Ponuky:

kaderník / čka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : kaderník / čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: umývanie, strihanie, konečná úprava vlasov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie lekárom stanovenej zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí klienta v zmysle platných zákonov, smerníc a odborných nariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor energetiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor energetiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kontrola chodu zariadenia kotolne, – pravidelné odkaľovanie kotla, kontrola a úprava chemizácie kotlovej vody, – kontrola povrchových teplôt kotlových zariadení a zápis sledovaných hodnôt, – pravidelné meranie kvality napájacej vody a viacnásobná obhliadka kotolne, – pravidelná kontrola vybraných technických parametrov v strojovni chladenia, – kontrola teploty a hlučnosti kompresorov, – kontrola chodu vodného hospodárstva, – odpočty fakturačných meradiel plynu a vôd, odpadovej vody, – meranie chlóru v rôznych odberných miestach, – kontrola rozvodov. Zodpovednosť: – dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia – dodržiavanie zásad prijatých v systéme ISO a princípov HACCP
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mechanik merania a regulácie / PLC diagnostik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik merania a regulácie / PLC diagnostik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – koordinuje činnosti vyplývajúce z požiadaviek na opravu zariadení, – kontroluje úroveň technológie údržby, kvalitu a cykly opráv so zameraním na znižovanie nákladov na údržbu, – kontroluje a vyhodnocuje poruchovosť zariadení, predkladá návrhy na zlepšenie celkového stavu technologického zariadenia, – technická podpora zamestnancov MaR, – implementácia a výkon inžinierskych činností pre posudzovanie efektívnosti údržby, – podieľa sa na spracovaní plánov údržby, – klasifikuje stupeň dôležitosti a počet ND pre efektívny výkon údržby, – zaškoľuje zamestnancov údržby MaR, – eviduje, dopĺňa a kontroluje aktuálnosť technickej dokumentácie, – osobne sa podieľa pri odstraňovaní závažných porúch v prevádzke, – odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa § 22, – vedie záznamy podľa ISO a SAP – PM, – práca v systeme Simatic Step 7. Zodpovednosť: – za bezporuchový chod STZ, – za kvalitu a efektívnosť vykonanej práce, – za dodržiavanie pracovného a organizačného poriadku, – za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia – za používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, – za dodržiavanie zásad prijatých v systéme ISO a princípov HACCP, – za efektívne využívanie finančných prostriedkov údržby, – za čistotu a poriadok na pracovisku – 5S, – za celkový stav a aktuálnosť technickej dokumentácie, – za dosiahnutie KPI na oddelení, – za realizáciu prijatých opatrení pre zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti STZ, – za školenie a odbornú zdatnosť zamestnancov na údržbe – Multiskilling.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pomocný kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocný kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce v kuchyni VPM vhodné pre UoZ vedeného v evidencii nad 24 mesiacov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedál VPM vhodné pre UoZ vedeného v evidencii nad 24 mesiacov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník výroby sladu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník výroby sladu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vybraný uchádzač bude vykonávať manuálnu prácu v nepretržitej prevádzke výroby sladu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Projektový a finančný manažér/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projektový a finančný manažér/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ide o 25% úväzok Projektovy manažér – zabezpečuje projektové riadenie, monitoruje a kontroluje všetky činnosti – evidencia činnosti vykonávaných zamestnancami v rámci projektu, dohliada na výber nových zamestnancov, spolupráca na špecifikácii zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú dokumentáciu pre monitorovanie, označenie priestorov a pod. Ide o 25% úväzok Finančný manažér – zabezpeč. fin.riadenie, pripravuje podklady a podpornú dokumentáciu pre ŽoP, dohliada na čerpanie fin.prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom a platnými predpismi a usmerneniami, zabezpečuje archiváciu dokladov a pod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

čašník/čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník/čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov VPM vhodné pre znevýhodneného UoZ
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

účtovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : účtovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: evidovanie účtovných dokladov, mzdová agenda
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pomocný stavebný robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocný stavebný robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: stavebná činnosť, tesárske práce / stavanie jednoduchých krovov /, pomocné práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komunikácia s koncovými zákazníkmi, zameranie okien a dverí, spracovanie cenových ponúk, kontrola montáže okien a dverí
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi, zodpovednosť za obsluhu hostí v stravovacom zariadení, zúčtovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedál – zodpovednosť za kvalitu podávaných jedál – príprava, opracovanie a čistenie surovín potrebných k príprave jedál – riadenie pridelených pomocníkov a ich kontro
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie chodu STZ na zverenom úseku prevádzky, – zodpovednosť za kvalitu vykonania všetkých jemu zverených činností, – kontrola funkčnosti zariadenia po stránke elektro, v prípade potreby aj strojne, – odstraňovanie porúch, – kontrola nastavenia parametrov na výrobnej linke, – vedenie záznamov podľa ISO a SAP – PM, – realizácia prijatých opatrení pre zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti STZ, – zabezpečovanie opravy STZ. Zodpovednosť: – odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa § 21, – zodpovednosť za bezporuchový chod STZ, – zodpovednosť za kvalitu a efektívnosť vykonanej práce, – zodpovednosť za dodržiavanie pracovného a organizačného poriadku, – zodpovednosť za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, – zodpovednosť za používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, – zodpovednosť za dodržiavanie zásad prijatých v systéme ISO a princípov HACCP, – zodpovednosť za efektívne využívanie finančných prostriedkov údržby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie nákladného motorového vozidla ( ťahač) v MKD
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov, práca pri pokladni, pomocné práce pri príprave a podávaní jedál
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií