Ponuky:

Zdravotná sestra

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – podieľať sa na výkonoch, ktoré vyžadujú kvalifikáciu zdravotnej sestry – objednávať klientov na vyšetrenie, zabezpečiť transport a dokumentáciu klienta na vyšetrenie – plánovať všetky výjazdy na vyšetrenie klientov, zaznamenávať ich kalendára – prostredníctvom príbuzných klienta zabezpečovať lieky, inko pomôcky, potrebné dokumenty u nekapitovaných klientov nášho zmluvného lekára – usmerňovať nižší zdravotný personál podľa pokynov vrchnej sestry – sledovať zdravotnú dokumentáciu – zapisovať záznamy do systému Medicom – zabezpečovať klientovi bio-psycho-sociálnu starostlivosť – aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa vizít so zmluvnými lekármi – zodpovedať za spracované základné anamnestické údaje, dokumentáciu ošetrovateľského procesu zdravotnej sestry – vykonávať orientačné vyšetrovacie úkony, meranie TT, TK, vyšetrenie moču – aplikovať injekcie – kontrolovať a podávať lieky podľa ordinácie lekára – kontrolovať doplnenie a uloženie liekov, správnosť a dávku lieku, jeho uskladnenie a expiráciu – odoberať biologický materiál na vyšetrenie, vypisovať žiadanky – zabezpečovať transport materiálu do laboratória – odpovedať za čistotu a hygienu prevádzky, riadiť sa zásadami dezinfekcie určenej hygienickým poriadkom – poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných vedomostí, a zabezpečovať predlekársku pomoc do príchodu odbornej lekárskej pomoci – zvyšovať svoje odborné znalosti, zúčastňovať sa seminárnych školení, osvojovať si nové metódy práce a tieto uplatňovať v praxi – práca v zariadení, v kt. sa poskytuje komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť na vysokej úrovni – licencia ADOS, podpora sústavného vzdelávania sestier – príjemný kolektív – príspevok na cestovné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zdravotný asistent / opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotný asistent / opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – dodržiavať pravidelný časový harmonogram dennej a nočnej zmeny na oddelení – realizovať individuálny ošetrovateľský plán z pohľadu zachovania a udržania zdravia klientov a poskytovať úkony nahrádzajúce samoobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenie predpísanej dokumentácie – starostlivo viesť ošetrovateľskú dokumentáciu – samostatne zabezpečovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti klientom v zariadení sociálnych služieb – sledovať fyziologické zmeny klientov, merať fyziologické funkcie – podľa pokynov lekára prevádzať preväzy a ďalšie potrebné diagnostické a terapeutické zákroky – zodpovedať za prípravu a podanie liekov klientom – zodpovedať za správne hospodárenie, uloženie, uzamknutie liekov, vrátane omamných prostriedkov – odoberať materiál na vyšetrenie /moč, stolicu, výtery/ – zabezpečovať transport materiálu do laboratória – usmerňovať nižší zdravotnícky personál – dbať o dodržiavanie osobnej hygieny klientov, prostredia, vetranie – dbať o dodržiavanie denného režimu klientov vrátane pokoja, pohodlia a dostatočného spánku – rozdeľovať a podávať stravu klientom a podľa potreby im pri jedle pomáhať, pričom zodpovedáte za hygienu pri manipulácii s jedlom a za dodržiavanie vhodného podávania stravy – zodpovedať za pitný režim klientov – podávať predpísané lieky klientom, sledovať ich účinok a dohladovať či klient lieky skutočne užil – za neprítomnosti lekára podávať prvú pomoc podľa odborných znalostí – pred ukončením služby informovať nastupujúcu sestru o dôležitých veciach a okolnostiach, ktoré sa vyskytli pri výkone vašej služby a to ústnou aj písomnou formou /denné a nočné hlásenie/ – hlási hlavnej sestre chýbajúce stavy zásob zdravotníckeho materiálu, liekov a je hmotne zodpovedná za stavy zásob a materiálu – hlási hlavnej sestre každú zmenu zdravotného stavu klientov – včas hlásiť vzniknuté závady i nedostatky na pracovisku svojmu nadriadenému – uplatňovať správne výchovné zásady, vytvárať kladné vzťahy klientov k liečebným úkonom, zabraňovať psychickej traumatizácii – využívať voľné chvíle k výchovnému pôsobeniu na klientov – dbať na rozvíjanie neuropsychických a motorických funkcií – podporovať schopnosti klientov, viesť ich k správnym hygienickým návykom, podporovať ich aktivitu a samostatnosť – starať sa o bezpečnosť klientov – spolupracovať s terapeutom v AC Avalon pri terapiách klientov – koordinácia opatrovateliek počas terapií – dbať na správnu komunikáciu s klientom podľa pokynov terapeuta a usmerňovať tak aj opatrovateľky – dodržiavať pokyny terapeuta ohľadom správnej komunikácie voči klientovi a správnemu zaobchádzaniu s ním (inicializačný dotyk, použitie prvkov bazálnej stimulácie) – dodržiavať predpisy ochrany a bezpečnosti pri práci a predpisy požiarnej ochrany – zabezpečovať kompletnú starostlivosť o zverené zariadenie a vybavenie izby sestier a kompletného inventáru potrebnému k vykonávaniu činnosti sestry – ku klientom a rodinným príslušníkom sa správať zdvorilo a úctivo – do práce chodiť čisto a primerane oblečená – zvyšovať svoje odborné znalosti, osvojovať si nové metódy práce a tieto uplatňovať v praxi – dodržiavať pracovnú disciplínu – plne rešpektovať nariadenia riaditeľa a hlavnej sestry Seniorville spojených s činnosťou zariadenia • príjemné pracovné prostredie, • príplatok na cestovné, • možnosť ubytovania, • výhodné platové podmienky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka / Opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka / Opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexná starostlivosť o klientov – seniorov. Dezinfekcia nástrojov, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu. Všestranná starostlivosť o individuálne potreby klientov, ich biologické, psychické a sociálne potreby. Aktívna ošetrovateľská starostlivosť. Sledovanie klientov, ich celkový telesný a duševný stav, hygienu. Roznášanie stravy podľa diétneho systému, podávať jedlo a zabezpečovať pitný režim klienta. Aktívne polohovanie klientov, prevencia preležanín. Starostlivosť o celkovú hygienu klienta. Vedenie záznamov klientov. Ostatné činnosti podľa pokynov nadriadených. absolventa – príjemné pracovné prostredie, – príplatok na cestovné, – možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka / Opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka / Opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexná starostlivosť o klientov – seniorov. absolventa – príjemné pracovné prostredie, – príplatok na cestovné, – možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Liečebný pedagóg/terapeut/psychológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Liečebný pedagóg/terapeut/psychológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Odborná práca s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou, • Vykonávanie skupinovej a individuálnej terapie ako je muzikoterapia, ergoterapia, biblioterapia, duchovné okienko, bazálna stimulácia, fyzioterapia, nácvik jemnej motoriky, vychádzky atď., • Spolupráca na tvorbe individuálnych rozvojových plánov a ich vyhodnocovanie, • Vypracovanie a realizácia režimových aktivít klienta počas dňa, • Terapeutický dohľad pri aktivitách poskytovaných externými pracovníkmi, • Terapeuticko-výchovná pomoc pri reedukácii a resocializácii jedinca do kolektívu, • Sledovanie správania klientov a zaznamenávanie jeho psychických aj fyzických zmien absolventa • Možnosť ubytovania, • Výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, • Rehabilitačné služby pre zamestnancov, • Príspevok na cestovné, • Interné školenia a možnosť ďalšieho vzdelávania, • Zabehnute zdravotnícke zariadenie s niekoľko ročnými skúsenosťami (7r.),
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný kuchár v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný kuchár v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – denné zabezpečenie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za príjem tovaru od dodávateľa na sklad, – dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií a časový harmonogram výdaja stravy, technologické postupy pri príprave jedál v zmysle HACCP, – zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad, – možnosť ubytovania, – výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, – rehabilitačné služby pre zamestnancov, – príspevok na cestovné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov zariadenia sociálnych služieb. Príspevok na dochádzku za prácou. Možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – denné zabezpečenie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – podieľanie sa na vypracovaní týždenného jedálneho lístka (s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov), – zodpovednosť za príjem tovaru od dodávateľa na sklad, – dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií a časový harmonogram výdaja stravy, technologické postupy pri príprave jedál v zmysle HACCP, – zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad, – možnosť ubytovania, – výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, – rehabilitačné služby pre zamestnancov, – príspevok na cestovné,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Liečebný pedagóg / terapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Liečebný pedagóg / terapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Odborná práca s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou, • Vykonávanie skupinovej a individuálnej terapie ako je muzikoterapia, ergoterapia, biblioterapia, duchovné okienko, bazálna stimulácia, fyzioterapia, nácvik jemnej motoriky, vychádzky atd., • Spolupráca na tvorbe individuálnych rozvojových plánov a ich vyhodnocovanie, • Vypracovanie a realizácia režimových aktivít klienta počas dňa, • Terapeutický dohľad pri aktivitách poskytovaných externými pracovníkmi, • Terapeuticko-výchovná pomoc pri reedukácii a resocializácii jedinca do kolektívu, • Sledovanie správania klientov a zaznamenávanie jeho psychických aj fyzických zmien absolventa • Možnosť ubytovania, • Výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, • Rehabilitačné služby pre zamestnancov, • Príspevok na cestovné, • Interné školenia a možnosť ďalšieho vzdelávania, • Zabehnute zdravotnícke zariadenie s niekoľko ročnými skúsenosťami (7r.),
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výpravca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výpravca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie, koordinovanie a zabezpečovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvode železničnej stanice, trate alebo na diaľkovo obsluhovaných úsekoch tratí. Riadenie a kontrola posunu a vlakotvornej činnosti. Riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancov v železničnej stanici, vlakového personálu pri pobyte v železničnej stanici a v priľahlom medzistaničnom úseku a v ovládaných dopravniach. absolventa Cestovné výhody vnútroštátne a zahraničné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, pravidelné podrobovanie sa lekárskym prehliadkam vyplývajúcim zo zákona č. 245/2010 Z. z. je hradené zamestnávateľom, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v DDS Stabilita, a. s., životné poistenie pre zamestnancov DYNAMIK Ž – Generali poisťovňa, a. s., sociálny fond, výplata najneskôr k 12. dňu v mesiaci. Príplatky a mzdové zvýhodnenia za pracovnú pohotovosť, prácu nadčas, nočnú prácu, za prácu vo sviatok, za prácu v sobotu a v nedeľu (nad rámec zákona) – príplatky nie sú zahrnuté v ponúkanej hrubej mzde uvedenej vyššie, závisia od počtu odpracovaných nočných zmien, sviatkov, sobôt, nedelí a pod. Ponúkaná mzda uvedená vyššie je priemerná hrubá mzda, vrátane príplatkov, výpravcu v Železničnej stanici Devínska Nová Ves po zaradení na samostatný výkon práce, t. j. po vykonaní praktickej časti odbornej skúšky č. 19.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca kuchyne/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca kuchyne/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedať za každodenné zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu výdaja stravy, – zodpovedať za vypracovanie pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s 21-dňovým predstihom s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedať za dodržiavanie technologického postupu pri príprave jedál, – zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál, – zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií, – zodpovednosť za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál, – plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, – zodpovedať za stav potravín na sklade, – zabezpečovať ročnú inventarizáciu stavu zásob, v prípade potreby mimoriadnu inventarizáciu, – zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na zariadenie sociálnych služieb, – zodpovedať za prípravu občerstvenia pre rôzne slávnostné, kultúrne a spoločenské podujatia, – vykonávať pracovnú činnosť kuchára podľa schváleného rozpisu pracovných zmien, – plniť príkazy priameho nadriadeného, – práca s PC, – dodržiavať HCCP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií