Ponuky:

odborný garant komunitného centra

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný garant komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: v spolupráci s prevádzkovateľom nastavuje smerovanie činnosti komunitného centra v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb; odborne riadi poskytovanie služieb v komunitnom centre, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov komunitných centier; odborne koordinuje celú činnosť komunitného centra, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity; zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj komunitného centra; monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov; pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb, sociálnej práce, komunitnej práce a ďalších činností komunitného centra; vykonáva sociálnu diagnostiku klienta; poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované v prípade, že má oprávnenie špecializované poradenstvo poskytovať) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka; konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby; spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta; spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb; zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a aktivít komunitného centra a spolupracuje s médiami; zodpovedá za administratívu súvisiacu s činnosťou komunitného centra, za vedenie evidencie klientov a aktivít komunitného centra; pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov komunitného centra; zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom; vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie národného projektu, študijný odbor sociálna práca Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.06.2017 o 8:00 hod. na adrese Miestný úrad MČ Košice – Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice Bližšie informácie na www.minv.sk a na úradnej tabuli Miestného úradu Mestskej časti Košice – Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komplexné upratovacie služby kancelárskych priestorov, zodpovednosť a precíznosť absolventa podľa platnej kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

odborný zamestnanec verejného obstarávania v kumulácií s referentom pre správu majetku

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný zamestnanec verejného obstarávania v kumulácií s referentom pre správu majetku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní, príprava zadávania jednotlivých zákaziek ; komplexná realizácia zadávania zákaziek (uskutočňovanie celého procesu VO) vrátane elektronického trhoviska; vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu; vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní; sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní, zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi, vedenie objednávkového systému a centrálneho registra zmlúv inštitúcie Referent správy majetku : zabezpečuje hospodárenie s majetkom Košického samosprávneho kraja a iným majetkom, ktorý bol zverený, zmluvou alebo zákonom, zabezpečuje inventarizáciu majetku v jeho správe, zabezpečuje vyraďovacie a zaraďovacie protokoly HIM, zabezpečuje odpisy majetku v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zabezpečuje podklady k inventarizácii majetku, zabezpečuje zaraďovanie majetku v počítačovej evidencii program SAP, odborná vedomosť a praktická skúsenosť pri všetkých častiach verejného obstarávania, (podklady, proces, zmluvy, opis predmetu), znalosť problematiky elektronického trhoviska výhodou, schopnosť pracovať samostatne, precíznosť, dôslednosť, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme, výhodou znalosť SAP Požadované doklady : žiadosť, štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spoločnosť bude kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz a zvoz zásielok zákazníkom, komunikácia s dispečingom – vnútroštátna preprava. Prevádzka Ličartovce. Prax nie je podmienkou. Vodičské oprávnenie sk. C, C1, C+E, C1+E (aj jednotlivo). Životopis zasielať na adresu: personalne@korida.eu. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

odborný pracovník komunitného centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : odborný pracovník komunitného centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: v spolupráci s prevádzkovateľom nastavuje smerovanie činnosti komunitného centra v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb; odborne riadi poskytovanie služieb v komunitnom centre, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov komunitných centier; odborne koordinuje celú činnosť komunitného centra, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity; zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj komunitného centra; monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov; pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb, sociálnej práce, komunitnej práce a ďalších činností komunitného centra; vykonáva sociálnu diagnostiku klienta; poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované v prípade, že má oprávnenie špecializované poradenstvo poskytovať) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka; konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby; spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta; spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb; zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a aktivít komunitného centra a spolupracuje s médiami; zodpovedá za administratívu súvisiacu s činnosťou komunitného centra, za vedenie evidencie klientov a aktivít komunitného centra; pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov komunitného centra; zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom; vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie národného projektu, študijný odbor sociálna práca Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.06.2017 o 8:00 hod. na adrese Miestný úrad MČ Košice – Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice Bližšie informácie na www.minv.sk a na úradnej tabuli Miestného úradu Mestskej časti Košice – Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predajca – interiérový poradca

Ponúkame pracovnú pozíciu : predajca – interiérový poradca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: jednanie so zákazníkmi, prezentácia ponuky, vizualizácia kúpeľní, zabezpečovanie tovaru, študijný odbor technického smeru
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: kuchár vyučený v odbore, Žiadosť so životopisom zaslať na poštovú adresu resp. na emailovú adresu absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce podľa pokynov v kuchyni, študijný odbor potravinárskeho smeru absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

sústružník

Ponúkame pracovnú pozíciu : sústružník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: sústružnícke práce na sústruhu TOS SUI 40
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov, práca s ECR, študijný odbor potravinárskeho smeru absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kaderník

Ponúkame pracovnú pozíciu : kaderník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: úprava účesov, dámske, pánske a detské strihy vlasov, farbenie vlasov, melírovanie, regenerácia, poradenstvo, práca s pokladňou, študijný odbor kaderník absolventa odborný rast, príjemný kolektív, profesionálny prístup
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

barman

Ponúkame pracovnú pozíciu : barman


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha baru
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha hostí
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedál vietnamskej kuchyne, certifikát z vietnamskej kuchyne Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

vodič autobusu

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič autobusu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: preprava cestujúcich, starostlivosť o vozidlo Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia zľavy na dopravu pre zamestnanca a rodinných príslušníkov, príspevkyzamestnávateľa na jubileá, soc. výpomoc, ošatné, príspevky na šport, kultúru, relax, benefity skupiny TEMPUS
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

šéfkuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : šéfkuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedla tradičnej rusínskej a ukrajinskej kuchyni v reštaurácii „BARVINOK“, študijný odbor kuchár
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predavač (obsluha vo fast food)

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač (obsluha vo fast food)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca s PC pokladňou, obsluha zákazníkov, udržiavanie čistoty na pracovisku absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

opravár

Ponúkame pracovnú pozíciu : opravár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce, práca v stoji, práca možná aj cez víkendy, oprava elektrotechnických zariadení a elektronických zariadení, fyzická sila, manuálna zručnosť, precíznosť, bežné pracovné návyky, zodpovednosť, samostatnosť Náborové centrum nachádzajúce sa v Košiciach, Staničné námestie 13 počas pracovných dní 08:30 – 15:00 hod. zabezpečené zaškolenie, zabezpečené ubytovanie pre zamestnancov z iných lokalít, nadštandardné zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

stomatológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : stomatológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: endodencia, základná chirurgia, ortopédia, preventívne prehliadky, terapeutická stomatológia, komunikatívnosť, všeobecné znalosti, zodpovednosť, aktívny vodič, študijný odbor stomatológ, Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia na telefónnom čísle +421915893539
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

opravár

Ponúkame pracovnú pozíciu : opravár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce, práca v stoji, práca možná aj cez víkendy, oprava elektrotechnických zariadení a elektronických zariadení, fyzická sila, manuálna zručnosť, precíznosť, bežné pracovné návyky, zodpovednosť, samostatnosť Náborové centrum nachádzajúce sa v Košiciach, Staničné námestie 13 počas pracovných dní 08:30 – 15:00 hod. zabezpečené zaškolenie, zabezpečené ubytovanie pre zamestnancov z iných lokalít, nadštandardné zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií