančné ohodnotenie, – stravné lístky 4,0 €, – poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov, – sociálny program pre zamestnancov, – práca v úspešnej medzinárodnej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistentka skladového hospodárstva

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka skladového hospodárstva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – spracovanie cenníkov pre obchodné oddelenie – spracovanie predajných objednávok, dodacích listov, interných dokladov – príprava podkladov k inventúre – zakladanie, kopírovanie a ostatná administratívna práca spojená s chodom kancelárie absolventa – stabilné zamestnanie na trvalý pracovný pomer – motivujjúce finančné ohodnotenie – stravné lístky 4,0 € – práca v úspešnej medzinárodnej spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič sk. B / vychystávač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič sk. B / vychystávač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príjem a uskladnenie tovaru, – rozvoz tovaru, – manipulačné práce v sklade, – kvalitatívne a kvantitatívne vychystanie objednávky, – expedícia vychystaného tovaru, – pravidelné inventúry, – ostatné skladové práce. absolventa – Stabilné zamestnanie na trvalý pracovný pomer, – motivujúce finančné ohodnotenie, – stravné lístky 4,0 €, – poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov, – sociálny program pre zamestnancov, – práca v úspešnej medzinárodnej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií