Ponuky:

Administratívny pracovník kuchyne

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedať za každodenné zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu výdaja stravy, – zodpovedať za vypracovanie pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s 21-dňovým predstihom s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedať za dodržiavanie technologického postupu pri príprave jedál, – zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál, – zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií, – zodpovednosť za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál, – plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, – zodpovedať za stav potravín na sklade, – zabezpečovať ročnú inventarizáciu stavu zásob, v prípade potreby mimoriadnu inventarizáciu, – zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na zariadenie sociálnych služieb, – zodpovedať za prípravu občerstvenia pre rôzne slávnostné, kultúrne a spoločenské podujatia, – plniť príkazy priameho nadriadeného, – práca s PC, – dodržiavať HCCP. – príspevok na cestovné, – variabilná zložka mzdy vyplácaná podľa dosiahnutých výsledkov v práci, – príjemný kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Upratovačka – pomocná pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka – pomocná pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov zariadenia pre seniorov. Pomocné práce v zariadení, podľa pokynov nadriadeného. absolventa Príspevok na dochádzku. Možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka / Opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka / Opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexná starostlivosť o klientov – seniorov. Dezinfekcia nástrojov, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu. Všestranná starostlivosť o individuálne potreby klientov, ich biologické, psychické a sociálne potreby. Aktívna ošetrovateľská starostlivosť. Sledovanie klientov, ich celkový telesný a duševný stav, hygienu. Roznášanie stravy podľa diétneho systému, podávať jedlo a zabezpečovať pitný režim klienta. Aktívne polohovanie klientov, prevencia preležanín. Starostlivosť o celkovú hygienu klienta. Vedenie záznamov klientov. Ostatné činnosti podľa pokynov nadriadených. absolventa – príjemné pracovné prostredie, – príplatok na cestovné, – možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca kuchyne/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca kuchyne/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedať za každodenné zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu výdaja stravy, – zodpovedať za vypracovanie pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s 21-dňovým predstihom s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedať za dodržiavanie technologického postupu pri príprave jedál, – zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál, – zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií, – zodpovednosť za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál, – plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, – zodpovedať za stav potravín na sklade, – zabezpečovať ročnú inventarizáciu stavu zásob, v prípade potreby mimoriadnu inventarizáciu, – zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na zariadenie sociálnych služieb, – zodpovedať za prípravu občerstvenia pre rôzne slávnostné, kultúrne a spoločenské podujatia, – vykonávať pracovnú činnosť kuchára podľa schváleného rozpisu pracovných zmien, – plniť príkazy priameho nadriadeného, – práca s PC, – dodržiavať HCCP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií