Ponuky:

Administratívna pracovníčka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladové hospodárstvo, vystavovanie DL, komunikácia s odberateľmi a iné.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: upratovanie ubytovacieho zariadenia – penzión, chatky
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie kancelárií
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Marketingový pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Marketingový pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava a tvorba newslettrov Správa sociálnych sietí Správa affiliate programov Správa cenových porovnávačov Tvorba grafických podkladov pre eshop Správa blogov v HTML jazyku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha SMD linky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha SMD linky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba, programovanie, obsluha SMD linky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha SMD linky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha SMD linky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba, programovanie, obsluha SMD linky absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zmenový majster

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zmenový majster


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Kontrola dodržiavania pracovných postupov. • Kontrola správnosti dokumentácie vo výrobnom procese. • Riadenie zákazníckych reklamácií a ich požiadaviek. • Kontrola požadovanej kvality výstupov vo výrobe. • Dodržiavanie noriem ISO . • Zodpovednosť za dodržiavanie riadenia environmentálnych aspektov a triedenie odpadov. • Plnenie úloh organizácie a priameho nadriadeného. • Odhaľovanie a poukazovanie na odchýlky vyskytujúce sa vo výrobnom procese a súvisiacich procesoch. • Zodpovednosť za kvalitu a množstvo výrobkov. • Zodpovednosť za dodržiavanie plánu výroby. • Zodpovednosť za preplánovanie personálnych a materiálových zdrojov pri operatívnej zmene. • Zodpovednosť za preberanie zmien. • Zodpovednosť za správne používanie materiálu podľa MT /zoznamu materiálu/ . • Sledovať a zabezpečovať plynulosť výrobnej objednávky na pracovisku (spotreba materiálu, náklady, ľudské zdroje, pracovné prostredie) . • Zodpovednosť za organizáciu čistoty a celkového vzhľadu na výrobných linkách. • Zodpovednosť za nástroje a zariadenia pre určené skupiny. • Zabezpečiť školenie výrobných operátorov na viacerých výrobkoch a tým udržať pružnosť vo výrobe. • Zodpovednosť za správnu evidenciu a označovanie vyradeného materiálu. • Zodpovednosť za správnu manipuláciu materiálu. • Zodpovednosť za spotrebný materiál pre výrobných operátorov. • Zodpovednosť za disciplínu určených pracovníkov na pracovisku. • Zodpovednosť za Kusovník (materiál prijatý zo skladu do výroby a späť). • Zodpovednosť za evidenciu dochádzky zverených pracovníkov. • Zodpovednosť za evidenciu a spracovanie dát z výroby. • Zabezpečenie efektivity výrobného procesu. • Dosiahnutie kvalitatívnych cieľov výrobného procesu. • Zabezpečenie požiadaviek zákazníka. • Minimalizácia nákladov na nekvalitu. • Participovať pri nábehu nového výrobku do výroby. • Motivácia výrobných operátorov. • Zabezpečenie dobrej pracovnej atmosféry. • Spolupatričnosť a lojalita k firme HDF s.r.o.. • Konzultácia zistených odchýlok so zoraďovačom strojov a zariadení, QM, prípadne priamym nadriadeným. • Právo riadiť určené skupiny výrobných operátorov, zoradovačov strojov, procesnú kontrolu, In Line kontrolu, manipulantov a rozdeľovať im úlohy. • Právo navrhovať / zamietnuť dovolenky výrobným operátorom, manipulantom. • Právo navrhovať výrobnému manažérovi udeľovanie/zamietnutie prémií určeným výrobným operátorom. • Právo navrhovať výrobnému manažérovi prijímanie/prepúšťanie výrobných pracovníkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač vstrekovacích lisov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač vstrekovacích lisov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Kontrola dodržiavania pracovných postupov. • Zodpovedá za správne nastavenie lisov a všetkých mechanizmov a zariadení pripojených k lisom. • Zabezpečuje spúšťanie a uvoľnenie sériovej výroby v súlade s výrobnou dokumentáciou, vyhotoví prvú vzorku na odsúhlasenie procesnej kvalite. • Zabezpečuje počas celej pracovnej zmeny dodržiavanie správneho výrobného cyklu na lisoch podľa výrobnej dokumentácie bez akýchkoľvek zmien. • Kontroluje výrobný proces na strojoch a vyhodnocuje dĺžku výrobného cyklu a iné výrobné parametre podľa dokumentácie. • Informuje zmenového majstra a vedúceho údržby o neplánovaných prerušeniach prevádzky strojov a spolupracuje pri odstraňovaní porúch. • Predkladá technické návrhy a riešenia na zlepšenie výrobných procesov, spolupracuje s vedúcim zoraďovačov. • Vykonáva základnú údržbu na lisoch podľa predpisov pre výrobu a pre údržbu pred začatím a po ukončení výrobného cyklu tak, aby boli lisy udržiavané v náležitom stave a aby zodpovedali správnej výrobnej dokumentácii. • Správa a riadenie záznamov daných platnými pracovnými postupmi. • Spolupracuje s oddelením údržby a kvality pri riešení problémov. • Informuje zmenového majstra o postupe prác vo výrobe. • Uvádza do prevádzky nové stroje, prístroje, nástroje.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoradovač vstrekovacích lisov – Nižná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoradovač vstrekovacích lisov – Nižná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontrola dodržiavania prac. postupov, – správne nastavenie lisov, – zabezpečuje spúšťanie a uvoľnenie sériovej výroby v súlade s výr. dokumentáciou, – kontrola výrobného procesu na strojoch, vyhodnotenie výr. cyklu na lisoch, – prekladá tech. návrhy a riešenia na zlepšenie výr. procesov, – vykonáva základnú údržbu na lisoch, – uvádza do prevádzky nové stroje , prístroje, nástroje.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na VZV, prevážanie výrobkov od linky na sklad, nakladanie kamiónov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač vstrekovacích lisov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač vstrekovacích lisov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Kontrola dodržiavania pracovných postupov • Zodpovedá za správne nastavenie lisov a všetkých mechanizmov a zariadení pripojených k lisom • Zabezpečuje spúšťanie a uvoľnenie sériovej výroby v súlade s výrobnou dokumentáciou, vyhotoví prvú vzorku na odsúhlasenie procesnej kvalite • Zabezpečuje počas celej pracovnej zmeny dodržiavanie správneho výrobného cyklu na lisoch podľa výrobnej dokumentácie bez akýchkoľvek zmien • Kontroluje výrobný proces na strojoch a vyhodnocuje dĺžku výrobného cyklu a iné výrobné parametre podľa dokumentácie • Informuje zmenového majstra a vedúceho údržby o neplánovaných prerušeniach prevádzky strojov a spolupracuje pri odstraňovaní porúch • Predkladá technické návrhy a riešenia na zlepšenie výrobných procesov, spolupracuje s vedúcim zoraďovačov • Vykonáva základnú údržbu na lisoch podľa predpisov pre výrobu a pre údržbu pred začatím a po ukončení výrobného cyklu tak, aby boli lisy udržiavané v náležitom stave a aby zodpovedali správnej výrobnej dokumentácii • Správa a riadenie záznamov daných platnými pracovnými postupmi • Spolupracuje s oddelením údržby a kvality pri riešení problémov • Informuje zmenového majstra o postupe prác vo výrobe • Uvádza do prevádzky nové stroje, prístroje, nástroje
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií