Ponuky:

inštalatér

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : inštalatér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: inštalačné, kúrenárske práce, možná práca aj vo výškach, komunikatívnosť
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca pri páse, ukladanie chladeného hydinového mäsa na tácky, balenie do sáčkov, vešanie chladených kurčiat na linku, porcovanie, študijný odbor potravinárskeho zamerania, výhodou : osvedčenie na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti Osobne len vo štvrtok od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

technik prevádzky informačných a komunikačných technológií

Ponúkame pracovnú pozíciu : technik prevádzky informačných a komunikačných technológií


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: konfigurácia a nastavovanie CISCO zariadení, návrh a konfigurácia počítačovej siete, riešenie problémov v počítačových sieťach a na zariadeniach, študijný odbor informačné a sieťové technológie výhodou : študijný odbor mechanik PC sietí, znalosť CISCO sieťových technológií, znalosť anglického jazyka, certifikát CCNA Telefonicky, alebo osobne si dohodnúť termín stretnutia v čase 8:00 – 15:30 hod. v pracovné dni (osobne na adrese Napájadlá 18, 040 12 Košice, OC IDEA, 1.poschodie)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pracovné cesty do Turecka, Ruska, Bieloruska a EÚ, vedenie motorového vozidla, nakladanie a vykladanie tovaru digitálna karta vodiča, výhodou znalosť anglického jazyka
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

profesionálny rodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : profesionálny rodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: starostlivosť o zverené dieťa v domácom prostredí, požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti (pozitívny vzťah k deťom, empatia), komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti s výchovou detí (vítané sú zvlášť s výchovou detí so znevýhodneného prostredia), dobré rodinné zázemie, odolnosť voči záťaži, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, poberá mzdu a príspevok na úhradu výdavkov na dieťa podľa veku dieťaťa, fyzická osoba, ktorá sa chce stať profesionálnym rodičom musí mať aspoň úplne stredoškolské vzdelanie, musí absolvovať prípravu pre náhradných rodičov v rozsahu 40, alebo 60 hodín u akreditovaného subjektu, ktorým môže byť príslušný úrad práce, alebo neštátna organizácia oprávnená vykonávať túto prípravu, požadované odborné znalosti : Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Dohovor o právach dieťaťa, Certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo, Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží : a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu – VK č. 8/2013, b) kópiu maturitného vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo + záverečnú správu z prípravy na profesionálne vykonávanie náhradného rodičovstva, d) kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, e) profesijný štruktúrovaný životopis, f) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až e), g) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami Zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

psychológ pre Centrum podpory profesionálnych rodín

Ponúkame pracovnú pozíciu : psychológ pre Centrum podpory profesionálnych rodín


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, práca s profesionálnymi rodičmi a deťmi zverenými do ich starostlivosti, zastupovanie počas MD, znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Dohovor o právach dieťaťa, Zákon č. 36/2005 Z.z o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, schopnosť zvládať stres Uchádzač o zaradenie do VK predloží do 10.2.2017 do 12:00 hod. : 1) Žiadosť o zaradenie do výberového konania, 2) Profesijný štruktúrovaný životopis, 3) Kópiu vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 4) Kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, 5) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/A123 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 6) Čestné vyhlásenia /o pravdivosti všetkých Vami uvedených údajov a Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti/
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií