Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP – člen tímu

  • Kdekoľvek
  • Uverejnené 6 rokov pred

Ponúkame pracovnú pozíciu : Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP – člen tímu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Evaluátor pre evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce bude zamestnancom IA MPSVR SR na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností: – realizácia procesov evaluácie dopadu terénnej sociálnej práce pod vedením hlavného koordinátora, spolupráca na formulácii záverečnej správy a zodpovednosť za jej obsah, – komunikácia s projektovým tímom NP TSP I v jednotlivých fázach procesu evaluácie.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce

Práca vhodná pre
Vyžadovaná prax: aspoň 4 roky
Zmeny :
Počet ponúkaných pozícií : 1
Pracovná oblasť : Štátna správa;Sociálne služby
Ponúkaná mzda : dohodou

Požiadavky na zamestnanca :


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ;aspoň 4 roky
spoľahlivosť komunikatívnosť asertivita
Všeobecné spôsobilosti: tímová práca samostatnosť Ďalšie požiadavky: V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP ako nástroja na podporu sociálnych zmien. IA MPSVR SR hľadá evaluátora – člena tímu, ktorý pod vedením hlavného evaluátora na základe stanovených rámcov (rámcové zadanie pre evaluáciu dopadu TSP je prístupné tu) v nadchádzajúcich mesiacoch zrealizuje evaluáciu dopadu s očakávaným výstupom – záverečnou správou, ktorej predloženie IA MPSVR SR očakáva v júni 2018.

Na evaluácii dopadu sa okrem evaluátora budú podieľať ďalší evaluátori, členovia evaluačného tímu, pod vedením hlavného evaluátora (Daniel Škobla).

* Požadované vzdelanie: – vysokoškolské II. stupňa, preferenčne v oblasti sociálnych vied.
* Miesto práce: Bratislava, Slovenská republika – obce, ktoré realizovali resp. realizujú TSP.
* Termín nástupu: – dohodou.
* Požadovaná prax:
– minimálne 4 roky v oblasti evaluácie,
– svoju odbornú skúsenosť evaluátor zdokumentuje záverečnými správami z 3 relevantných evaluácií, na ktorých participoval a uvedie v akej pozícii na nich pracoval,
– publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov,
– predchádzajúca skúsenosť s evaluáciou podobného programu/ intervencie v sociálnej oblasti (priamo alebo ako súčasť tímu).
* Požadované zručnosti:
– orientácia v problematike chudoby a sociálneho vylúčenia,
– práca s textom.
* Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky:
– priebežný kontakt s projektovým tímom NP TSP I počas celého procesu evaluácie sa predpokladá v Bratislave,
– kreativita, flexibilita, zodpovednosť.
* Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa

Kontakt a podávanie informácií o pracovnej pozícii:
Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu martina.siskova@ia.gov.sk najneskôr do 08.09.2017:
– profesijný životopis (vo forme Europass),
– motivačný list,
– 3 referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval evaluácie (vrátane kontaktnej osoby),
– záverečné správy z relevantných 3 evaluácií (v elektronickej podobe), na ktorých participoval a uvedie v akej pozícii pracoval.

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Evaluácia dopadu TSP.

Záujemcovia/záujemkyne môžu získať informácie na telefónnom čísle 02/20431309, resp. 02/20431501.

IA MPSVR SR pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý bude prebiehať v priebehu septembra 2017. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

Pracovné výhody : ,
Kontakt : Martina Šišková tel.: +421220431511 martina.siskova@ia.gov.sk
Okres : okres Bratislava
Pridanie pracovnej pozície :2017-07-21
Dátum nástupu : 1. 10. 2017

Zamestnávateľ :


Zamestnávateľ : Obchodné meno:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Právna forma:
Rozpočtová organizácia

IČO:
30854687

Internetová adresa:
http://www.ia.gov.sk/

Telefón:
02/20431100

Charakteristika:
IA MPSVR SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená MPSVR SR, ktorá bola v roku 2015 vytvorená zrušením príspevkovej organizácie CV MPSVR SR jej zlúčením s IA ZaSI a premenovaním IA ZaSI na IA MPSVR SR. Organizácia sa zameriava najmä na implementáciu Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Adresa:

Špitálska 6 81455 Bratislava-Staré Mesto Slovensko
Adresa zamestnávateľa : Bratislava-Staré Mesto okres Bratislava Špitálska 6 81455

Sponzorované odkazy :