Ponuky:

Operátor chemickej výroby

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor chemickej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kontrola a riadenie technológie výroby na pridelenej zmene cez vizualizáciu riadiaceho systému – spolupráca pri evidencii výroby, surovín, hotových výrobkov a vedľajších produktov – korigovanie parametrov výroby v určených technologických hraniciach – vizuálna a senzorická kontrola vstupných surovín, medziproduktov a produktov výroby – vizuálna kontrola prevádzky – odber vzoriek podľa vzorkovacieho poriadku a doručenie vzoriek do laboratória (vzorky pre vstupnú, medzioperačnú, výstupnú a prevádzkovú kontrolu) – spolupráca pri evidencii spotrieb surovín a pomocných látok – kontrola a nastavenie parametrov výroby podľa potreby a výsledkov analýz – obsluha mostovej váhy, zdvíhacích zariadení a viazanie bremien – drobné údržbárske práce, na výkon ktorých nie je potreba špeciálneho technického vzdelania – vykonávanie čistenia technológie počas výroby a odstávok – udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku – zodpovednosť za pracovnú a technologickú disciplínu a pridelenej zmene – práca v 12 hodinových zmenách
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Výrobca komponentov z plastu v Hlohovci, 720 – 850 Eur

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výrobca komponentov z plastu v Hlohovci, 720 – 850 Eur


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca na novorozbiehajúcom projekte, – obsluha výrobných zariadení – realizácia pracovných úloh podľa špecifických pracovných postupov – vizuálna kontrola komponentov a ich balenie – úprava dielov podľa pracovných inštrukcií – práca možná vo výrobe prípadne aj v sklade – zaučenie vrámci nového projektu priamo vo výrobe prípadne aj v zahraničí – v prípade spokojnosti možnosť vystavenia VZV preukazu absolventa mladistvého – Odporučte prácu svojmu známemu a po jeho nástup na zmluvu vám vyplatíme bonus vo výške 50 EUR – Práca na novom projekte vo výrobnej prevádzke – adekvátne zaškolenie na pracovnú pozíciu – možnosť zaškolenia sa v zahraničí na novorozbiehajúcich projektoch MZDOVÉ PODMIENKY: – základná mzda (3,25 až 4,00) – špeciálny príplatok v daných triedach ( 0,07 – 1,25) Eur – mesačný výkonnostný bonus 135 Eur – príspevok za pravidelnú dochádzku, zlepšovacie návrhy, komunikáciu s riadiacimi pracovníkmi) – príspevok na dopravu 66 centov/deň (približne 14 €/mes.) – zvýšenie základnej mzdy po 3, 9 mesiacoch a po ďalších odpracovaných rokoch – polročné odmeny – 13. PLAT ( polovica hrubej mzdy v letnom a zimnom spracovaní mzdy ) MZDOVÉ ZVÝHODNENIA – príplatok za prácu poobede (0,27 €/hod) – príplatok za nočnú prácu (0,53 €/hod) – za prácu vo sviatok – za pracovnú pohotovosť – za prácu nadčas – za zastupovanie INÉ BENEFITY: – príspevky nad rámec Zákonníka práce – príspevok za prácu počas sviatku, soboty a nedele – prémie za zlepšovacie návrhy a pod. – iné sociálne benefity – príspevok za narodenie dieťata, za sobáš a pod. – v prípade rizikového aj nerizikového pracoviska vystavenie III. piliera zdarma – príspevok na rizikovom pracovisku 2 % až 3 % z hrubej mzdy na účet DDS – III. piliera (mesačne cca 15 – 20 Eur) – príspevok na nerizikovom pracovisku 1 % až 3 % z hrubej mzdy na účet DDS – III. piliera (mesačne cca 7,5 -20 Eur po skúšobnej dobe, a dodatočné zvýšenia po odpracovaných mesiacoch) KARIÉRNY POSTUP: – možnosť povýšenia gap-leader, supervízor, práca v administratíve = lepšie platové ohodnotenie BLIŽŠIE INFO: – telefonický kontakt nižšie – stačí prezvoniť kandidátom sa spätne ozveme
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Koordinátor logistiky (operátorská pozícia)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Koordinátor logistiky (operátorská pozícia)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Expedície – plnenie výstupov – kontrola certifikátov a prázdnych prepravných prostriedkov pred nákladkou – spracovanie evidencie vybavených expedícií a ich archivácia – koordinácia postupnosti plnenia 2. Príjmy – vyskladnenie vstupov – kontrola priebehu odberu vzoriek, označenia, doručenia a sledovanie výsledkov analýz – kontrola stavu prepravných prostriedkov po výkladke – spracovanie evidencie vybavených príjmov a ich archivácia – koordinácia postupnosti vyskladňovania, riadenie vyskladnenia v systéme 3. Plánovanie – sledovanie výroby a skladových zásob – sledovanie spotrieb hlavných a vedľajších vstupov a skladových zásob – tvorba denného rozvrhu príjmov a expedícií, sledovanie spotrieb skladov – sledovanie pohybu vagónov na železnici – kontrola váh a časov pobytu, realizácia vážení a tvorba bilancie vážnych rozdielov – sledovanie pohybu autocisterien v areáli – kontrola váh, kapacity prepravných prostriedkov pred naskladnením hlavných alebo vedľajších výstupov výroby – denné zaznamenávanie spotrieb materiálu – mesačná kontrola všetkých skladov v systéme – príjem, výdaj, množstvá, cena – sledovanie prepravných dokumentov a kontrola ich správnosti pre všetky dotknuté komodity
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník v Hlohovci, VZV vystavíme zdarma 750-850 Eur

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník v Hlohovci, VZV vystavíme zdarma 750-850 Eur


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – na trvalý pracovný pomer, – v novej výrobnej prevádzke, – na 3 zmeny, – práca na oddelení logistiky, – VZV výhodou, – preukaz prípadne VZV vyhotovíme. absolventa mladistvého – Odporučte prácu svojmu známemu a po jeho nástup na zmluvu vám vyplatíme bonus vo výške 50 EUR – Práca na novom projekte vo výrobnej prevádzke – adekvátne zaškolenie na pracovnú pozíciu Mzdové podmienky: – základná mzda (3,25 až 4,00) Eur – špeciálny príplatok v daných triedach ( 0,07 – 1,25) Eur – mesačný výkonnostný bonus 135 Eur – príspevok za pravidelnú dochádzku, zlepšovacie návrhy, komunikáciu s riadiacimi pracovníkmi) – príspevok na dopravu 66 centov/deň (približne 14 €/mes.) – zvýšenie základnej mzdy po 3, 9 mesiacoch a po ďalších odpracovaných rokoch – polročné odmeny – 13. PLAT ( polovica hrubej mzdy v letnom a zimnom spracovaní mzdy ) Mzdové zvýhodnenie: – príplatok za prácu poobede (0,27 €/hod) – príplatok za nočnú prácu (0,53 €/hod) – za prácu vo sviatok – za pracovnú pohotovosť – za prácu nadčas – za zastupovanie Iné benefity: – príspevky nad rámec Zákonníka práce – príspevok za prácu počas sviatku, soboty a nedele – prémie za zlepšovacie návrhy a pod. – iné sociálne benefity – príspevok za narodenie dieťata, za sobáš a pod. – v prípade rizikového aj nerizikového pracoviska vystavenie III. piliera zdarma – príspevok na rizikovom pracovisku 2 % až 3 % z hrubej mzdy na účet DDS – III. piliera (mesačne cca 15 – 20 Eur) – príspevok na nerizikovom pracovisku 1 % až 3 % z hrubej mzdy na účet DDS – III. piliera (mesačne cca 7,5 -20 Eur po skúšobnej dobe, a dodatočné zvýšenia po odpracovaných mesiacoch) Kariérny postup: – možnosť povýšenia gap-leader, supervízor, práca v administratíve = lepšie platové ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Rušňovodič (s ubytovaním)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rušňovodič (s ubytovaním)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – organizovanie a riadenie posunu na vlečkách závodov, riadenie hnacích vozidiel na vlečke závodov – denná kontrola hnacích vozidiel – správne a včasné prichystanie železničných vozňov k nákladke a výkladke – zabezpečenie pristavenia všetkých železničných vozňov na váženie – plombovanie, polepenie vozňov pripravených na expedíciu – údržba vlečky – realizácia prevádzkových ošetrení hnacích vozidiel – vykonávanie permanentnej vizuálnej kontroly technického stavu železničnej vlečky – vykonávanie pravidelných odborných skúšok, školení a preskúšaní organizovaných zložkami ŽSR ÚIVP v zmysle platných predpisov absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrotechnik/Energetik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrotechnik/Energetik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – riadenie zverenej časti technológie – kotolňa a elektroenergetika – efektívne využitie existujúceho technologického zariadenia – dodržiavanie predpísaných technologických parametrov pri jednotlivých zariadeniach zverenej časti technológie, kontrola teplôt, tlakov, prietokov, pridávania pomocných surovín – zabezpečenie vykonávania a vykonávanie preventívnych opatrení, preventívnej údržby a odstraňovania drobných porúch – kontrola vyhradených technických zariadení – spolupráca na riešení a zabezpečení technických zmien na zverenej časti technológie a v oblasti MaR a elektro – montáž MaR a elektrozariadení – vedenie príslušnej technickej dokumentácie a zabezpečenie jej aktualizácie – vykonávanie odstávkových a čistiacich prác
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zmenový majster

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zmenový majster


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kontrola a riadenie výrobného procesu z riadiaceho centra, optimalizácia procesu výroby – oboznámenie pracovníkov o príjme a expedícií surovín a výrobkov na pracovnej zmene – evidencia spotrieb surovín a pomocných látok – vykonávanie evidencie výroby, surovín, hotových výrobkov a vedľajších produktov – korigovanie parametrov výroby v určených technologických hraniciach – operatívne riešenie vzniku mimoriadnych situácií (výpadky, poruchy, neštandardný chod) vo výrobe s cieľom minimalizovať možné dôsledky na celkovú úroveň hospodárenia riadnej prevádzky a kvalitu výsledného produktu – v prípade poruchy kontaktovanie údržby a riadenie odstránenia závad – počas zmeny kontrola a úprava parametrov výroby ako napr. teploty, tlaku v zariadeniach, prietoku a iného – organizovanie a riadenie všetkých výrobných cyklov strediska tak, aby sa predišlo prípadným porušeniam predpisov BOZP a PO – vedenie dochádzky podriadených zamestnancov a jej vyhodnotenie – podávanie návrhov na nápravné a preventívne opatrenia k zisteným odchýlkam od SMK – sledovanie kvality vstupných surovín, medziproduktov a produktov absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Dispečer kamiónovej dopravy (tekuté komodity)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dispečer kamiónovej dopravy (tekuté komodity)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – koordinácia internej a externej prepravy tekutých komodít – navrhovanie potrebných investícií na efektívne riadenie logistiky – realizácia tendrov na výber dodávateľov dopravných služieb – zabezpečovanie cenových ponúk na dopravu podľa požiadaviek – vedenie aktívnych rokovaní s prepravcami v zmysle obchodnej stratégie holdingu – plnenie úloh vyplývajúcich z organizačného poriadku, interných smerníc a príslušných postupov holdingu – príprava podkladov na tvorbu obchodno-finančného plánu ohľadom logistiky – kontrola plnenia a realizácie dopravných zmlúv a objednávok – kontrola prepravných faktúr – zodpovednosť za riadenie obchodných aktivít ako aj vyhľadávanie potenciálnych dodávateľov a odberateľov komodít za účelom zefektívnenia chodu prevádzky a minimalizovania časových prestojov na vyskladňovacích stanoviskách
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

montér-vodárenský pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : montér-vodárenský pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výmena vodomerov , montáž vodovodných potrubí, čistenie čerpadiel , NSOV-ÚSOV , vp. sk B výhodou , hlásiť sa telefonicky , p. Lukáčová 0908/795 446 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Natierač striech

Ponúkame pracovnú pozíciu : Natierač striech


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Natierač striech, bez ukončeného základného vzdelania – VŠ, vhodné pre absolventa, hlásiť sa telefonicky 0905/332835 p. Koblišková absolventa strava ubytovanie vlastná doprava zamestnávateľa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent /-ka predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent /-ka predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj elektroniky , komunikácia so zákazníkom ,NSOV – VŠ ,Word,Excel , Outlook – elementárne , miesto výkonu OKAY elektro ,jednozmenná prevádzka/krátky- dlhý týždeň Žiadosť a životopis zaslať e-mailom : , prípadne najskôr telefonicky :Mgr.Ščasný 0915/648 938 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník,servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník,servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov, čapovanie nápojov, servírovanie menu ,jednozmenná prevádzka/krátky-dlhý týždeň, vhodné aj pre absolventa ,NSOV-VŠ , hlásiť sa telefonicky p. Gáliková 0908/770 855 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výdajník jedla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výdajník jedla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výdaj jedál ,práca s pokladňou ,dvojzmenná prevádzka, SOV-ÚSOV,vhodné aj pre absolventa,PC:Word -elemntárne , hlásiť sa telefonicky , p.Strýčeková 0948/166646 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Cukrár výroba veterníkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cukrár výroba veterníkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Cukrár výroba veterníkov, životopis zasielať e-mailom: absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál , vhodné aj pre absolventa, NSOV-ÚSOV , jednozmenná prevádzka/krátky-dlhý týždeň , hlásiť sa telefonicky p. Gáliková 0908/770 855 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektrikár ,SOV -ÚSOV , vhodné aj pre absolventa ,hlásiť sa telefonicky ,p.Cvecho 0903/668589 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca s pokladňou , spisovanie splátok , príjem tovaru ,administratívne práce ,jednozmenná prevádzka/krátky-dlhý týždeň , vhodné aj pre absolventa , SOV-VŠ , Word ,Excel ,Outlook -elementárne ,miesto výkonu OKAY elektro Žiadosť a životopis zaslať e-mailom : , prípadne najskôr telefonicky :Mgr.Ščasný 0915/648 938 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Expedientka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Expedientka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Expedientka, balenie výrobkov v chladiacich boxoch, vyskladnenie cukrárenských výrobkov, PC –Excel elementárny, životopis zasielať e-mailom: absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha rýchleho občerstvenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha rýchleho občerstvenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál , udržiavanie poriadku na pracovisku ,ZŠ ,vhodné pre aboslventa, hlásiť sa telefonicky 0901 911 386 ,p.Hančin absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zmrzlinár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zmrzlinár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zmrzlinár, zmrzlinárka, výroba zmrzliny, vhodné pre absolventa, životopis zasielať e-mailom: absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií