Ponuky:

čašník, servírka / účtujúci čašník, servírka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník, servírka / účtujúci čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, odbor nie je určený, obsluha hostí a účtovanie v reštaurácii Santal, krátky a dlhý týždeň, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. ZŠ, aj vyššieho vzdelania, odbor nie je určený, upratovanie v penzióne, ihneď, výkon : penzión Ždiaranka, Ždiar 666 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

odborný garant komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ukončená VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci, ukončená VŠ II. stupňa v odboroch – psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, príp. pedagogické zameranie, alebo má uznaný doklad o takom VŠ vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 01.01.2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré charakterom zodpovedajú sociálnej práci. Činnosť odborného garanta : organizačné, metodické a personálne riadenie v kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.08.2017 o 9,00 h v priestoroch OÚ Toporec v zasadacej miestnosti, uzávierka na predloženie žiadostí je 18.08.2017 do konca pracovnej doby 13,00 hod, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza – podpísaný štruktúrovaný životopis (CV) vo formáte Europass – povinný formát – kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach) – potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace – súhlas so spracovaním osobných údajov – uchádzač môže predložiť aj odporúčania, príp. pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa (nie je to povinný doklad).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pracovník komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : pracovník komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, aj vyššieho vzdelania. Činnosť pracovníka KC : zisťuje a mapuje potreby komunity a klientov, pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.08.2017 o 9,00h v priestoroch OÚ Toporec v zasadacej miestnosti, uzávierka na predloženie žiadostí je 18.08.2017 do konca pracovnej doby do 13,00 hod, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza – podpísaný štruktúrovaný životopis (CV) vo formáte Europass – povinný formát – kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace – súhlas so spracovaním osobných údajov. Miesto výkonu : Komunitné centrum, Podolínska 402/77, Toporec.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

učiteľ/-ka MŠ

Ponúkame pracovnú pozíciu : učiteľ/-ka MŠ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. SŠ pedagogického smeru, vhodné miesto je aj pre mužov, VPM bude vytvorené v rámci NP „Praxou k zamestnaniu“ alebo Úspešne na trhu práce“, preto je vhodné len pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov veku, výkon : Kežmarok, nástup v septembri absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúca predajne JII

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca predajne JII


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedúca predajne potravín, objednávanie, predaj tovaru, skladová evidencia absolventa po uplynutí určitej doby práca na dobu neurčitú prestávka cez obed od 12.00 do 14.00 tretí pilier dôchodkového sporenia cestovné domáce a zahraničné rekreácie vstupenky na kultúrne a športové podujatia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

odborný pracovník komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný pracovník komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ukončená VŠ I. stupňa v odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci, odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo VŠ I. stupňa v odboroch – psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, príp. pedagogické zameranie, alebo má uznaný doklad o takom VŠ vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 01.01.2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré charakterom zodpovedajú sociálnej práci. Činnosť odborného pracovníka : monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti a aktivity KC, zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo častiach obce a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.08.2017 o 9,00h v priestoroch OÚ Toporec v zasadacej miestnosti, uzávierka na predloženie žiadostí je 18.08.2017 do konca pracovnej doby do 13 hod, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza – podpísaný štruktúrovaný životopis (CV) vo formáte Europass – povinný formát – kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace – súhlas so spracovaním osobných údajov. Miesto výkonu : Komunitné centrum, Podolínska 402/77, Toporec.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

terénny sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : terénny sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ukončená VŠ I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 01.01.2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, ukončená VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, ukončená VŠ II. stupňa v odbore – psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, príp. pedagogické zameranie, alebo má uznaný doklad o takom VŠ vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 01.01.2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré charakterom zodpovedajú sociálnej práci. Ide o aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečovanie potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri riešení osobných záležitostí a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.08.2017 o 10,00h v priestoroch zasadačky OÚ Podhorany, záujemcovia vo svojej žiadosti si jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (terénny sociálny pracovník – TSP, terénny pracovník – TP, alebo obe pozície), žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu OÚ najneskôr do 17.08.2017, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície – životopis (odporúča sa forma Europass) – doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – môžu byť doručené aj odporúčania alebo hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov, certifikáty zo školení a pod. – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj tovaru v maloobchodnej prevádzke konečným spotrebiteľom. A s tým súvisiace činnosti. Práca s registračnou pokladňou. absolventa Preplatenie cestovného vo výške 50 %.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie metodou Co2 – zváranie prevažne podvozkov vagonov – v prípade potreby zabezpečíme ubytovanie – možnosť robiť nadčasy – preplatené cestovanie – zabezpečená strava
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servírovanie bufetových raňajkových stolov, príprava raňajok. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

terénny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : terénny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie, resp. nižšie stredné odborné vzdelanie, aj vyššieho vzdelania, pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, miestom výkonu práce je najmä rómska osada v obci Stráne pod Tatrami. Ide o asistenciu terénnemu sociálnemu pracovníkovi (TSP) pri výkone jeho povinností, pod vedením TSP aktívne vyhľadáva a kontaktuje potencionálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, pripravuje stretnutia s rodinami klientov a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 08.09.2017 o 9,00 hod v priestoroch zasadačky OÚ Stráne pod Tatrami, záujemcovia vo svojej žiadosti si jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (terénny sociálny pracovník, terénny pracovník, alebo obe pozície), žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu OÚ najneskôr do 31.08.2017, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza – životopis (odporúča sa forma Europass) – doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – môžu byť doručené aj odporúčania alebo hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosti – certifikáty zo školení a pod. – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predajca Telekom centra – Kežmarok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca Telekom centra – Kežmarok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Úspešný kandidát/ka bude realizovať predaj služieb a produktov, tvoriť návrhy riešení pre bytových zákazníkov podľa ich potrieb, poskytovať konzultácie a informácie pre zákazníkov v predajnom mieste spoločnosti Telekom centre. absolventa – Komplexné úvodné zaškolenie a pravidelné školenia, – adekvátne finančné ohodnotenie, – práca v stabilnej spoločnosti, – firemné školenia a akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník/-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník/-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. ZŠ, aj vyššieho vzdelania, aj absolventi, ihneď, výkon : Lendak (pohostinstvo) absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Barman

Ponúkame pracovnú pozíciu : Barman


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zakaznika a starostlivost o bar výplaty načas,možnosť záloh, príspevok na stravu, hodinová mzda, v čistom okolo 600eur podľa odpracovaných hodín,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Terénny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Terénny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností, pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov, približujú kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkov, vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovník, administratívne spracúva výkon svojej práce, podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, odbor nie je určený, predaj textilu, textilnej galantérie, textilných doplnkov, výkon : Kežmarok, ihneď absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zákazkova výroba absolventa starší kolektív , možnosť nadčasových hodín, vyhodné nákupy materiálov pre vlastnú potrebu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

montážna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : montážna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ŽIADOSŤ a štruktúrovaný ŽIVOTOPIS zaslať e-mailom na adresu kariera@hengstler.com, následne KONTAKTOVAŤ budeme len záujemcov, ktorí spĺňajú požadované kritéria, min. vyučenie (výučný list, maturita), náplň práce : – čistenie, triedenie, oprava a značenie plastových súčiastok, – vykonávanie montážnych prác jednotlivých komponentov podľa stanovených postupov a ich montáž do väčších celkov, – vykonávanie ostatných prác, ktoré zabezpečia dokončenie produktu a jeho pripravenosť na expedíciu, – kontrolné činnosti hodnôt jednotlivých komponentov počas procesu montáže. bohatý sociálny program, kultúrne a športové podujatia, príspevok na dopravu, program osobného a odborného rozvoja
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií