Ponuky:

Opatrovateľka / Opatrovateľ

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka / Opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexná starostlivosť o klientov – seniorov. absolventa – príjemné pracovné prostredie, – príplatok na cestovné, – možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Upratovačka v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov zariadenia sociálnych služieb. Príspevok na dochádzku za prácou. Možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – denné zabezpečenie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – podieľanie sa na vypracovaní týždenného jedálneho lístka (s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov), – zodpovednosť za príjem tovaru od dodávateľa na sklad, – dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií a časový harmonogram výdaja stravy, technologické postupy pri príprave jedál v zmysle HACCP, – zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad, – možnosť ubytovania, – výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, – rehabilitačné služby pre zamestnancov, – príspevok na cestovné,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výpravca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výpravca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie, koordinovanie a zabezpečovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvode železničnej stanice, trate alebo na diaľkovo obsluhovaných úsekoch tratí. Riadenie a kontrola posunu a vlakotvornej činnosti. Riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancov v železničnej stanici, vlakového personálu pri pobyte v železničnej stanici a v priľahlom medzistaničnom úseku a v ovládaných dopravniach. absolventa Cestovné výhody vnútroštátne a zahraničné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, pravidelné podrobovanie sa lekárskym prehliadkam vyplývajúcim zo zákona č. 245/2010 Z. z. je hradené zamestnávateľom, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v DDS Stabilita, a. s., životné poistenie pre zamestnancov DYNAMIK Ž – Generali poisťovňa, a. s., sociálny fond, výplata najneskôr k 12. dňu v mesiaci. Príplatky a mzdové zvýhodnenia za pracovnú pohotovosť, prácu nadčas, nočnú prácu, za prácu vo sviatok, za prácu v sobotu a v nedeľu (nad rámec zákona) – príplatky nie sú zahrnuté v ponúkanej hrubej mzde uvedenej vyššie, závisia od počtu odpracovaných nočných zmien, sviatkov, sobôt, nedelí a pod. Ponúkaná mzda uvedená vyššie je priemerná hrubá mzda, vrátane príplatkov, výpravcu v Železničnej stanici Devínska Nová Ves po zaradení na samostatný výkon práce, t. j. po vykonaní praktickej časti odbornej skúšky č. 19.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca kuchyne/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca kuchyne/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedať za každodenné zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu výdaja stravy, – zodpovedať za vypracovanie pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s 21-dňovým predstihom s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedať za dodržiavanie technologického postupu pri príprave jedál, – zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál, – zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií, – zodpovednosť za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál, – plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, – zodpovedať za stav potravín na sklade, – zabezpečovať ročnú inventarizáciu stavu zásob, v prípade potreby mimoriadnu inventarizáciu, – zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na zariadenie sociálnych služieb, – zodpovedať za prípravu občerstvenia pre rôzne slávnostné, kultúrne a spoločenské podujatia, – vykonávať pracovnú činnosť kuchára podľa schváleného rozpisu pracovných zmien, – plniť príkazy priameho nadriadeného, – práca s PC, – dodržiavať HCCP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií