Ponuky:

Organizátor spoločenských, kultúrnych a športových podujatí

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Organizátor spoločenských, kultúrnych a športových podujatí


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: organizovanie a realizácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, administratíva a evidencia, organizovanie workshopov hradené ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pracovníčka práčovne (pranie, žehlenie, úprava odevov)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka práčovne (pranie, žehlenie, úprava odevov)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o odevy, pranie, žehlenie a vykonávanie opráv posteľného prádla, údržba bielizne a šatstva, pracovných a ochranných odevov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Profesionálny vojak/vodič sk. „C“/Kuchyňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Profesionálny vojak/vodič sk. „C“/Kuchyňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 20. marca 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto: Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba Číslo výberového konania: 3P/2018 Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z. Názov funkcie: čakateľ Predpokladaný nástup: august 2018 a október 2018 Podmienky prijatia do štátnej služby : Do štátnej služby možno prijať občana, ak a) požiadal o prijatie do štátnej služby, b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia dosiahne najviac vek 30 rokov, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je 1. členským štátom Európskej únie, alebo 2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika, e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, f) je bezúhonný, g) je spoľahlivý, h) ovláda štátny jazyk, i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý, j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu, k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný, l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13, m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu, o) úspešne absolvoval výberové konanie. absolventa Stabilizačný príspevok pre Bratislavu je 321,- € a mimo Bratislavu je 267,50 €.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Profesionálny vojak/vodič sk. „E“/Kuchyňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Profesionálny vojak/vodič sk. „E“/Kuchyňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 20. marca 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto: Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba Číslo výberového konania: 3P/2018 Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z. Názov funkcie: čakateľ Predpokladaný nástup: august 2018 a október 2018 Podmienky prijatia do štátnej služby : Do štátnej služby možno prijať občana, ak a) požiadal o prijatie do štátnej služby, b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia dosiahne najviac vek 30 rokov, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je 1. členským štátom Európskej únie, alebo 2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika, e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, f) je bezúhonný, g) je spoľahlivý, h) ovláda štátny jazyk, i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý, j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu, k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný, l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13, m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu, o) úspešne absolvoval výberové konanie. absolventa Stabilizačný príspevok pre Bratislavu je 321,- € a mimo Bratislavu je 267,50 €.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: administratívne práce spojené s evidenciou na PC podľa potrieb zamestnávateľa absolventa zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Quality Manager Region Europe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Quality Manager Region Europe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečenie súladu s politikou kvality a environmentálnou politikou na všetkých pobočkách v Regióne Európa. Zabezpečenie implementácie a zlepšovania Systému manažmentu kvality a environmentálneho manažérstva na všetkých pobočkách v regióne. Zabezpečenie plnenia cieľov oddelenia kvality. Vedenie, motivácia tímu za účelom zabezpečenia plnenia výsledkov v požadovanom čase a kvalite.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Dispečér kamiónovej dopravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dispečér kamiónovej dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Monitorovať prepravy, spracovávať reporty, byť v telefonickom kontakte s klientmi a vodičmi. absolventa Práca na zmeny Príjemné a podporujúce pracovné prostredie Možnosť flexibilného rozloženie pracovných služieb 4,- Eur/ stravný lístok
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník, zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník, zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zámočník, zvárač dohodou hradené ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocník v kuchyni – Sushi +

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni – Sushi +


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedla v japonskej kuchyni. Prax je výhodou. V prípade potreby aj zaučíme.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent v predajni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent v predajni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistent manažovania predaju bude pracovať nad zapĺňa ním cien v databáze, komunikovať zo zákazníkami a pracovať spolu s manažérom predaju. Viac info v sprave absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vrátnik / informátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vrátnik / informátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ochrana budovy a priľahlého okolia študentského domova žiadne
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Správca systému automatickej požičovne bicyklov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca systému automatickej požičovne bicyklov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stručné informácie o pracovnom mieste: Bikesharing (Systém automatickej požičovne bicyklov) je projekt zdieľaných bicyklov ktoré tvoria alternatívu verejnej osobnej dopravy. Systém spočíva v požičaní bicyklov pre verejnosť, ktoré sú dostupné na jednotlivých staniciach a slúžia pre registrovaných užívateľov. Záujemca si po registrácii a zaplatení poplatku môže bicykel na jednom mieste požičať a vrátiť ho na druhom. Takýto systém je vo svete veľmi rozšírený a má rastúcu tendenciu. Naša spoločnosť sa zaoberá správou takýchto automatických požičovní čo v princípe spočíva v optimalizácii systému (premiestňovaní, údržbe, monitorovaní bicyklov a správe staníc). Do svojho teamu hľadáme spoľahlivých, priateľských a zodpovedných ľudí, na ktorých by sme sa mohli spoľahnúť v každej situácii, aby sme zabezpečili nepretržitú a bezproblémovú prevádzku systému. Čo vás bude čakať: • re-distribúcia – optimalizácia bicyklov v rámci siete staníc úžitkovým vozidlom do 3,5 t • údržba, starostlivosť a kontrola funkčnosti bicyklov a staníc • zodpovednosť za bezproblémovú funkčnosť systému a využiteľnosť bicyklov • sledovanie a monitorovanie stavu obsadenosti staníc, užívania bicyklov, zber elektronických dát • kontrola čistoty a technického stavu bicyklov a staníc • preventívny a operatívny servis, údržba flotily bicyklov • oprava a výmena poškodených alebo opotrebovaných komponentov • zodpovednosť za bezproblémový a nepretržitý chod prevádzky • zabezpečiť pravidelnú dostupnosť bicyklov • navrhovať riešenia a dodržiavať bezpečnostné pracovné postupy • upozorňovať personál a manažment na akékoľvek poruchy • vykonávať ďalšie úlohy spojené s funkčnosťou systému • plniť ďalšie úlohy priradené nadriadeným • zodpovednosť za veci zverené zamestnávateľom absolventa Mladý a priateľský kolektív, práca na zmeny, stravné lístky, stabilné zázemie, pracovná zmluva na dobu neurčitú (po odpracovaní 1. roku), školenia, byť súčasťou projektu s veľkým dopadom na dopravu v meste, pracovná odev, služobný telefón, prémie, služobné vozidlo v práci a iné.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovník/-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovník/-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Aktuálne naše účtovníctvo spracováva externá spoločnost, ktorú chceme nahradiť interným zamestnancom, ktorý sa nebráni moderným technológiam a okrem samotného spracovania účtovníctva bude navrhovať a implementovat automatizované riešenia, spracovania dokladov a účtovania. Chceme začať používať program MONEY, čo je podmienka, ale nevyžadujeme skúsenosť, všetci zamestnanci absolvujú školenie. absolventa mladistvého Flexibilný pracovný čas, priestory sú otvorené 7 dní v týždni 8:00-20:00, pracovný čas si môžete zvoliť + home office. Kľudné pracovné miesto, dostatok času na objem práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Slomatec, s.r.o., sa zaoberá výrobou dielov karosérií pre automobilový priemysel absolventa – doprava – zálohy – ubytovanie – stravné lístky zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecialista verejného obstarávania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista verejného obstarávania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: • denný monitoring Vestníka vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, • monitoring internetových stránok jednotlivých verejných obstarávateľov, • príprava podkladov k ponukám vo verejnom obstarávaní v zmysle súťažných podkladov a zákona č. 343/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, • príprava podkladov k ponukám pre súkromný sektor, • príprava a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov, • administratívna koordinácie celého procesu verejného obstarávania dohliadať na kompletnosť dokladovej časti ako aj dodržiavanie termínov odovzdávania ponúk, • práca predpokladá úzku spoluprácu s ostatnými oddeleniami (cenová príprava, právne a ekonomické konzultácie a pod.), • súčasťou práce bude aj získavanie prehľadu v metodických usmerneniach a výkladových stanoviskách vydaných Úradom pre verejné obstarávanie. Informácie o výberovom konaní: svoj životopis posielajte na hanudelova@aii.sk . * Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1), * Administratívne a ekonomické znalosti, * Hospodárska korešpondencia – pokročilý, * Počítačové znalosti – používateľ, * Microsoft Outlook – pokročilý, * Microsoft Excel – pokročilý, * Microsoft Word – pokročilý. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.3.2017 (ostáva ešte 34 dní). Vzdelanie v odbore: * Právo, ekonómia, Osobnostné predpoklady a zručnosti: * Prax vo VO podmienka, orientovať sa v danej problematike, dôslednosť, schopnosť rýchlo sa učiť. Stručná charakteristika spoločnosti: Firma RAKI s.r.o. vznikla v roku 1991. Od 16.12.2015 naša spoločnosť zmenila názov na A.I.I. Technické služby s.r.o. Hlavnou činnosťou spoločnosti je zimná a letná údržba komunikácii, údržba zelene, upratovacie a čistiace práce, zemné práce a búracie práce, odvoz odpadu. Od roku 1992 zabezpečujeme komplexné služby letnej a zimnej údržby komunikácii pre Hlavné mesto SR Bratislava. V súčasnosti sme jednou z najstabilnejších a najväčších firiem podnikajúcich v danej oblasti. Veľký dôraz kladieme na kvalitu, bezpečnosť práce a ohľaduplný prístup k životnému prostrediu v súlade s európskymi normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Dosiahnuté pracovné výsledky počas existencie firmy a spokojnosť všetkých odberateľov dokazuje, že k zadaným prácam pristupujeme zodpovedne, kvalifikovanie a v neposlednom rade promptne. Práca v stabilnej spoločnosti. Osobnostný rozvoj. 13. a 14. plat, osobné ohodnotenie. Mobilný telefón. Stravné lístky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v sklade (skladník)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v sklade (skladník)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem a kontrola tovaru Triedenie a skladovanie tovaru Pravidelné riadenie zásob Dodanie tovaru vnútorným a externým klientom Príjem objednávok, príprava a dodanie tovaru Organizácia dodávky káblov na prerábku/dorábku a kvalitatívne témy Podpora organizácii prichádzajucého a odchadzajucého tovaru
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií