Ponuky:

vodič MKD

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie motorového vozidla, starostlivosť o vozidlo, karta vodiča
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie prepráv tovaru v rámci územia EÚ, práca v turnusoch, vodiči sú 4-6 týždňov na pracovnej ceste, voľno po turnuse po dohode s dispečerom, bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav, prax výhodou, možnosť získania kvalifikačnej karty vodiča výhodou: digitálna tachografová karta, platné psychotesty Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

profesionálny rodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : profesionálny rodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: starostlivosť o zverené dieťa v domácom prostredí, požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti (pozitívny vzťah k deťom, empatia), komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti s výchovou detí (vítané sú zvlášť s výchovou detí so znevýhodneného prostredia), dobré rodinné zázemie, odolnosť voči záťaži, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, poberá mzdu a príspevok na úhradu výdavkov na dieťa podľa veku dieťaťa, fyzická osoba, ktorá sa chce stať profesionálnym rodičom musí mať aspoň úplne stredoškolské vzdelanie, musí absolvovať prípravu pre náhradných rodičov v rozsahu 40, alebo 60 hodín u akreditovaného subjektu, ktorým môže byť príslušný úrad práce, alebo neštátna organizácia oprávnená vykonávať túto prípravu, požadované odborné znalosti : Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Dohovor o právach dieťaťa, Certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo, Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží : a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu – VK č. 8/2013, b) kópiu maturitného vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo + záverečnú správu z prípravy na profesionálne vykonávanie náhradného rodičovstva, d) kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, e) profesijný štruktúrovaný životopis, f) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až e), g) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami Zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

psychológ pre Centrum podpory profesionálnych rodín

Ponúkame pracovnú pozíciu : psychológ pre Centrum podpory profesionálnych rodín


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, práca s profesionálnymi rodičmi a deťmi zverenými do ich starostlivosti, zastupovanie počas MD, znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Dohovor o právach dieťaťa, Zákon č. 36/2005 Z.z o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, schopnosť zvládať stres Uchádzač o zaradenie do VK predloží do 10.2.2017 do 12:00 hod. : 1) Žiadosť o zaradenie do výberového konania, 2) Profesijný štruktúrovaný životopis, 3) Kópiu vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 4) Kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, 5) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/A123 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 6) Čestné vyhlásenia /o pravdivosti všetkých Vami uvedených údajov a Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti/
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

elektrikár – silnoprúdar

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektrikár – silnoprúdar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: odpisovanie elektrických hodín a vodomerov, zodpovednosť za údržbu a prevádzku fontán, potôčikov, Minerálneho prameňa Anička, zavlažovacieho systému Mlynského náhona, odstavenie a nábeh do prevádzky Mestského parku, zvonkohry, zodpovednosť za bezpečný chod, čistotu a prevádzku fontán, potôčikov, MP Anička, zvonkohry, Mlynského náhona, zodpovednosť za kvalitnú prípravu čerpadiel, elektromotorov, elektrických súčastí, nádrží fontán pred sezónou a po sezóne, zodpovednosť za kvalitnú prevádzku, čistotu, výmenu vody a včasného zásahu pri poruche zariadenia, zodpovednosť za kvalitné zabezpečenie zazimovania fontán, potôčikov, zodpovednosť za bezpečnú vianočnú výzdobu a jej napojenie na elektrickú energiu, montáž a demontáž, bezúhonnosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – min. § 22, znalosti vodoinštalatérskych prác, samostatnosť, zručnosť a zodpovednosť pri vykonávaní prác, študijný odbor : elektromechanik, osobný príplatok max. do výšky 450,50 €, v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

údržbár technických zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : údržbár technických zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha a údržba technických zariadení v Mestskom parku Košice – závlahový systém, jazierko, potôčik, evidencia a odpočet odberu elektrickej energie v rámci kultúrnych podujatí, úlohy so zabezpečovaním odberu v rámci podujatí, odpočet odberu vody, údržba oplotenia, starostlivosť o komunikácie, zabezpečovanie čistoty v parku, starostlivosť o zeleň, údržba komunikácií v zime, odpratávanie snehu, kontrola zazimovanej technológie, študijný odbor : elektromechanik, bezúhonnosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – min. § 22, znalosti vodoinštalatérskych prác, osobný príplatok maximálne do výšky 450,50 €, v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

majster

Ponúkame pracovnú pozíciu : majster


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: organizácia výroby v skleníkovom hospodárstve SMsZ v Košiciach, generatívne a vegetatívne množenie kvetinovej sadby, kontrola a zabezpečenie prevádzky skleníka (regulácia zálievok, teploty, tienenia, zabezpečenie miešania vhodných substrátov pre pestovanie rastlín a ich optimálneho hnojenia), správne určenie technologických postupov pre pestovanie jednotlivých druhov, priestorové plánovanie, príjem, výdaj a evidencia sadbového materiálu, plánovanie materiálového zabezpečenia výroby ku hrubej mzde + osobný príplatok maximálne do výšky 567,50 €, v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu, študijný odbor záhradníctvo, bezúhonnosť, organizačné schopnosti, vedenie kolektívu, znalosť pestovateľských postupov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

predajca strešných prvkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : predajca strešných prvkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: prijímanie a výdaj objednávok, príjem a výdaj strešného sortimentu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

klampiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : klampiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ručná práca s plechom – výroba
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

palič na laser

Ponúkame pracovnú pozíciu : palič na laser


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha stroja CNC na tvarové pálenie ocele pomocou laseru, Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia v čase 7:30 – 16:00 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

palič na plazmu a autogén

Ponúkame pracovnú pozíciu : palič na plazmu a autogén


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha stroja CNC na tvarové pálenie ocele pomocou plazmy a autogénu, Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia v čase 7:30 – 16:00 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie prepráv tovaru v rámci územia EÚ, práca v turnusoch, vodiči sú 4-6 týždňov na pracovnej ceste, voľno po turnuse po dohode s dispečerom, bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav, prax v ND minimálne 1 rok za posledné 3 roky, možnosť získania kvalifikačnej karty vodiča výhodou: digitálna tachografová karta, platné psychotesty Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

laborant pre laboratórium bunkových a tkanivových kultúr

Ponúkame pracovnú pozíciu : laborant pre laboratórium bunkových a tkanivových kultúr


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zabezpečenie prevádzky laboratória, vrátane prípravy podkladov pre verejné obstarávanie tovarov potrebných k prevádzke, príprava roztokov a technické zabezpečenie kultivačných metód, práca v laboratóriu, zvládnutie špecifických metodík pre aseptický odber tkanív z experimentálnych zvierat, izoláciu a kultiváciu buniek, histologické a biochemické metodiky pre charakterizáciu bunkových populácií, schopnosť samostatnej práce v laboratóriu, precíznosť, flexibilita, výhodou : skúsenosti s prácou v laboratóriu nevyhnutnou súčasťou pre výberové konanie je doniesť profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a kópiu dokladu o vzdelaní
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: cesty nákladným motorovým vozidlom v rámci Európy karta vodiča, karta profesionálneho vodiča
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií