Ponuky:

špeciálny pedagóg

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : špeciálny pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti zahŕňajúce terapeuticko-výchovnú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti Kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti s výchovou detí (vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia), odolnosť voči záťaži, Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov a to najmä Zákon č. 317/2009 Z.z., Zákon č. 305/2005, Dohovor o právach dieťaťa Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, b) kópiu vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v oblasti špeciálna pedagogika, c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, d) profesijný štruktúrovaný životopis, e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b/ až d/, f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 12.2.2018 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

právnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : právnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: znalosť obchodného práva SR, EÚ, špeciálne firemného práva
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

palič CNC (autogén, plazma)

Ponúkame pracovnú pozíciu : palič CNC (autogén, plazma)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pálenie oceľových plechov pomocou CNC páliaceho stroja autogén alebo plazma, znalosť práce s PC, výhodou : zámočník, hutník
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

sústružník

Ponúkame pracovnú pozíciu : sústružník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: sústruženie, študijný odbor : sústružník, minimálna požadovaná prax v profesii sústružník 10 rokov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií