Ponuky:

Bezpečnostný pracovník – Fiľakovo

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Bezpečnostný pracovník – Fiľakovo


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkon strážnej služby podľa presných postupov a pokynov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

vodič taxislužby

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič taxislužby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vodič taxi Vhodní uchádzači nad 21 rokov, ktorí majú prax ako vodič viac ako 3 roky sa môźu kontaktovať v sídle zamestnávateľa: Baštová 1, 98601 Fiľakovo.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Robotník – operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník – operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha strojov, brúsenie a povrchová úprava dielcov, balenie a kompletizácia výrobkov, plnenie denného plánu v požadovanej kvalite, plnenie pokynov nadriadeného, zabezpečenie kvality vyrobených komponentov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Používanie technických dokumentov. • Vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu. • Diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na strojoch a zabezpečovať plynulý chod strojov a zariadení.. • Spracovanie náčrtkov na doplnenie technologického postupu zámočníckej práce. • Zostavenie častí strojov a strojných zariadení. • Dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj dodržiavanie stanovených pracovných postupov inštalácie jednotlivých zariadení.. • Riadiť sa pokynmi svojho nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár – voda/vzduch

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – voda/vzduch


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vykonáva údržbu, opravu a montáž vodovodných, vzduchovodných potrubí a zariadení. • Kontrolovanie a skúšanie funkčnosti jednotlivých zariadení (batérie, ventily, drezy, toalety, potrubia, pumpy, kompresory atď.). • Montovanie a inštalovanie bežných zariadení (radiátory, vodovodné potrubia, bojlery, spojovacie rúry, vedenia stlačeného vzduchu, vysokotlaký rozvod vody, prípojky spotrebičov atď.). • Vykonávanie záťažových testov, testov tlaku a tesnosti jednotlivých zariadení. • Dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj dodržiavanie stanovených pracovných postupov inštalácie jednotlivých zariadení.. • Riadiť sa pokynmi svojho nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Pravidelná údržba elektrotechnických zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti. • Vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu. • Operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach na základe revíznych správ. • Čítanie technickej dokumentácie a dodržiavanie pracovných postupov v nadväznosti na dokumentáciu. • Navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov a výstražných tabuliek. • Pripájanie, zapájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzačov, vypínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov a iných elektrických zariadení. • Dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj dodržiavanie stanovených pracovných postupov inštalácie jednotlivých zariadení.. • Znalosť používania elektrikárskych nástrojov a prístrojov. • Riadiť sa pokynmi svojho nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Plánovač výrobných procesov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Plánovač výrobných procesov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zostavovanie plánov výrobného procesu. • Zbieranie a vyhodnocovanie dát a výstupov z výrobného procesu. • Navrhovanie najoptimálnejších výrobných postupov a procesov s ohľadom na časovú, finančnú a technologickú efektivitu. • Participovanie pri navrhovaní a zlepšovaní výrobných procesov a znižovaní nákladov. • Vykonávanie dôkladných analýz jednotlivých pracovných postupov. • Upravovanie už existujúcich plánov na základe aktuálneho a očakávaného stavu a vývoja skladových zásob, finančných ukazovateľov a dostupných technológií. • Aktívne komunikovanie s ostatnými oddeleniami spoločnosti. • Vypracovávanie pravidelných reportov (týždenné, mesačné, kvartálne, ročné).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Montážny pracovník elektrických zariadení – komponenty

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník elektrických zariadení – komponenty


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme šikovných montážnych pracovníkov na výrobu produktov pre karavany, obytné vozidlá, produkty pre námorný a automobilový priemysel. náplň práce: – montážne práce – príprava suroviny pre výrobu – zodpovedá za výkon obslužných činností, za prísun a odoberanie materiálu na miesto a z miesta výroby komponentov, za vypisovanie a odoberanie materiálu zo skladu – zodpovedá za dodržiavanie pracovných postupov pri výrobe jednotlivých komponentov podľa pracovných postupov a inštrukcií nadriadených pracovníkov – zodpovedá za správnosť vyplnených tlačív pre účtovníctvo strediska – zodpovedá za kontrolu kvality vyrábaných komponentov pomocou špecializovaného pracovného náradia, šablón – zodpovedá za dôkladné dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych postupov a hygieny v priestoroch spoločnosti, za čistotu a poriadok na pracovisku – zabezpečuje výkon ostatných činností podľa pokynov nadriadených zamestnancov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Supervízor/Team leader

Ponúkame pracovnú pozíciu : Supervízor/Team leader


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Dohliadanie a koordinovanie činností výrobného procesu. • Plánovanie a organizovanie práce na pridelenom úseku výrobného procesu. • Zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických postupov. • Dodržiavanie stanovených časových noriem a termínov, riešenie výrobných prestojov a chýb vo výrobnom procese • Vedenie prevádzkovej dokumentácie • Vedenie, motivovanie, výber a ohodnocovanie podriadených zamestnancov • Zabezpečovanie dodržiavania bezpečnosti pri práci
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Montážny pracovník elektrických zariadení – montáž cold

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník elektrických zariadení – montáž cold


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme šikovných montážnych pracovníkov na výrobu produktov pre karavany, obytné vozidlá, produkty pre námorný a automobilový priemysel. náplň práce: – manipulačné práce vo výrobe – zodpovedá za prípravu suroviny pre výrobu – zodpovedá za výkon obslužných činností, za prísun a odoberanie materiálu na miesto a z miesta výroby komponentov, za vypisovanie a odoberanie materiálu zo skladu – zodpovedá za dodržiavanie pracovných postupov pri výrobe jednotlivých komponentov podľa pracovných postupov a inštrukcií nadriadených pracovníkov – zodpovedá za správnosť vyplnených tlačív pre účtovníctvo strediska – zodpovedá za kontrolu kvality vyrábaných komponentov pomocou špecializovaného pracovného náradia, šablón – zodpovedá za dôkladné dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych postupov a hygieny v priestoroch spoločnosti, za čistotu a poriadok na pracovisku – zabezpečuje výkon ostatných činností podľa pokynov nadriadených zamestnancov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Procesný inžinier

Ponúkame pracovnú pozíciu : Procesný inžinier


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zodpovednosť za správne nastavenie procesov vo výrobe • Tvorba metodiky výrobných postupov, technickej dokumentácie a nastavenie kontrolných mechanizmov s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejší výrobný cyklus. • Analyzovanie všetkých častí výrobného cyklu za účelom optimalizácie výrobného procesu. • Zavádzanie nových pracovných a výrobných postupov s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu produktivitu práce. • Úzka spolupráca s oddelením kontroly kvality a manažérom výroby. • Sledovanie a reportovanie najzávažnejších chýb a nedostatkov vo výrobných procesoch a návrh na zlepšenie. • Vyhľadávanie nových riešení v oblasti zlepšovania výrobných procesov, znižovania pracovných časov, náročností jednotlivých výrobných operácií, prestojov, rizík vzniku závad a pracovných úrazov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Plánovač výrobných procesov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Plánovač výrobných procesov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zostavovanie plánov výrobného procesu. • Zbieranie a vyhodnocovanie dát a výstupov z výrobného procesu. • Navrhovanie najoptimálnejších výrobných postupov a procesov s ohľadom na časovú, finančnú a technologickú efektivitu. • Participovanie pri navrhovaní a zlepšovaní výrobných procesov a znižovaní nákladov. • Vykonávanie dôkladných analýz jednotlivých pracovných postupov. • Upravovanie už existujúcich plánov na základe aktuálneho a očakávaného stavu a vývoja skladových zásob, finančných ukazovateľov a dostupných technológií. • Aktívne komunikovanie s ostatnými oddeleniami spoločnosti. • Vypracovávanie pravidelných reportov (týždenné, mesačné, kvartálne, ročné).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Personálny referent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personálny referent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: činnosť v oblasti personálnej práce a starostlivosť o zamestnancov, údržba personálnych dát v informačnom systéme.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií