Ponuky:

Odborný pracovník NDC

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník NDC


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít NDC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov; • zisťuje a mapuje potreby komunity/klientov v oblasti sociálnych služieb/komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/klientov; • vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb; • pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť; • prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov; • svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni; • posudzuje sociálnu situáciu klienta; • poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc – základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti poskytuje aj špecializované poradenstvo); • poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta); • rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce; • navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou; • napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity; • vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách; • pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta; • realizuje odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti; • vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov • vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov NDC a potrieb užívateľov; • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov; • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP;
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Odborný garant NDC

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný garant NDC


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborný garant vykonáva činností: • v spolupráci s poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb; • odborne riadi poskytovanie služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov NDC; • odborne koordinuje celú činnosť NDC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity; • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj NDC; • monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity NDC z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov; • pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce; • vykonáva sociálnu diagnostiku klienta; • poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka; • konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby; • spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta; • spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb; • zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a NDC a spolupracuje s médiami; • zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou NDC, za vedenie evidencie klientov; • pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov NDC; • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP;
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predajca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníka pri predaji, administratívne práce, spracovanie objednávok a technickej dokumentácie absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca chyžnej v ubytovacom zariadení
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Predavač rýchleho občerstvenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač rýchleho občerstvenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pečenie klobásy, zhotovenie cesta na langoše a pečenie, predaj tovaru absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: asistencia odborným pracovníkom pri výkone práce v zariadení sociálnych služieb, jednoduché údržbárske práce v zariadení, bežné opravy v zariadení, vypomáhanie pri aktivitách s klientmi, komunikácia s úradmi, zabezpečovanie bežných nákupov pre zariadenie absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Účtovníčka závodu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka závodu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonáva fakturáciu a pokladničné operácie závodu. Vedie a spracováva účtovnú evidenciu týkajúcu sa zásob, materiálu, spotreby, mesačnú uzávierku pokladne a skladových zásob k ďalšiemu spracovaniu na Správe spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekárnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekárnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: magister vo verejnej lekárni ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník sparacovania a likvidácie odpadov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník sparacovania a likvidácie odpadov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha prevádzky kompostárne, údržba zariadenia: – prijímania a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, – údržba strojného zariadenia (technická údržba, opravy strojov na spracovanie odpadov, čerpadiel, fermentora, drviaceho stroja, štiepkovača), – údržba hydraulického systému stroja, – práca s motorovou pílou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Cukrár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Cukrár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – tvarovanie cesta, pečenie a dohotovanie cesta – príprava a vytváranie cukrových, čokoládových, nugátových a marcipánových výrobkov – príprava a vytváranie trvanlivých cukrovinkových výrobkov – riadenie a obsluha výrobných liniek a zariadení v cukrárskej výrobe – vedenie evidencií absolventa Prosperujúca spoločnosť so stabilným postavením na slovenskom aj českom trhu hľadá kolegu do tímu, ktorému vieme ponúknuť: – istotu a dlhodobé zamestnanie – výhodný nákup produktov zamestnaneckej kvality – výhody spojené s členstvom v nadnárodnej skupine
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Krajčír/krajčírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Krajčír/krajčírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Šitie záclon a závesov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby – Lučenec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby – Lučenec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Plný denný plán výroby na pridelenom pracovisku, zaisťuje 100% kvalitu výrobkov na výstupe a počas výroby, oboznamuje sa a dodržiava aktuálne platnú predpisovú dokumentáciu, zaisťuje a kontroluje dodržiavanie BOZP, PO a čistoty na pracovisku, každodennou činnosťou zaisťuje ciele firmy, prispieva ku zlepšovaniu pracovnej atmosféry, plní úlohy podľa pokynov nadriadeného. Príplatky nad rámec Zákonníka práce, osobný a výkonnostný bonus, závodné stravovanie, možnosť ubytovania, možnosť turnusovej práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Majster na montáži stavieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster na montáži stavieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: riadenie stavebnej skupiny (4-7), administratíva
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný konzultant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný konzultant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Administratíva, komunikácia so zákazníkmi. absolventa – Osobnostný rozvoj – Mladý, dynamický kolektív – Garantovaný kariérny postup – Firemné dovolenky za zásluhy – Firemný mobil (od určitých podmienok) – Nadštandardné finančné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistentka predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do nášho tímu hľadáme kolegov s: – entuziastickým prístupom a dobrou náladou, – záľubou v móde, – ústretovým prístupom a ochotou poradiť. Práca asistentky predaja zahŕňa: – poskytovanie informácií o tovare a pomoc pri výbere tovaru, – aktívnu starostlivosť o zákazníka, – aranžovanie tovaru na predajni, – udržiavanie štandardov našich predajní. Ponúkame prácu na trvalý pracovný pomer s možnosťou kariérneho postupu. Mzdové podmienky: 3€/hod. + obratové prémie. absolventa – stabilné zamestnanie, – prepracovaný systém zapracovania, – práca v mladom a dynamickom kolektíve, – zamestnanecké zľavy, – možnosť kariérneho rastu, – tréning predajných zručností.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľ – chránená dielňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ – chránená dielňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovné miesto je pre občana so zdravotným postihnutím (osoba s mierou invalidity viac ako 70%) v chránených dielňach. Náplň práce je prispôsobená zdravotnému stavu pracovníka: – pomoc pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít – čítanie pre klientov, lúštenie krížoviek, zabezpečenie účasti pri spoločenských hrách klientov, realizácia ručných práce s klientmi, nácvik jemnej motoriky s klientmi – kreslenie, maľovanie, modelovanie, – pravidelné vychádzky s klientmi a doprovod na rôzne aktivity – výstavy, divadlo, múzeum…, – pomôcť klientom efektívne prežiť voľný čas, stimulovať aktivitu, zabrániť pocitom osamelosti a opustenosti, ich izolovanosti a tým zabrániť rôznym psychickým problémom klientov, – ergoterapia – výroba rôznych jednoduchých darčekových a reklamných predmetov pre rôzne neziskové organizácie, partnerov, prípadne pre náhradné plnenie povinného podielu ZPO pre zamestnávateľov. zdravotne postihnutého + stravné lístky (3,50 €/deň)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Klientský špecialista, Lučenec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientský špecialista, Lučenec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – telefonický a osobný servis existujúcich a nových klientov – administratívne práce – výnimočné platové ohodnotenie v rámci najsilnejšej spoločnosti a možnosť kariérneho rastu – zázemie jednej z najväčších spoločností – možnosť prispôsobenia pracovnej doby – flexibilita – všetky školenia úplne bezplatné – finančné a materiálne benefity – podpora realizácie nápadov, ktoré by boli obojstranne prospešné – flexibilná zložka výplaty
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Telefonista, Lučenec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Telefonista, Lučenec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Telefonický servis existujúcich klientov a nových klientov. Administratívne práce. – výnimočné platové ohodnotenie v rámci najsilnejšej spoločnosti a možnosť kariérneho rastu – zázemie jednej z najväčších spoločností – možnosť prispôsobenia pracovnej doby – flexibilita – všetky školenia úplne bezplatné – finančné a materiálne benefity – podpora realizácie nápadov, ktoré by boli obojstranne prospešné – flexibilná zložka výplaty
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovná náplň: jednoduché účtovníctvo, podklady pre mzdy, administratívne práce. Osobne na adrese prevádzky, stretnutie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky: 0905304013!!!
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zámočník, sústružník, frézar

Ponúkame pracovnú pozíciu : zámočník, sústružník, frézar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sústruženie, frézovanie, brúsenie, vŕtanie a pílenie na konvenčných strojoch. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií