Ponuky:

Montážny pracovník zdvíhacích zariadení

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník zdvíhacích zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – montáž zdvíhacích zariadení – výťahov – demontáž a rekonštrukcie výťahov – montáž eskalátorov a pohyblivých chodníkov – pracovné uplatnenie v renomovanej medzinárodnej spoločnosti – motivačné pracovné ohodnotenie a prepracovaný prémiový systém – možnosť poskytnutia ubytovania – doprava do zamestnania a na stavby firemným vozidlom – vzdelávanie a profesný rast, práca v tíme
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Ortopedický technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ortopedický technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečuje a vykonáva práce súvisiace so zhotovovaním a odborným posúdením individuálne zhotovených ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok na indikovanú diagnózu klienta. – stabilné pracovné miesto – výhodné mzdové podmienky – sociálne výhody – dovolenková a vianočná mzda podľa hospodárskych výsledkov – príspevok na dôchodkové sporenie – pružná pracovná doba – iné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič autobusu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič autobusu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – preprava a poskytovanie služieb cestujúcej verejnosti v rámci prímestských liniek v trnavskom, nitrianskom kraji /NR, KN, NZ/ – základná starostlivosť o čistotu autobusu, bežná údržba a drobné opravy zvereného vozidla. absolventa Práca v stabilnej spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mechanik motocyklov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik motocyklov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava a servis motocyklov. absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Radca (technik BOZP a PO)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Radca (technik BOZP a PO)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi činnosti v rámci BOZP • Zaisťuje činnosti vyplývajúcich z legislatívy BOZP prevádzkach a stavbách • Zabezpečuje implementáciu BOZP programu spoločnosti • Vypracúva a vedie dokumentáciu BOZP v zmysle platnej legislatívy a programu spoločnosti • Vypracováva interné smernice v oblasti BOZP spoločnosti v súlade s platnou legislatívou • Zabezpečuje aktualizáciu dokumentácie BOZP • Zodpovedá za stav dokumentácie BOZP • Plánuje a vedie kontroly a audity BOZP, rieši prípadové situácie pre výskyt mimoriadnych udalostí, nehôd a úrazov • Vykonáva pravidelné kontroly a na mieste navrhuje vhodné nápravné opatrenia • Zabezpečuje školenia pre zamestnancov • Rieši pracovné úrazy zamestnancov, choroby z povolania a iné mimoriadne udalosti, ohlasuje tieto udalosti štátnym orgánom a spolupracuje s nimi na ich riešení • Vykonáva ostatné štúdie týkajúce sa bezpečnosti, prevádzky, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a hygieny pri práci • Participuje na rozvoji poskytovaných služieb v rámci BOZP • Komunikuje s dotknutými orgánmi štátnej správy Zabezpečuje agendu súvisiacu s problematikou PO – Plní súvisiace úlohy v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. v platnom znení v – Určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok – Vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok – Vypracúva podklady, vedie a udržiava dokumentáciu súvisiacu s ochranou pred požiarmi v súlade so skutočným stavom – Vedie pridelenú Požiarnu knihu a v dohodnutých pravidelných intervaloch ju predkladá na podpis – Kontroluje dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov na pracoviskách zadávateľov služieb, vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky pracovísk zadávateľov služieb – Posudzuje a určuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a zmenách stavieb, pri rekonštrukčných prácach technologických zariadení, pri odstávkach a nábehu výroby u zadávateľov služieb – Vypracováva dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívania stavby – Vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, novoprijatých a vedúcich zamestnancov, zadávateľov služieb a vedie o školení príslušnú dokumentáciu – Kontroluje dodržiavanie predpísaných intervalov vykonávaných kontrol hasiacich prístrojov a ostatných protipožiarnych zariadení absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Učiteľ/ka v súkromnom detskom centre

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľ/ka v súkromnom detskom centre


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Učiteľ/ka a výchovný pracovník detí predškolského veku v súkromnom predškolskom zariadení, – starostlivosť o zverené deti vo veku 2- 6 rokov, – edukačná činnosť detí na základe programu detského zariadenia, – spolupráca na príprave edukačných aktivít, – pedagogické vzdelanie výhodou. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník do práčovne-pranie rohoží

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník do práčovne-pranie rohoží


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v práčovni. Práčovňa a chemická čistiareň sídli v areáli Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kosič, pracovník údržby zelene.

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kosič, pracovník údržby zelene.


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Firma z Bratislavy hľadá kosičov a pracovníkov na údržbu zelene.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovníčka do práčovne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka do práčovne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v práčovni. Práčovňa a chemická čistiareň sídli v areáli Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník – automobilový park Lozorno

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník – automobilový park Lozorno


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montážne práce na linke výroby palivových nádrží. absolventa Príspevok na dopravu podľa km, príspevok na ubytovanie 130 €, bonusy za množstvo, kvalitu a poriadok na pracovisku, stravné lístky, výborný sociálny program.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál čínskej kuchyne špeciálnymi čínskymi technológiami v prevádzkárňach Shanghai: 82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 14/9, 04001 Košice-juh, Nám. Osloboditeĺov 1, 82101 Bratislava-Ružinov, Prievozská 14/A, 82104 Bratislava-Ružinov, Ivanská cesta 16, OC Avion, 83104 Bratislava-Nové mesto, Vajnorská 10, 85104 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 16, 91101 Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 426, OC Max, 82104 Bratislava-Ružinov, Cesta na Senec 2/9, Shopping park, O1701 Trnava ul. Ferka Urbánka 11, OC Max
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kancelársky zamestnanec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kancelársky zamestnanec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca náročná na fyzickú námahu, presnosť a spoľahlivosť v registratúrnom stredisku. Prijem podaní a iných písomností, spravovanie registrov s údajmi o konaniach vo veci vkladu, záznamu, nájmu podľa Spravovacieho poriadku. Vyznačovanie plomby o zmene práva k nehnuteľnosti na listoch vlastníctva. Usmerňovanie došlých stránok, kto vybavuje podnety, dopyty alebo sťažnosti. Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie záznamov (písomností) a zásielok. Sprostredkúvanie obehu spisov, dokladov a tlače u zamestnávateľa. Poskytovanie odborných informácií z činnosti katastrálneho odboru stránkam formou osobného, telefonického a mailového kontaktu. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavbyvedúci v Českej republike

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavbyvedúci v Českej republike


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zodpovednosť za organizáciu a realizáciu stavebných prác v súlade s harmonogramom postupov prác a dodržiavaním požiadaviek kvality. – Zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov. – Zodpovednosť za správne plánovanie postupov stavebných prác. – Zabezpečenie projektovej a realizačnej dokumentácie zákaziek. – Zodpovednosť za odovzdávanie dokladov potrebných k fakturácii a mesačnej závierke. – Koordinácia prác realizovaných cez poddodávky, spolupráca pri výberových konaniach na poddodávky. – Zabezpečovanie vykonávaných činností v súlade so zmluvou o Dielo, platnou legislatívou a internými predpismi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektromontér vo výškach /vhodné aj pre absolventov/,ZS kraj

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromontér vo výškach /vhodné aj pre absolventov/,ZS kraj


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie montážnych a údržbárskych prác elektrických zariadení – diagnostikovanie porúch a vyhodnocovanie diagnostických meraní – vykonávanie preventívnej údržby pridelených zariadení – zhotovovanie správy z opravy a údržby v papierovej podobe – práca vo výške 20 – 40m /stožiare, strechy panelákov/ absolventa – zaujímavá dlhodobá práca v teréne – možnosť zaučenia, pozícia vhodná aj pre absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný a manipulačný pracovník výroby/ distribúcie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný a manipulačný pracovník výroby/ distribúcie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VÝROBA – manipulácia s materiálom medzi jednotlivými oddeleniami – pomocné práce v oblasti prípravy výroby /miešanie komponentov, príprava polotovarov/ – ukladanie, prekladanie, etiketovanie výrobkov – čistenie pracovných prostriedkov, priestorov a pomôcok – 12-hodinové zmeny DISTRIBÚCIA – etiketovanie, štítkovanie mliečnych výrobkov – práca v sklade – ukladanie, prekladanie, odvážanie paliet paletovým vozíkom – práca pri páse s PET fľaškami (vhodnejšie pre ženy) – vykladanie a nakladanie kamióna – 12-hodinové zmeny absolventa – ubytovanie ZDARMA – jednorázový bonus po 3 mesiacoch 300€ a po ďalších 3 mesiacoch 300€ – firemná kantína
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tesár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tesár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – tesárske práce: šalovanie stien a stropov zo systémového debnenia absolventa – zázemie stabilnej stavebnej spoločnosti európskeho formátu – motivačné finančné ohodnotenie s možnosťou prémií – príspevok na stravovanie, ubytovanie a dochádzanie podľa vzdialenosti bydliska – príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – pracovné voľno nad rámec zákonníka práce v určitých životných situáciách (svadba, promócie a iné) – príspevok pri narodení dieťaťa – príspevok v prípade dlhodobej choroby – stabilnú a dlhodobú prácu v priateľskom pracovnom tíme
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič na NZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič na NZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava tovaru podľa dodacieho listu na expedíciu – bežná práca v sklade – manipulácia s tovarom – obsluha NZV (naskladňovanie/vyskladňovanie tovaru, zakladanie tovaru do regálových pozícií) – práca v dvojzmennej prevádzke (denná zmena 6:00 – 18:00, nočná zmena 18:00 – 6:00) – práca na trvalý pracovný pomer – možnosť čerpania týždenných záloh – stabilná práca v nadnárodnej spoločnosti – bohatý sociálny program – zľavy na nákup v podnikovej predajni – mzdové zvýhodnenia nad rámec Zákonníka práce podľa kolektívnej zmluvy – stravné lístky vo výške 3,70 eur – dochádzkový bonus – príspevok za pracovné prostredie do výšky 60 eur MOŽNOSŤ UBYTOVANIA NÁBOROVÝ BONUS
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zamestnanec bezpečnostnej kontroly na letisku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zamestnanec bezpečnostnej kontroly na letisku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov na detekčnú kontrolu, – vykonávanie detekčnej kontroly osôb, podanej a príručnej batožiny, vecí a tovaru, – vykonávanie bezpečnostnej kontroly motorových vozidiel, mobilných mechanizačných prostriedkov, dodávok tovaru, jedál a nápojov na vstupných bodoch pri vjazde do vyhradených bezpečnostných priestorov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií