Ponuky:

Vodič nákladného motorového vozidla

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz nápojov kofola -Rauch. VP-B,C, min. 1 rok praxe. Kvalifikačná karta vodiča, psychotesty !
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zubná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zubná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zubná sestra
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zubný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zubný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník čistiarne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník čistiarne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rýchločistiareň KVAPKA -Pezinok,Holubyho 16. Kontakt najprv telefonicky. Požadovaná prax: 15 hocikde odrobených rokov. VP-B vítaný. Zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť. Obsluha zariadenia čistiarne, žehlenie, komunikácia so zákazníkmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač v stavebninách

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v stavebninách


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluhovanie zákazníkov, vykládka/nakládka tovaru. VZV -vítaný. Fyzická zdatnosť. Schopnosti domáceho majstra výhoda. Schopnosť a ochota pracovať. Možnosť ubytovania. ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná sila do kuchyne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila do kuchyne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovisko: Hotel Rozálka Pezinok. Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, príprava zeleniny pre kuchára. Kontakt najprv telefonicky. v prípade dochádzania zo vzdialenejšieho miesta možnosť poskytnutia ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba objektov v areáli spoločnosti. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník, rozvoz

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník, rozvoz


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava a rozvoz vína. Dobrá práca = dobrá pláca.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník -rodinný asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník -rodinný asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vyhlásenie výber.konania v rámci Národného projektu„Podpora deinštitucionalizácie náhradnej rodinnej starostlivosti“. ÚPSVaR Pezinok Číslo výber.konania: VK 2017/16/5 Funkcia: odborný pracovník–rodinný asistent na výkon práce vo verejnom záujme v rámci vyššie uved.projektu.Odborník so zamer.na podporu práce s rodinou v rámci aktivity 1 Podpora práce s rodinou. Doba určitá do 30.11.2018. Organizačný útvar:Odbor sociálnych vecí a rodiny,oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Miesto výkonu práce:ÚPSVaR Pezinok,Moyzesova 2, 90201 Pezinok. Hlavné úlohy:vykon.sociálnej práce v rodinách,zamerané na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodz.rodinnom,v náhradnom rodin.a otvorenom prostredí,a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa tohto zák.v rámci kompetencie úradov PSVaR. Opis prac.činností: výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodz.rodinnom prostredí,v náhradnom rodin. prostredí,v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a uspor.na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolupráca s viacerými subjektmi a špec.konzultácie na účely prípravy rozhodnutia o voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnopráv.ochrany detí a sociál.kurately pri riešení sociál.situácie dieťaťa, sociálna diagnostika,ktorá vyžaduje špecializ.odborné metódy,postupy a techniky sociál.práce vrátane hodnotenia sociáln.situácie dieťaťa, sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociál.situácie dieťaťa. Požad.vzdelanie uchádzača: ukonč.VŠ II.stupňa štud.odbor sociálna práca,alebo uznaný doklad o takomto VŠ vzdelaní vydaný zahranič.VŠ. Prax v oblasti práce s ohrozenou rodinou je výhodou. Výhodou je ovlád. jazyka národnostnej menšiny žijúcej v územ.obvode úradu PSVR. Počítač.a iné znalosti: Word,Excel,Outlook,Powerpoint,Internet na pokročilej úrovni,vodičský preukaz. Požad.schopnosti a osob.vlastnosti:komunikatívnosť,schopnosť tímovej spolupráce,empatia,ochota a vôľa sa vzdelávať,schopnosť zvládať stres a záťažové situácie. Požad.odbor.znalosti zákonov č.305/2005 Z. z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niekt.zákonov v znení nesk.predpisov,č.36/2005 Z. z.o rodine a o zmene a doplnení niekt.zákonov v znení nesk.predpisov,č. 453/2003 Z. z.o orgánoch štátnej správy v oblasti soc.vecí,rodiny a služ.zamestnanosti a o zmene a doplnení niekt.zákonov v znení nesk.predpisov. Kontakt pre poskytnutie informácií:Mgr.Blažena Koníková,tel: 033/2443120 e-mail:konikova.blazena@upsvr.gov.sk Adresa služobného úradu:ÚPSVaR Pezinok,Moyzesova 2,902 01 Pezinok Požadované doklady pre prihlásenie sa do výber.konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: motivačný list písomná žiadosť o zarad.do výberového konania s uvedením čísla výberového konania profe.štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS kópia vysvedčenia,diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyš.dosiahnutom vzdelaní kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3mesiace písomné čestné vyhlás.o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu,kópii výpisu z reg.trestov a profes.štrukt.životopise písomný súhlas so sprac.svojich osob.údajov za účelom výber.konania v súlade s ustan.zákona č.122/2013 Z.z.o ochrane osob.údajov a o zmene a dopl.niekt.zákonov v znení nesk.predpisov. Termín podania žiadosti o zarad.do výber.konania je do 15.01.2018 Žiadosť s požad.dokladmi zašlite na adresu alebo e-mailom.Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu.Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefón a e-mail uveďte v žiadosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha prevádzok od záhoria po Trnavu. VP-C, KKV, psychotesty, vítané prívesy/návesy, vítané ADR. S možnosťou zaškolenia. Len na pracovnú zmluvu. Ošatenie, DDP, dochádzkový bonus, pitný režim.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oprava dieselovým motorových vozidiel. S praxou. VP-B,C. PC. AJ. Pracovná doba: 8.00-16.30.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Príslušník Mestskej polície Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Príslušník Mestskej polície Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: MESTO PEZINOK – MESTSKÁ POLÍCIA vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok, s týmito požiadavkami: Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok Funkcia: príslušník mestskej polície Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou Iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia. Požadované osobné vlastnosti a schopnosti: 1. Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť jednania v záťažových situáciách. 2. Prísna sebadisciplína , zodpovednosť a kolegialita. 3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh . Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne na adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Doručovateľ pre Pezinok a okolie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Doručovateľ pre Pezinok a okolie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Hľadáme brigádnikov na dlhodobú alebo krátkodobú spoluprácu, na distribúciu (roznos) neadresnej a adresnej pošty v jednotlivých lokalitách Pezinského kraja: Pezinok, Limbach, Modra, Šenkvice, Svätý Jur, Vištuk, Budmerice, Hamuliakovo, Vinosady. – Práca je vhodná pre dôchodcov, študentov i zamestnaných. zdravotne postihnutého absolventa mladistvého – Motivujúce mzdové ohodnotenie v závislosti od objemu distribuovaných zásielok. – Viac informácií telefonicky alebo osobne.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Administrativa, priprava podkladov do uctovnictva, denna pisomna a telefonicka komunikacia so zakaznikmi doma aj v zahranici, pošta, tabulky, reporty, archivacia, dochadzka, objednavky, bezna administrativa. absolventa Mobilny telefon
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač(ka) – Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač(ka) – Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkanie a predaj textilných výrobkov – pyžamá, oddychové oblečenie, spodné prádlo, termo prádlo. Žiadosť o prijatie do zamestnania + životopis pošlite na e-mail: hroncova@slovenkabb.sk. info na 0910 786991
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zástupca vedúceho predajne – Pezinok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zástupca vedúceho predajne – Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: * obsluhovanie zákazníkov a predvádzanie vybraného tovaru, * podpora pre zákazníkov, ktorí potrebujú poradiť pri výbere a nákupe elektrospotrebičov, * starať sa a budovať si vzťahy so stálymi zákazníkmi, * zlepšovať vzhľad, funkčnosť a atraktivitu zvereného úseku predajne, * napomáhať plynulému chodu predajne, * pravidelne sa vzdelávať v oblasti elektrospotrebičov a zákazníckeho servisu, čo využijete ako v osobnom tak aj v profesijnom živote * perspektívne a atraktívne zamestnanie v profesionálnom tíme, moderné zázemie silnej spoločnosti * motivujúce finančné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Fakturant, expedient

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fakturant, expedient


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem a výdaj tovaru, objednávok, fakturácia, komunikácia so zákazníkom, balenie tovaru. Spreje a maliarske náradie, viac na www.directcolor.sk absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií