Hlavný kontrolór Mesta Pezinok

  • pracovný pomer na určitú dobu
  • okres Pezinok
  • Uverejnené 3 dni pred

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta Mgr. Renata Gottschallová, vedúca majetkovoprávneho odd. tel.: 033 / 69 01 111, tel.: 033 / 69 01 200 msu@msupezinok.sk

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný kontrolór Mesta Pezinok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, Uznesením MsZ č. 116/2017 zo dňa 06.07.2017, V Y H L Á S I L O Voľbu hlavného kontrolóra Mesta Pezinok na deň 28.september 2017 (štvrtok) s týmito predpokladmi a požiadavkami: 1. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie (§ 18a odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb.) 2. Požadované doklady: výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní, štruktúrovaný životopis 3. Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti, morálna a občianska bezúhonnosť, znalosť práce s PC 4. Dátum a miesto podania prihlášky: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti doručiť poštou na adresu Mestského úradu Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne MsÚ, v termíne do 13.09.2017 (streda) do 17,00 hod., s uvedením hesla „voľba hlavného kontrolóra“. Kandidáti, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktoré sa uskutoční v budove Mestského úradu Pezinok, Radničné námestie č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 28.09.2017 (štvrtok) v čase od 08,30 hod. Hlavného kontrolóra Mesta Pezinok budú voliť poslanci MsZ. Samotnému aktu volieb bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Mestský úrad v Pezinku. Podrobný postup voľby hlavného kontrolóra, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstva v Pezinku, Uznesením MsZ č. 117/2017 zo dňa 06.07.2017, je zverejnený na internetovej stránke: www.pezinok.sk. Bližšie informácie o voľbe hlavného kontrolóra poskytne Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku (tel.: 033 / 69 01 111) alebo Mgr. Renata Gottschallová, vedúca majetkovoprávneho oddelenia (tel.: 033 / 69 01 200). Mgr. Miroslav Šebesta Prednosta Mestského úradu v Pezinku v.r.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax: bez požiadavky na odbornú prax
Zmeny : Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Samospráva
Ponúkaná mzda : dohodou

Požiadavky na zamestnanca :


Úplné stredné odborné vzdelanie ;Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) ;bez požiadavky na odbornú prax

Pracovné výhody : ,
Kontakt : Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta Mgr. Renata Gottschallová, vedúca majetkovoprávneho odd. tel.: 033 / 69 01 111, tel.: 033 / 69 01 200 msu@msupezinok.sk
Okres : okres Pezinok
Pridanie pracovnej pozície :2017-07-19
Dátum nástupu : 1. 10. 2017

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
Mesto Pezinok

IČO:
00305022

Adresa:

Radničné nám. 7, Pezinok, 90214
Adresa zamestnávateľa : Pezinok okres Pezinok Radničné námestie 7 90214

Sponzorované odkazy :