Ponuky:

Sociálny pedagóg

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sociálny pedagóg: • plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania a vykonáva osvetovú činnosť • zabezpečuje sociálny servis pre žiakov • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov • venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie) • v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní • poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín • spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri nastavení vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu • vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie • spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predajca cez e-shop, skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca cez e-shop, skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Evidencia skladových zásob v programe Pohoda – predaj tovarov a služieb zákazníkom, – vybavovanie objednávok, – sledovanie stavov tovaru na sklade, – odosielanie tovaru objednaných cez e-shop, – komunikácia s klientmi, – aktualizácia. zdravotne postihnutého absolventa mladistvého Ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie, férový prístup, dlhodobú stabilnú prácu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborná montáž a servis bazénov a jazierok. absolventa Plat 800 – 1100 Eur v závislosti od počtu odpracovaných hodín. Výplata týždenne. Zaujímavá práca, kariérny rast, zaujímavé finančné ohodnotenie, férový prístup, dlhodobá jednozmenná práca v stabilnej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/čka, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/čka, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha ľudí absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií