Ponuky:

Zdravotná sestra

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – podieľať sa na výkonoch, ktoré vyžadujú kvalifikáciu zdravotnej sestry – objednávať klientov na vyšetrenie, zabezpečiť transport a dokumentáciu klienta na vyšetrenie – plánovať všetky výjazdy na vyšetrenie klientov, zaznamenávať ich kalendára – prostredníctvom príbuzných klienta zabezpečovať lieky, inko pomôcky, potrebné dokumenty u nekapitovaných klientov nášho zmluvného lekára – usmerňovať nižší zdravotný personál podľa pokynov vrchnej sestry – sledovať zdravotnú dokumentáciu – zapisovať záznamy do systému Medicom – zabezpečovať klientovi bio-psycho-sociálnu starostlivosť – aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa vizít so zmluvnými lekármi – zodpovedať za spracované základné anamnestické údaje, dokumentáciu ošetrovateľského procesu zdravotnej sestry – vykonávať orientačné vyšetrovacie úkony, meranie TT, TK, vyšetrenie moču – aplikovať injekcie – kontrolovať a podávať lieky podľa ordinácie lekára – kontrolovať doplnenie a uloženie liekov, správnosť a dávku lieku, jeho uskladnenie a expiráciu – odoberať biologický materiál na vyšetrenie, vypisovať žiadanky – zabezpečovať transport materiálu do laboratória – odpovedať za čistotu a hygienu prevádzky, riadiť sa zásadami dezinfekcie určenej hygienickým poriadkom – poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných vedomostí, a zabezpečovať predlekársku pomoc do príchodu odbornej lekárskej pomoci – zvyšovať svoje odborné znalosti, zúčastňovať sa seminárnych školení, osvojovať si nové metódy práce a tieto uplatňovať v praxi – práca v zariadení, v kt. sa poskytuje komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť na vysokej úrovni – licencia ADOS, podpora sústavného vzdelávania sestier – príjemný kolektív – príspevok na cestovné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zdravotný asistent / opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotný asistent / opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – dodržiavať pravidelný časový harmonogram dennej a nočnej zmeny na oddelení – realizovať individuálny ošetrovateľský plán z pohľadu zachovania a udržania zdravia klientov a poskytovať úkony nahrádzajúce samoobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenie predpísanej dokumentácie – starostlivo viesť ošetrovateľskú dokumentáciu – samostatne zabezpečovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti klientom v zariadení sociálnych služieb – sledovať fyziologické zmeny klientov, merať fyziologické funkcie – podľa pokynov lekára prevádzať preväzy a ďalšie potrebné diagnostické a terapeutické zákroky – zodpovedať za prípravu a podanie liekov klientom – zodpovedať za správne hospodárenie, uloženie, uzamknutie liekov, vrátane omamných prostriedkov – odoberať materiál na vyšetrenie /moč, stolicu, výtery/ – zabezpečovať transport materiálu do laboratória – usmerňovať nižší zdravotnícky personál – dbať o dodržiavanie osobnej hygieny klientov, prostredia, vetranie – dbať o dodržiavanie denného režimu klientov vrátane pokoja, pohodlia a dostatočného spánku – rozdeľovať a podávať stravu klientom a podľa potreby im pri jedle pomáhať, pričom zodpovedáte za hygienu pri manipulácii s jedlom a za dodržiavanie vhodného podávania stravy – zodpovedať za pitný režim klientov – podávať predpísané lieky klientom, sledovať ich účinok a dohladovať či klient lieky skutočne užil – za neprítomnosti lekára podávať prvú pomoc podľa odborných znalostí – pred ukončením služby informovať nastupujúcu sestru o dôležitých veciach a okolnostiach, ktoré sa vyskytli pri výkone vašej služby a to ústnou aj písomnou formou /denné a nočné hlásenie/ – hlási hlavnej sestre chýbajúce stavy zásob zdravotníckeho materiálu, liekov a je hmotne zodpovedná za stavy zásob a materiálu – hlási hlavnej sestre každú zmenu zdravotného stavu klientov – včas hlásiť vzniknuté závady i nedostatky na pracovisku svojmu nadriadenému – uplatňovať správne výchovné zásady, vytvárať kladné vzťahy klientov k liečebným úkonom, zabraňovať psychickej traumatizácii – využívať voľné chvíle k výchovnému pôsobeniu na klientov – dbať na rozvíjanie neuropsychických a motorických funkcií – podporovať schopnosti klientov, viesť ich k správnym hygienickým návykom, podporovať ich aktivitu a samostatnosť – starať sa o bezpečnosť klientov – spolupracovať s terapeutom v AC Avalon pri terapiách klientov – koordinácia opatrovateliek počas terapií – dbať na správnu komunikáciu s klientom podľa pokynov terapeuta a usmerňovať tak aj opatrovateľky – dodržiavať pokyny terapeuta ohľadom správnej komunikácie voči klientovi a správnemu zaobchádzaniu s ním (inicializačný dotyk, použitie prvkov bazálnej stimulácie) – dodržiavať predpisy ochrany a bezpečnosti pri práci a predpisy požiarnej ochrany – zabezpečovať kompletnú starostlivosť o zverené zariadenie a vybavenie izby sestier a kompletného inventáru potrebnému k vykonávaniu činnosti sestry – ku klientom a rodinným príslušníkom sa správať zdvorilo a úctivo – do práce chodiť čisto a primerane oblečená – zvyšovať svoje odborné znalosti, osvojovať si nové metódy práce a tieto uplatňovať v praxi – dodržiavať pracovnú disciplínu – plne rešpektovať nariadenia riaditeľa a hlavnej sestry Seniorville spojených s činnosťou zariadenia • príjemné pracovné prostredie, • príplatok na cestovné, • možnosť ubytovania, • výhodné platové podmienky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca kuchyne/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca kuchyne/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedať za každodenné zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu výdaja stravy, – zodpovedať za vypracovanie pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s 21-dňovým predstihom s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedať za dodržiavanie technologického postupu pri príprave jedál, – zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál, – zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií, – zodpovednosť za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál, – plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, – zodpovedať za stav potravín na sklade, – zabezpečovať ročnú inventarizáciu stavu zásob, v prípade potreby mimoriadnu inventarizáciu, – zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na zariadenie sociálnych služieb, – zodpovedať za prípravu občerstvenia pre rôzne slávnostné, kultúrne a spoločenské podujatia, – vykonávať pracovnú činnosť kuchára podľa schváleného rozpisu pracovných zmien, – plniť príkazy priameho nadriadeného, – práca s PC, – dodržiavať HCCP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií