Ponuky:

Terénny sociálny pracovník -zastupovanie počas MD – Výberové konanie

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Terénny sociálny pracovník -zastupovanie počas MD – Výberové konanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.3.2017 o 09.00 hod.v priestoroch MsÚ Pezinok,zasadačka č. 12. Záujemcovia o prac.pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mesta Pezinok, Radničné nám. 7,90214 Pezinok. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.3.2017.Záujemcovia,ktorých žiadosti do výber.konania boli doručené po termíne uzávierky,nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: •žiadosť o prijatie do prac.pomeru na pozíciu TSP •životopis uchádzača •doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu •uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádz.zamestnávateľa alebo organizácií,s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne), •čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, •súhlas so sprac.osobných údajov. Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú: 1.ukončené VŠ vzdel. II. stupňa v odbore sociálna práca,alebo 2.ukončené VŠ vzdel. II. stupňa v odbore psychológia,právo,sociálne služby a poradenstvo,verejná politika a verejná správa alebo v štud.odboroch pedag.zamerania,alebo má uznaný doklad o takom vysokoškol.vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade,ak k 1. 1.2015 vykonával pracovné činnosti,ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. znení nesk.predpisov alebo 3.ukončené vysokoškolské vzdel. I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade ak k 1. 1.2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka. Výberové kritériá na pozíciu TSP sú: 1.Prac.skúsenosti,prax v oblasti terénnej sociálnej práce,prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe,druh vykonáv.práce a dosiahnuté výsledky). 2.Ďalšie vzdelávanie,ktorého cieľom je priebežné udržiavanie,zdokonaľovanie a dopĺňanie požadov.vedomostí a schopností potrebných na vykon.pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania,zameranie vzdelávania,získané certifikáty a podobne). Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať prostredníctvom: •špec.vzdelávania zabezpečovaného SŠ alebo VŠ nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu, •účasťou na akreditovaných kurzoch, •účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti, •účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch, •lektorská činnosť a publikačná činnosť, •účasť na supervíznych programoch. 3.Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou,napríklad pôsobenie v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskyt.sociálnych služieb,komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava,účasť na organizovaní aktivačných prác alebo admin.práca a podobné činnosti,aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny). 4.Odporúčania a pracovné hodnotenie od predch.zamestnávateľov alebo organizácií,s ktorými uchádzač spolupracoval. Na výber.konanie budú pozvaní všetci záujemcovia,ktorí spĺňajú kvalif.predpoklady na danú pozíciu. Miestom výkonu práce je rómska komunita žijúca na adrese Glejovka 1, Pezinok a kancelária TSP v priestoroch MsÚ Pezinok. Popis práce viď na: www.pezinok.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Technik montáže telekomunikačných zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik montáže telekomunikačných zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výstavby základňových staníc pre mobilných operátorov -inštalácie, testovnanie a oživovanie LTE, MW, telco aj IT zariadenia. Vzdelanie: odborné vzdelanie technického zamerania (elektro, telekomunikácie, IT) je výhodou (VS,SS,SOU). Skúsenosti: aj pre absolventov škôl, skúsenosti v oblasti telekomunikácií sú však výhodou. Znalosti: AJ prípadne NJ sú výhodou. Zručnosti a schopnosti: samostatná práca s PC/MS Office, s meracou a testovacou technikou, vedenie motorového vozidla do 3,5t – sú podmienkou. Práca je vykonávaná u zákazníka, aj v zahraničí, t.j. ochota cestovať na služobné cesty do zahraničia je podmienkou (pracovný cyklus: týždňovky príp. dvojtýždňovky). Práca je vykonávaná aj vo výškach t.j. získanie preukazu absolvovania školenia pre práce vo výškach je podmienkou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovač – obsluha čistiaceho stroja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovač – obsluha čistiaceho stroja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovacie a dezinfekčné práce vykonávané pomocou čistiaceho stroja. Umývanie veľkých plôch a podláh v jednotlivých pavilónoch nemocnice. Vyprázdňovanie smetných nádob.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač – pokladník (Pezinok)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – pokladník (Pezinok)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vedenie pokladne (blokovanie, manipulácia s peniazmi). • Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod hotovosti. • Starostlivosť o zverený úsek tovarov. • Kontrola doby spotreby na tovare. • Kontrola správnosti cenoviek. • Starostlivosť o zákazníka. • Ochrana majetkových hodnôt.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Upratovanie – Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovanie – Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do nášho tímu hľadáme šikovné a zodpovedné upratovačky na ranné upratovanie škodiaceho strediska v Pezinku. Vašou prácou bude: vysávanie, umývanie podlahy, utieranie prachu a udržiavanie bezprašného prostredia na objekte.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Pomocná kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v kuchyni, čistenie použitých technologických zariadení a nádob, príprava jednoduchých jedál podľa pokynov kuchára a asistenta výživy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný zástupca, akvizítor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca, akvizítor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – starostlivosť o jestvujúcich a nových zákazníkov – vyhľadávanie nových obchodných príležitostí (akvizícia) a starostlivosť o existujúcich klientov vo zverenom regióne – tvorba objednávok u zákazníka – návštevy Gastro, HoReCa prevádzok a školských jedální – udržiava obchodné kontakty pravidelnými návštevami s osobami zodpovednými za prevádzky (vedúcou, zástupkyňou, prevádzkarom) – reporting
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – rozvoz tovaru s dodávkou v rámci Západoslovenského kraja – pomocné práce v sklade – ručná manipulácia s tovarom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mzdárka, účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdárka, účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Mzdové účtovníctvo, jednoduché a podvojné účtovníctvo, účtovné závierky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Klientsky pracovník na pošte – Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky pracovník na pošte – Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Páčilo by sa ti byť bankárom, ale sedieť a čakať na klienta je pre teba nuda? Zatiaľ čo v klasickej pobočke si klient vyberá teba, u nás máš možnosť nájsť si toho svojho sám. Chyť sa svojej šance a staň sa členom rodiny Poštovej banky. Aké výzvy ťa u nás čakajú? – Aktívne oslovenie klientov na produkty Poštovej banky v priestoroch všade dostupnej Slovenskej pošty. – Zisťovanie potrieb klientov a poradenstvo v oblasti financií. – Zodpovednosť za plnenie mesačných obchodných plánov. – Udržiavanie a budovanie férových vzťahov s pracovníkmi Slovenskej Pošty. – Profesionálne zabezpečenie servisu pre zákazníka. Ako si ťa predstavujeme? Nemusíš mať roky skúseností v oblasti financií, dôležité je nadšenie pre obchod, dar reči a záľuba v komunikácii s ľuďmi. Odmietnutie je pre teba výzva na nový štart alebo jednoducho povedané: „Keď sa zdá, že sa nedá, dá sa“. Hľadáme samostatného obchodníka, ktorý si riadi svoje pracovisko sám a rád sa spolieha na seba. Človeka, ktorého motivuje vlastný úspech. A k tomu všetkému stačí ak más SŠ vzdelanie s maturitou či výučným listom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mäsiar – Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mäsiar – Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Delenie a porciovanie mäsa, – výroba špecialít a polotovarov, – úprava a starostlivosť o vzhľad vitrín, dopĺňanie tovaru, – práca so zákazníkom – odborné poradenstvo, – preberanie a odborný dohľad pri príjme tovaru, – objednávanie tovaru, – inventúra, – kontrola čerstvosti a dodržiavanie správnych postupov, – dodržiavanie firemných štandardov a smerníc.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač na úseku lahôdok – Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač na úseku lahôdok – Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Prezentácia a doplňovanie tovaru na oddelení lahôdok, – kontrola kvality a čerstvosti tovaru, – dodržiavanie firemných štandardov a smerníc, – poradenstvo a komunikácia so zákazníkom, aktívny predaj.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pokladník/predavač – Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pokladník/predavač – Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca na pokladni – doplňovanie tovaru na pridelenom úseku na predajni – poradenstvo a aktívna komunikácia so zákazníkom – práce na predajnej ploche
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla C+E

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla C+E


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preprava sypkého materiálu. VP – C+E. Psychotesty, kvalif.karta vodiča, digitálna karta do tachografu. Kontakt najprv telefonicky: 0903779101 -Martin Tománek, konateľ ! Možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie domácnosti, večerné upratovanie priestorov, sezónne umývanie okien. Pracovitá, šikovná, zodpovedná, bezúhonná. Kontaktná adresa: Pezinok, Kollárova 14. Miesto výkonu: Pezinok a okolie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník SBS

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník SBS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborná spôsobilosť, dobrý zdravotný stav. Miesto výkonu práce: Pezinok, OC Plus predajňa DM Market. Kontakt najprv telefonicky: 0903 549 161 p. Petruš
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Rozvozca burgrov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rozvozca burgrov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame prácu rozvozca burgrov v centre Pezinka. Nástup ihneď. Robí sa krátky / dlhý týždeň. Miesto výkonu práce: MM Burger Pezinok – vedľa Mango clubu. Kontaktujte 0901775937
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame prácu čašníka v centre Pezinka. Nástup ihneď. Robí sa krátky / dlhý týždeň. Prax v obore kuchár / čašník min. 1 rok. Miesto výkonu práce: MM Burger Pezinok – vedľa Mango clubu. Kontaktujte 0901775937
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie nebytových priestorov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií