Ponuky:

Recepčná na golfové ihrisko

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčná na golfové ihrisko


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: V rámci národného projektu uchádzač musí spĺňať požiadavku vek do 29 rokov a min. 6 mesiacov vedený v evidencii nezamestnaných na UPSVaR. Náplň práce: – administratívne a kancelárske práce na recepcii – spracovávanie korešpondencie – vybavovanie telefonickej a emailovej komunikácie v SJ a AJ – komunikácia s klientami – uvádzanie návštev, príprava občerstvenia pre návštevy – komunikácia s dodávateľmi, úradmi, rôznymi organizáciami a klientmi spoločnosti – zabezpečovanie nákupu kancelárskych potrieb a spotrebného tovaru – spracovávanie podkladov pre účtovníctvo (pokladňa, faktúry, ostatné doklady) – príprava objednávok a administratívna podpora pre klientov, obchodných partnerov a nadriadených – zabezpečovanie všetkých podporných činností potrebných pre riadny chod spoločnosti – zodpovednosť za pokladňu a uzávierku – poskytovanie informácií o produktoch o produktoch a aktuálnej ponuke – príprava a realizácia klubových, športových a komerčných turnajov a eventov – podieľanie sa na marketingovej, obchodnej stratégii a propagácii rezortu absolventa – práca v mladom dynamickom kolektíve – možnosť profesijného rastu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Skladník – vozičkár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – vozičkár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca s paletovým vozíkom a vysokozdvižným vozíkom, – pomoc pri príprave tovaru na prepravu, – preprava tovaru (surovín, hotových výrobkov) medzi jednotlivými skladmi alebo priamo k odbytu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mechanik – nastavovač automat. baliacich strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik – nastavovač automat. baliacich strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – nastavovanie automatických potravinárskych baliacich strojov podľa druhu baleného výrobku – koreniny, koreninové zmesi, ochutené cukre, kakao, pudingy, – zodpovednosť za plynulú prevádzku stroja, – odstraňovanie porúch na baliacom stroji, – údržba a oprava strojov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač mäsa a mäsových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač mäsa a mäsových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom v maloobchodnej predajni. Udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni. Dodržiavanie kvality predaja. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

odborný garant komunitného centra (KC)

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný garant komunitného centra (KC)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ukončená VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci, ukončená VŠ II. stupňa v odboroch – psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, príp. pedagogické zameranie, alebo má uznaný doklad o takom VŠ vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 01.01.2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré charakterom zodpovedajú sociálnej práci. Činnosť odborného garanta : organizačné, metodické a personálne riadenie v kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.03.2018 o 9:30 hod v priestoroch kancelárie Spišskej katolíckej charity na ul. Tvarožnianska 16, Kežmarok, uzávierka na predloženie žiadostí je 22.03.2018 do konca pracovnej doby do 15 hod, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s jednoznačným uvedením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza – podpísaný štruktúrovaný životopis (CV) vo formáte Europass – povinný formát – kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach) – potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace – súhlas so spracovaním osobných údajov – uchádzač môže predložiť aj odporúčania, príp. pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými spolupracoval (nie je to povinný doklad). Uchádzač, ktorý sa uchádza o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu, len vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení. Miesto výkonu práce : Komunitné centrum, Krížová Ves č. 252.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

pracovník komunitného centra (KC)

Ponúkame pracovnú pozíciu : pracovník komunitného centra (KC)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, aj vyššieho vzdelania. Činnosť pracovníka KC : asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činností, zisťuje a mapuje potreby komunity a klientov, navrhuje spôsoby ich riešenia, pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.03.2018 o 9:30 hod v priestoroch kancelárie Spišskej katolíckej charity na ul. Tvarožnianska 16, Kežmarok, uzávierka na predloženie žiadostí je 22.03.2018, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza – podpísaný štruktúrovaný životopis (CV) vo formáte Europass – povinný formát – kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace – súhlas so spracovaním osobných údajov – uchádzač môže predložiť aj odporúčania, príp. pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa (nie je to povinný doklad). Uchádzač, ktorý sa uchádza o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu, len vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení. Miesto výkonu práce : Komunitné centrum, Krížová Ves č. 252.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Montážna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – čistenie, triedenie, oprava a značenie plastových súčiastok – vykonávanie montážnych prác jednotlivých komponentov podľa stanovených postupov a ich montáž do väčších celkov – vykonávanie ostatných prác, ktoré zabezpečia dokončenie produktu a jeho pripravenosť na expedíciu – kontrolné činnosti hodnôt jednotlivých komponentov počas procesu montáže absolventa Uplatnenie v medzinárodnej spoločnosti s 20 ročnou tradíciou na Slovensku. Bohatý sociálny program zahŕňajúci: – kultúrne a športové podujatia pre zamestnancov – príspevok na dopravu – program osobného a odborného rozvoja
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

odborný pracovník komunitného centra (KC)

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný pracovník komunitného centra (KC)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ukončená VŠ I. stupňa v odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci, odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo VŠ I. stupňa v odboroch – psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, príp. pedagogické zameranie, alebo má uznaný doklad o takom VŠ vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 01.01.2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré charakterom zodpovedajú sociálnej práci. Činnosť odborného pracovníka : monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti a aktivity KC, zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo častiach obce, pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť a pod. Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.03.2018 o 9:30 hod v priestoroch kancelárie Spišskej katolíckej charity na ul. Tvarožnianska 16, Kežmarok, uzávierka na predloženie žiadostí je 22.03.2018, po termíne doručené žiadosti nebudú akceptované. Požadované doklady : – žiadosť s uvedením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza – podpísaný štruktúrovaný životopis (CV) vo formáte Europass – povinný formát – kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach) – potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti – výpis z RT nie starší ako 3 mesiace – súhlas so spracovaním osobných údajov – uchádzač môže predložiť aj odporúčania, príp. pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa (nie je to povinný doklad). Uchádzač, ktorý sa uchádza o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu, len vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení. Miesto výkonu práce : Komunitné centrum, Krížová Ves č. 252.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Farmaceut – lekárnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Farmaceut – lekárnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca lekárnika vo verejnej lekarni – príprava liekov na recepty – expedícia a výdaji liekov a ZP viazaných na recepty a poukazy a na voľný predaj – poskytovanie odborných informácií a konzultácií – výdaj liekov neviazaných na recepty a predaj doplnkového sortimentu – vedenie evidencie, dokumentácie – komunikácia so zástupcami farmaceutických firiem – sledovanie dodržiavania zásad správnej lekárenskej praxe – vybavovane a riešenie reklamácií absolventa – práca v stabilnej spoločnosti – práca v lekárni, ktorej majiteľ je nezávislý lekárnik – zaujímavé finančné ohodnotenie + každoročná odmena za vernosť (13. plat už od jedného roka v pracovnom pomere) – príspevok na stravu, príspevok na pracovné oblečenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra – Hospic sv. Alžbety

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra – Hospic sv. Alžbety


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pod vedením hlavnej zdravotnej sestry, podávanie injekcií a predpísaných liečiv pacientom, podávanie pokrmov a nápojov pacientom, sledovanie stavu ich telesných tekutín, meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií pacientov, vytváranie dôstojných podmienok v posledných chvíľach nevyliečiteľne chorým pacientom, zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár. absolventa zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

operátor stroja na výrobu výrobkov z plastu

Ponúkame pracovnú pozíciu : operátor stroja na výrobu výrobkov z plastu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.03.2018 o 9:00 hod v malej zasadačke (1. poschodie) na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok. Náplň práce : vizuálna kontrola výrobkov, finalizácia výrobkov (orezávanie hrán), montáž, miesta sú vhodné aj pre absolventov. Miesto výkonu práce : Poprad – Matejovce. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovnik do práčovne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovnik do práčovne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonáva čistiace a upratovacie práce pomocou čistiacich prostriedkov a nástrojov v priestoroch hotela. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašník – servírka. absolventa mladistvého zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár. absolventa zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príjem tovaru na sklad, príprava a výdaj tovaru pre zákazníkov, – práca s paletovým vozíkom a vysokozdvižným vozíkom, – skladovanie tovaru metódou FIFO, – udržiavanie čistoty a poriadku v sklade.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

recepčný / recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : recepčný / recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: maturita, prijímanie objednávok a vybavovanie ubytovacích a hotelových služieb, vykonávanie pokladničnej služby, spracovanie podkladov pre fakturáciu, vedenie hotelovej evidencie prostredníctvom počítačového systému a pod.. Výkon : Stará Lesná (KC ACADEMIA)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

administratívny asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : administratívny asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: maturita, znalosť práce s PC, výkon : Kežmarok absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladníčka – polovičný úväzok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladníčka – polovičný úväzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava zeleniny na balenie, práca v sklade, príprava tovaru na rozvoz. absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií