Ponuky:

Vedúci obchodno-prevádzkového úseku letiska Žilina

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci obchodno-prevádzkového úseku letiska Žilina


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:  riadenie celkovej prevádzkyschopnosti letiska, prevádzkových plôch a všetkých systémov letiska v súlade s leteckými a všeobecne záväznými právnymi normami,  koordinácii činností spoločnosti s inými zložkami zabezpečujúcimi leteckú prevádzku (Letové prevádzkové služby Bratislava, Letecká meteorologická stanica, colná a pasová služba),  riadenie a organizovanie technickej obsluhy lietadiel,  riadenie a organizovanie obchodnej obsluhy cestujúcich, batožiny a nákladu, riešenie neštandardných situácií,  riadenie a organizovanie údržby majetku spoločnosti, s ohľadom na požiadavky na bezpečné a kvalitné zabezpečenie leteckej prevádzky,  riadenie záchrannej a požiarnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  metodické riadenie úseku, vytváranie prevádzkových postupov, manuálov a pracovných usmernení,  riadenie rozvíjania a organizovania technických a obchodných služieb spoločnosti leteckým spoločnostiam, cestujúcim, návštevníkom letiska a styk s verejnosťou,  sledovanie legislatívy v oblasti prevádzky letiska, navrhovanie aplikácií ustanovení do praxe,  poradenstvo pri rozvoji a zabezpečovaní doplnkových služieb a neleteckých aktivít v súlade s predmetom činnosti spoločnosti zapísaným v obchodnom registri,  poradenstvo pri riadení rozvoja a organizovania pravidelnej a nepravidelnej leteckej dopravy,  navrhovanie ďalšieho rozvoja systému prevádzkového zabezpečenia letiska s ohľadom na efektívnosť a účinnosť vynaložených nákladov,  výkon kontrolnej činnosti, nariaďovanie odstraňovania nedostatkov, navrhovanie postupov a opatrení a vyvodzovanie postihov vo vnútri úseku,  riadenie krízových situácii. absolventa – manažérské benefity – možnosť rozvoja profesionálnych zručností – bohatý program vzdelávania a školení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :