Ponuky:

Samostatný agronóm

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný agronóm


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečuje dodržiavanie agrotechnických opatrení na zvýšenie výroby, intenzity a efektívnosti v podniku – zabezpečuje plné využitie mechanizačných prostriedkov a pracovných síl, zabezpečuje maximálnu kvalitu a hospodárnosť pri plnení úloh, – riadi a usmerňuje agrotechnické a pracovné postupy v rastlinnej výrobe – stanovuje spôsoby pestovania plodín na stanovených pôdnych plochách, spôsob sejby, výživy a ochrany rastlín podľa osevného plánu, výber a zabezpečovanie osív, hnojív a ďalších materiálov, – zostavuje osevný plán a plán výroby podľa požiadaviek odberateľov, dohodnutých zákaziek, vývoja na trhu, stanovuje postup hnojenia, zabezpečuje nadväznosť na živočíšnu výrobu, – kontroluje rozsah a kvalitu vykonaných prác, dodržiavanie pracovného poriadku na jednotlivých pracoviskách, – uplatňuje zásady odmeňovania, zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny, zodpovedá za bezpečnosť pri práci na zverenom úseku a za prvotnú evidenciu, – samostatne rieši úlohy na svojom úseku v podmienkach PD, – dbá o riadne využívanie fondu pracovnej doby, zvyšovanie produktivity práce a znižovanie nákladov na úseku, zúčastňuje sa pracovných porád a ostatných podujatí usporiadaných PD, zodpovedá za pridelený inventár, – odstraňuje nedostatky vo výrobe. družstevné stravovanie,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :