Riaditeľ úseku Letecká meteorologická služba

Ľudmila Zeinová tel.: +421259415182

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ úseku Letecká meteorologická služba


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Všeobecný cieľ: riadenie úseku Letecká meteorologická služba v štandardných i mimoriadnych situáciách s cieľom zaistiť bezpečné, účinné resp. nepretržité poskytovanie služby a koordinácia súvisiacich činnosti v súlade s potrebami SHMÚ. Náplň práce: • riadenie systémovej prevádzky úseku Letecká meteorologická služba; • tvorba stratégie a dlhodobé plány rozvoja LMS s celoštátnym významom, vrátane koordinovania medzinárodnej spolupráce v oblasti poskytovania leteckej meteorologickej služby; • koordinácia prípravy plánu prevádzkových úloh úseku LMS (vecné, finančné, termínové) v zmysle úloh LMS, celkové zabezpečenie poskytovania operatívnych informácií pre leteckých užívateľov; • zodpovednosť za trvalý odborný a technologický rozvoj LMS v zmysle noriem ICAO, národnej legislatívy a legislatívy EÚ, resp. návodov a odporúčaní ICAO a WMO; • vedenie LMS na celoštátnej úrovni a v nadväznosti na medzinárodnú spoluprácu podľa pokynov a odporúčaní WMO, ICAO, EÚ; • spracovanie koncepcie rozvoja meteorologického zabezpečenia civilného letectva s nadväznosťou na požiadavky WMO, ICAO a EÚ; • účasť na medzinárodných aktivitách; • riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného útvaru; • spolupráca s ostatnými útvarmi SHMÚ.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax: aspoň 5 rokov
Zmeny : od 7:00 do 15:00 pružný pracovný čas
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Ponúkaná mzda : dohodou

Požiadavky na zamestnanca :


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Fyzikálno-matematické vedy;Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Doprava, pošty a telekomunikácie
iniciatívnosť spoľahlivosť sebaovládanie asertivita vnútorná stabilita

Vodičské oprávnenie:

Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:

vedenie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
motivovanie ľudí
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
prezentovanie
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
tímová práca
informačná gramotnosť
analyzovanie a riešenie problémov
rozhodovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
tvorivosť (kreativita)
samostatnosť
finančná a ekonomická gramotnosť

Cudzie jazyky:

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače:

Microsoft Word – pokročilá
Microsoft Excel – pokročilá
Microsoft Outlook – pokročilá
Microsoft PowerPoint – pokročilá
Internet – pokročilá

Ďalšie požiadavky:

– štátna skúška z meteorológie
– všeobecný prehľad v oblasti leteckej dopravy
– schopnosť odolávať stresu
– analytické a strategické myslenie

Pracovné výhody : pružný pracovný čas, príspevok zamestnávateľa na DDS,

Termín výberového konania:
15. 8. 2014
Informácie pre záujemcu:
Záujemcovia o pracovnú pozíciu zašlú do 08.08.2014 na adresu personalne@shmu.sk nasledovné dokumenty: • profesijný štruktúrovaný životopis; • motivačný list; • kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady; • súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vyžaduje sa splnenie podmienok zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme podľa § 3 predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme.

Kontakt : Ľudmila Zeinová tel.: +421259415182
Okres : okres Bratislava
Pridanie pracovnej pozície :2014-07-24
Dátum nástupu : ihneď

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ :

Obchodné meno: Slovenský hydrometeorologický ústav
Právna forma: Príspevková organizácia
IČO: 00156884
Internetová adresa: http://www.shmu.sk
Telefón: 0259415111

Charakteristika:

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je príspevková organizácia, v pôsobnosti MŽP SR, vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie.

Adresa:

Jeséniova 17
83315 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko

Adresa zamestnávateľa : Bratislava-Nové Mesto okres Bratislava Jeséniova 17 83315

Sponzorované odkazy :