Ponuky:

odborný pracovník Komunitného centra

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný pracovník Komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa : 15.02.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Mučíne. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Mučín, Bernoláková 10/1, 985 31 Mučín. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je: 10.02.2017. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza): • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax, • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a). Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník Komunitného centra sú: V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to: 1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) alebo 2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b). V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

odborný garant Komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný garant Komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa : 15.02.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Mučíne. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Mučín, Bernoláková 10/1, 985 31 Mučín. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je: 10.02.2017 Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza): • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax, • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a). Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant Komunitného centra sú: V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to: 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a), alebo 2. vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a). V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b.) a ktorá vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a.), sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v §5 ods. 1 písm. a.) za splnený. V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. Januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety. Minimálna požadovaná prax je 3 roky v sociálnej práci.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pracovník Komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : pracovník Komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa : 15.02.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Mučíne. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Mučín, Bernoláková 10/1, 985 31 Mučín. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je: 10.02.2017. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza): • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax, • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a). Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník KC sú: • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti. • Znalosť slovenského jazyka. • Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.). Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne). V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá: • osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie. • záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod. • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval. Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník Komunitného centra, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií